(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 29 august 2019

PROIECTUL

 ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  29 august 2019

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 49/28.02.2019  privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere RED în localitatea Săcele str. Toamnei, jud. Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 19 mp înscris în CF nr.116447 al localității Săcele, nr.cad.116447 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotelor de 404/5000 și 81/5000 din terenul în suprafață de 1.014 mp, înscris în CF nr.105689 al localității Săcele, nr.cad.105689 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 1.153 mp înscris în CF nr. 104352 al localității Săcele, nr. cad. 104352, reprezentând strada Arțarului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. 144/27.06.2019 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele  a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A., în baza Contractului de delegare din 24.09.2008-  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea – ,,Primă înscriere în cartea funciară a imobilului, situat în intravilanul Municipiului Săcele, B-dul Brașovului nr. 227,  în suprafață de 1659 mp,   având categoria de folosință curți-construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea  definitivă  din  fondul  forestier  a  suprafeței  de  teren de 15400  mp,  înscrisă în C.F. nr. 114141,  sub nr. cadastral 114141,  proprietar Municipiul Săcele și a suprafeței de 17600  mp, înscrisă în F. nr.  114142,  sub nr.cadastral 114142, proprietar Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atestare a persoanelor fizice pentru obținerea calității de  ,,administrator de condominii” la asociaţiile de proprietari din Municipiul Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Săcele, respectiv din Comisia pentru soluționarea contestațiilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea  prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior,  provenită  din  partida  46  U.P. III Piatra  Mare -u.a 85 B, partida nr. 47 , U.P III Piatra Mare – u.a 90 A, partida nr. 41 U.P. VII Doftana – u.a. 147 A  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului de 120 lei/mc pentru prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase  provenită din partida nr. 40, U.P. VI – Tărlung , u.a 56C%,  pentru producția anului 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele și aprobarea criteriilor de acordare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 15 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 75 mc (121 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea  locuințelor, unui număr de 25 de persoane veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Sacele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuita a unei cantitati de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Centrului de zi pentru copii aflati in situatii de risc din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu  gratuit, a cantității de 30 mst  lemn de foc către  Casa Evanghelică a  Ceangăilor-Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Biserică Ortodoxă Sfântul Nicolae Baciu- Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu  gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Mănăstirea Brădet cu Hramul ,,Înălțarea Domnului” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 

 1. Diverse
 • Raport de activitate pe semestrul I al anului 2019 al R.P.L.P. Săcele R.A.;
 • Situații financiare semestrul I 2019 R.P.L.P. Săcele R.A;
 • Situații financiare semestrul I 2019 S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
print