(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Membrii Consiliului Local Mandat 2016-2020

Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
Comisia pentru activitati social – culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, sport și agrement, protecție copii, tineret
Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, validare