(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Noi termene de plată pentru taxe și impozite

Termenele de plată pentru persoanele fizice și juridice pentru anul 2020, sunt:

Termene de plată:
Termenul 1 – 30 iunie
Termenul 2 – 30 septembrie

Impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorat bugetului local al mun. Sacele de către contribuabil, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %.

Neplata la termen a obligațiilor fiscale implică majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Informații utile

I. Impozit pe clădire, impozit pe teren, impozit pe mijloace de transport, taxa parcare reședință și taxa salubrizare

I.1. Termenele de plată sunt 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, pentru impozitele pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, taxa de parcare de reședință și taxa de salubrizare.
Important: Dacă plătiți anticipat impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport, datorate pentru întreg anul, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. În cazul persoanelor juridice nu se acordă bonificație.
I.2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport în sumă de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 31 martie.

  1. Taxa pe clădiri și pe teren

II.1. Taxa pe cladiri/teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
II.2. Taxa pe clădire și taxa pe teren se plătesc lunar, de către persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, în cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună.
Important: Deoarece, de regulă , suma este mică, pentru a scăpa de orice grijă pentru plata lunară, puteți achita taxa pe clădiri și pe teren pentru tot anul până la data de 25 a lunii ianuarie

III. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

III.1. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

III.2. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

  1. Impozitul pe spectacole

IV.1.Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

  1. Alte taxe:

V.1. Taxa speciala pentru promovarea turistica denumita “Taxa hoteliera” se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a colectat aceasta taxa.

Neplata la termen a obligatiilor atrage majorari conform prevederilor legale in vigoare.
print