(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2021

Nr. DataTitlul documentului
1/07.01.2021pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020
2/07.01.2020pentru aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local al Municipiului Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020
3/07.01.2021pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunilor de funcționare sau dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 al instituțiilor subordonate
4/07.01.2021pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului instituțiilor și activitătilor finanțate integral sau partial din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2020 al Municipiului Săcele și instituțiilor subordonate
5/07.01.2021privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020
6/07.01.2021privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020, având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului Brașov
7/07.01.2021privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 de pe raza Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 07.01.2021Proces verbal al ședinței extraordinare
8/14.01.2021privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada ianuarie-martie 2021
9/14.01.2021privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui GÂDEA SORIN şi declararea ca vacant a locului de consilier local deținut de acesta în Consiliul Local al Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 14.01.2021Proces verbal al ședinței extraordinare
10/28.01.2021privind constatarea depunerii juramantului de catre d-na MIRON LAURA-IONELA, consilier local supleant In Consiliul Local al Municipiului Sacele
11/28.01.2021privind aprobarea Procesului - verbal al ședintei extraordinare convocate de 1ndata a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 14 decembrie 2020
12/28.01.2021privind aprobarea Procesului - verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 17 decembrie 2020
13/28.01.2021privind aprobarea Procesului - verbal al ședintei extraordinare convocate de indata a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 29 decembrie 2020
14/28.01.2021privind aprobarea Procesului - verbal al ședintei extraordinare convocate de îndata a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 7 ianuarie 2021
15/28.01.2021privind aprobarea Procesului - verbal al ședintei extraordinare convocate de îndata a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 14 ianuarie 2021
16/28.01.2021pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020
17/28.01.2021privind aprobarea contractarii și garantarii unei finantari rambursabile interne In valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioada de gratie, In vederea asigurarii finantarii unor investitii publice de interes local
18/28.01.2021pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transp01t pe luna decembrie 2020 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfașoara activitatea profesionala în alta localitate decat cea de reședinta
19/28.01.2021privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate in dotarea Primariei Municipiului Sacele pentru anul 2021
20/28.01.2021privind aprobarea casarii, In vederea scoaterii din functiune și valorificarii a unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Sacele, din parcul auto propriu al Primariei Municipiului Sacele
21/28.01.2021pentru modificarea impozitului autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone și a unor combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, din anexa 1 Capitolul IV la H.C.L. nr.113/2020, stabilit conform art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare
22/28.01.2021privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata 'in Municipiul Sacele, Ca1tier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc.A, etaj 4, ap.19 catre titularul contractului de 'inchiriere
23/28.01.2021privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata in Municipiul Sacele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4, ap. 20, catre titularul contractului de inchiriere
24/28.01.2021privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locala de Sprijin cu atributii de prevenire și combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului Sacele
25/28.01.2021privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Sacele
26/28.01.2021privind constituirea comisiei de evaluare/selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.
27/28.01.2021privind constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare pentru evaluarea și selectia membrilor consiliului de administratie al Servicii Sacelene S.R.L.
28/28.01.2021pentru completarea H.C.L. nr. 286/17.12.2020 privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare (licitatie) pentru vanzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Sacele, precum și din Comisia de Solutionare a Contestatiilor
29/28.01.2021pentru completarea H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Sacele pentru a face parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamant de pe raza Municipiului Sacele
30/28.01.2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor categoria de folosinta drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosinta ape curgatoare (HC-uri)
31/28.01.2021privind însușirea și aprobarea documentatiei cadastrale de actualizare date tehnice, 'in vederea modificarii suprafetei imobilului 'inscris 'in CF nr. 106708 Sacele - Piata Cartier Electroprecizia din Municipiul Sacele
32/28.01.2021privind atestarea apa1tenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele - prima înscriere a suprafetei de teren de 1000 mp, zona Babarunca, cu destinatia curti-constructii
33/29.01.2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului înscris în CF nr. 101196 Sacele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/l/1/29 nr.cad 1162/1/29, in suprafata de 18 mp
34/28.01.2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile situate in Cartierul Electroprecizia
35/28.01.2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului înscris în CF nr.108327 Sacele, nr. top 473,474, In suprafata de 1188 mp
36/28.01.2021privind aprobarea modalitatii de întocmire a Registrului agricol al Municipiului Sacele pentru perioada 2020-2024
37/28.01.2021pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse In H.C.L. nr. 259/26.11.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înfiintare Centru socio-medical în ZUM (SF)" In Municipiul Sacele
Proces verbal al ședinței din data de 28.01.2021Proces verbal al ședinței ordinare
38/09.02.2021privind darea în folosință gratuită a spațiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele
39/09.02.2021privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinanțarea de 10% din bugetul local al Municipiului Săcele, în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele
40/09.02.2021pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr. 856/13.10.2017, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brașov și plații comisionului de garantare
Proces verbal al ședinței din data de 09.02.2021Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată
41/25.02.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 ianuarie 2021
42/25.02.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 9 februarie 2021
43/25.02.2021pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
44/25.02.2021privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele
45/25.02.2021privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2020
46/25.02.2021privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Sacele a serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, în domeniul achizițiilor publice
47/25.02.2021privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF ( corp 2)”, în Municipiul Săcele
48/25.02.2021privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele
49/25.02.2021privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele
50/25.02.2021privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2021
51/25.02.2021privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2021
52/25.02.2021privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto forestier, în anul de producție 2021
53/25.02.2021privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul de producție 2021
54/25.02.2021privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021
55/25.02.2021privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2021
56/25.02.2021privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2021
57/25.02.2021privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase, fasonat loco cioată, din partizi de igiena și/sau accidentale cu volum de până la 100 mc și din recuperări de material lemnos provenit din tăieri ilegale, la un nivel de 35,00 lei/mc, valabil în anul de producție 2021
58/25.02.2021privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin vânzare directă
59/25.02.2021privind aprobarea volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă pe picior destinat recoltării, pentru anul de producție 2021
60/25.02.2021privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă
61/25.02.2021privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/negociere valabile pentru anul de producție 2021, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici, respectiv a prețurilor de pornire către populație, prin vânzare directă
62/25.02.2021privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 199/30.07.2020 privind darea în administrare către societatea Servicii Săcelene S.R.L. a imobilului înscris în CF nr.117104 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public
63/25.02.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.112688 Săcele-nr. top. 1954/1/2/7, în suprafață de 236 mp și a imobilului înscris în CF nr. 117323 Săcele nr.top 1954/1/2/7/1 în suprafață de 250 mp
64/25.02.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare - HPR și a imobilelor categoria de folosință curți- construcții – poduri
65/25.02.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele- primă înscriere, a suprafeței de teren de 1200 mp, zona Str. Gârcinului, cu destinația fâneață
Proces verbal al ședinței din data de 25.02.2021Proces verbal al ședinței ordinare
66/25.03.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 februarie 2021
67/25.03.2021privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui POPA MARIUS-CRISTIAN şi declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Săcele
68/25.03.2021pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2020 al RPLP Săcele R.A.
69/25.03.2021pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2021 ale RPLP Săcele R.A.
70/25.03.2021pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2020 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. și a Raportului Administratorului privind activitatea societății pe anul 2020
71/25.03.2021pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
72/25.03.2021privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2021
73/25.03.2021privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele
74/25.03.2021privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2021
75/25.03.2021privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Săcele, respectiv Municipiul Săcele
76/25.03.2021privind constituirea la nivelul UAT Săcele a unui grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evideță a acestora, stabilirea situațiilor persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea, precum și pentru stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile

77/25.03.2021privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere pensiune cu corp clădire cazare și restaurant”, str. Col. Kiss Sandor, Municipiul Săcele
78/25.03.2021privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire pensiune-casă de vacanță” - str. Livezii nr. 51B, Municipiul Săcele
79/25.03.2021privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
80/25.03.2021privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele
81/25.03.2021privind desemnarea unui consilier local în ,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele
82/25.03.2021privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniței cu program normal nr. 4
83/25.03.2021privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de reparații și renovări la scările de acces și rampa pentru persoanele cu handicap la Policlinica Municipiului Săcele”
84/25.03.2021privind aprobarea participării Municipiului Săcele în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public în cartierul Electroprecizia”
85/25.03.2021pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 63/ 25.02.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.112688 Săcele-nr. top. 1954/1/2/7, în suprafață de 236 mp și a imobilului înscris în CF nr. 117323 Săcele nr.top 1954/1/2/7/1, în suprafață de 250 mp
86/25.03.2021pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.10.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF nr. 152536 Brașov nr.top. 8896/1/2/1
87/25.03.2021privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei SF. Adormire I Satulung Săcele a imobilului teren înscris în CF nr. 117695 Săcele, în suprafață de 5262 mp categoria de folosință curți-construcții, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele
88/25.03.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate in Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36
89/25.03.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate in Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 17
90/25.03.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate in Cartierul Electroprecizia, zona Aleea Episcop Popeea bl. 1-3
91/25.03.2021privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021
92/25.03.2021privind aprobarea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei
Proces verbal al ședinței din data de 25.03.2021Proces verbal al ședinței ordinare
93/15.04.2021aprobarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2021
Proces verbal al ședinței din data de 15.04.2021Proces verbal al ședinței extraordinare
94/28.04.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 martie 2021
95/28.04.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 15 aprilie 2021
96/28.04.2021pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2021
97/28.04.2021pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
98/28.04.2021privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevăzute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr.184/30.07.2020, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 5/2021 ,,privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020
99/28.04.2021pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2022
100/28.04.2021pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2022
101/28.04.2021privind acordul pentru participarea Municipiului Săcele, în calitate de Lider de proiect, la implementarea proiectului ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”, cod proiect 142450, precum și aprobarea cotelor de cofinanțare
102/28.04.2021privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele
103/28.04.2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada 2021-2025
104/28.04.2021privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale SERVICII SĂCELENE S.R.L.
105/28.04.2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al SERVICII SĂCELENE S.R.L.
106/28.04.2021pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societatii Servicii Săcelene S.R.L.
107/28.04.2021privind aprobarea tarifelor de prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoarse pentru partida 92/2100156800260 din U.P. VII Doftana, partida 200/ 2100156800300 din U.P. VI Tărlung, partida 208/2100156800330 și partida 209/2100156800340 din U.P.III Piatra Mare
108/28.04.2021privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 17 pensionari silvici
109/28.04.2021privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire rampă și scări de acces în Policlinica Municipiului Săcele”
110/28.04.2021privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, ap. 9, către titularul contractului de închiriere
111/28.04.2021privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local
112/28.04.2021privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
113/28.04.2021pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 48 din 30.03.2006 ,,privind aprobarea înființarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Săcele și a Regulamentului de Organizare și Funcționare”
114/28.04.2021pentru completarea H.C.L. nr. 6/07.01.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020 având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului Brașov
115/28.04.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp
116/28.04.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116453 Săcele – nr.cad 116453 în suprafață de 102 mp și a imobilului înscris în CF nr. 116454 Săcele- nr.cadastral 116454 în suprafață de 94 mp
117/28.04.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114144 Săcele, în suprafață de 145 mp
118/28.04.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 109244 Săcele –nr. cadastral 109244, în suprafață de 198 mp
119/28.04.2021privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Săcele - Gărcini a imobilului teren înscris în CF nr. 106953 Săcele, în suprafață de 1013 mp, categoria de folosință curți- construcții, proprietatea Municipiului Săcele
120/28.04.2021privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în vederea modificării suprafeței imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele – nr.top 442,443, situat în Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 6
121/28.04.2021pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/29.08.2019 privind scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafeței de teren de 15400 mp, înscrisă în C.F. nr. 114141, sub nr.cadastral 114141, proprietar Municipiul Săcele și a suprafeței de 17600 mp, înscrisă în C.F. nr. 114142, sub nr.cadastral 114142, proprietar Municipiul Săcele
122/28.04.2021pentru actualizarea unor prevederi din anexele 1 si 2 ale H.C.L. nr. 82/24.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția pentru proiectul „Construire corp nou clădire la Școala Generală nr. 5”
123/28.04.2021privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în Municipiul Săcele pentru anul 2021
124/28.04.2021privind aprobarea valorificării, către persoane fizice, a lemnului rotund pentru industrializare cu diametrul >= 24 cm, clasa C , respectiv lemn de foc, rezultat în urma producerii de doborâturi și rupturi de zăpadă
125/28.04.2021privind aprobarea Declarației de renunțare a numitei Paniti Izabella la dreptul de proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 1.822 mp, înscris în CF nr. 115710 Săcele, reprezentând parte din strada Lanurilor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
126/28.04.2021privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 1.394 mp, înscris în CF nr. 102257 Săcele, reprezentând parte din strada Gospodarilor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
127/28.04.2021privind aprobarea Ofertei de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 1.014 mp, înscris în CF 102148 Săcele, reprezentând parte din strada Cocorului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 28.04.2021Proces verbal al ședinței ordinare
128/27.05.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 aprilie 2021

129/27.05.2021pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Săcele
130/27.05.2021pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
131/27.05.2021privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul II
132/27.05.2021pentru aprobarea virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Sacele R.A. a sumei de 405.923 lei către bugetul local al Municipiului Săcele
133/27.05.2021privind casarea unor mijloace fixe din inventarul Spitalului Municipal Săcele
134/27.05.2021privind modificarea provizorie a structurii organizatorice funcționale la Spitalului Municipal Săcele pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19
135/27.05.2021privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L
136/27.05.2021privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 232/2100156800640 din U.P. V Tesla
137/27.05.2021privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021
138/27.05.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 39 mc (63 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 13 persoane veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
139/27.05.2021privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local, aprobată prin H.C.L. nr. 111/28.04.2021
140/27.05.2021privind aprobarea Listei de schimb și a Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri de tip ANL, în regim de închiriere de pe raza Municipiului Săcele
141/28.04.2021privind repartizarea a cinci unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A
142/27.05.2021pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021
143/27.05.2021privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele
144/27.05.2021privind aprobarea dezmembrării unor imobile categorie folosință pădure, aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele
145/27.05.2021pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 127/28.04.2021 privind aprobarea Ofertei de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafață de 1.014 mp, înscris în CF nr. 102148 Săcele, reprezentând parte din strada Cocorului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
146/27.05.2021privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 1910/197/2021, având ca obiect acțiune în constatare, aflat pe rolul Judecătoriei Brașov
Proces verbal din data de 27.05.2021Proces verbal al ședinței ordinare
147/11.06.2021pentru indreptarea erorii materiale cuprinse in H.C.L. nr. 47/25.02.2021 privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,Amenajare ~i dotare Centru Educational Multifunctional in ZF (corp 2)", in Municipiul Sacele
148/11.06.2021pentru trecerea din domeniul privat In domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF m.11 0975 Sacele, nr. cad. 110975 sub m. top. 9446/1/1/3/1, In suprafata de 1711 mp ~i declararea acestuia ca fiind de interes public local
Proces verbal din data de 11.06.2021Proces verbal al ședinței extraordinare
149/24.06.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 mai 2021

150/24.06.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 11 iunie 2021
151/24.06.2021pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
152/24.06.2021privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” În Domeniul Salubrizării Localitaților Din Județul Brașov
153/24.06.2021privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele
154/24.06.2021privind aprobarea organigramei și a Statului de functii ale SERVICII SĂCELENE S.R.L.
155/24.06.2021privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
156/24.06.2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare”, modificator al PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu H.C.L. nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul Săcele
157/24.06.2021privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, spațiu comercial și garaj”, str. Timocului nr. 45, Municipiul Săcele
158/24.06.2021privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. B, etaj 1, ap. 6, către titularul contractului de închiriere
159/24.06.2021pentru completarea art. 2 din H.C.L. nr. 115/28.04.2021 „privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp”
160/24.06.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință
ape curgătoare (HC-uri)
161/24.06.2021privind acordarea, contra cost, a cantității de 20 mc lemn rotund pentru industrializare, cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, specia rășinoase, d-lui Cirică Alexandru Cristinel și d-lui Cirică Alexandru

162/24.06.2021privind acordarea cu titlul gratuit a unei cantități de lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm către Biserica Sfânta Adormire Satulung- Săcele
163/24.06.2021privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021
164/24.06.2021pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 195/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare construcții administrative și social culturale și schimbare de destinație în Centru de zi pentru educație timpurie, Municipiul Săcele” din cadrul obiectivului de investitii ,,DALI- Centru de zi –reamenajare și schimbare de destinație”
Proces verbal din data de 24.06.2021Proces verbal al ședinței ordinare
165/06.07.2021pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
166/06.07.2021privind aprobarea propunerii de parteneriat intre Asociația Teach for Romania și Municipiul Săcele pentru organizarea Academiei Copiilor din cadrul Academiei de Leadership și Pedagogie, in perioada 25.07.2021-15.08.2021
Proces verbal din data de 06.07.2021Proces verbal al ședinței extraordinare de îndată
167/29.07.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 24 iunie 2021
168/29.07.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 iulie 2021
169/29.07.2021Pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021
170/29.07.2021pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
171/29.07.2021pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2021
172/29.07.2021privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în Municipiul Săcele, str. Nicolae Pană nr. 2, aparținând Parohiei Evanghelice Lutherane Satulung Joseni și închiriate Municipiului Săcele
173/29.07.2021privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în Municipiul Săcele, str.
B-dul Brasovului nr. 52, aparținând Parohiei Evanghelice-Lutherane Cernatu și închiriate Municipiului Săcele
174/29.07.2021privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România, în anul 2021
175/29.07.2021privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, în anul 2021
176/29.07.2021privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive, în anul 2021
177/29.07.2021privind modificarea temporară a structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19
178/29.07.2021pentru aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2021 al RPLP Săcele R.A.
179/29.07.2021privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021
180/29.07.2021pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 154/24.06.2021 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale SERVICII SĂCELENE S.R.L.
181/29.07.2021pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate, prin atribuire directă către operatorul regional de transport Servicii Săcelene S.R.L.
182/29.07.2021pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând Servicii Săcelene S.R.L
183/29.07.2021privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire spațiu comercial“, Bulevardul George Moroianu, Municipiul Săcele
184/29.07.2021pentru respingerea plangerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 156/24.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare”, modificator al
PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu H.C.L. nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul Săcele formulate de Dobrănel Claudia-Maria
185/29.07.2021privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 230/24.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare și amenajări interioare la Scoală Gimnazială nr. 4 «Frații Popeea» din Municipiul Săcele, aferent Obiectivului de Investiție «Școala Gimnazială nr. 4 - Extindere și reamenajare clădire ateliere (DALI)
186/29.07.2021pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „SF – Extindere canalizare menajeră bretea strada Câmpului”
187/29.07.2021privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public, în cartierul Brădet”
188/29.07.2021privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare sistem de iluminat public, în cartierul Ștefan cel Mare”
189/29.07.2021privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere iluminat public Cartier Toamnei”
190/29.07.2021privind aprobarea Ofertelor de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor aferente imobilului– teren în suprafață de 992 mp, înscris în CF nr. 114315 Săcele, nr. cad. 975, nr. top 1432/1/10, asupra cotelor aferente imobilului- teren în suprafață de 161 mp, înscris în CF nr. 107470 Săcele, nr. cad. 967, nr. top 1432/1/2, asupra cotelor aferente imobilului– teren în suprafață de 1.167 mp, înscris în CF nr. 110411 Săcele, nr. cad. 965, nr. top. 1428/1/2/1/9 și a imobilului– teren în suprafață de 46 mp, înscris în CF nr. 117933 Săcele, fiecare imobil reprezentând parte din strada Egretei și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele
191/29.07.2021privind trecerea drumurilor forestiere Ghercovaci, Chiba Stângă , Chiba Dreaptă, 7 Izvoare-Valea Baciu, Chiba, Șipoaia, Valea Bradului/Brădetului, Valea Dracului, Valea Chilera, Valea Băii Timiș, Tamina I, Tamina II, din domeniul public al statului, neînscrise în cartea funciară, în domeniul public al Municipiului Săcele
192/29.07.2021privind atestarea apartenenței – primă înscriere la domeniul privat al Municipiului Săcele a suprafeței de 331 mp, categoria de folosință curți - construcții
193/29.07.2021pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafață de 967 mp, înscris în CF nr. 117773 Săcele, nr. cadastral 117773, categoria de folosință fâneață și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
194/29.07.2021privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A., în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa și canalizare din 24.09.2008
195/29.07.2021pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafață de 6081 mp, înscris în CF nr. 114792 Săcele, nr. cadastral 114792 , categoria de folosință arabil și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
196/29.07.2021privind trecerea unor bunuri, construcții anexe C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8, neînscrise în cartea funciară nr.116692 Săcele, nr. cadastral 116692, din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Săcele
197/29.07.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, către numitii Szabo Elena și Czimbor Alexandru, pensionari silvici, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc/ fiecare
198/29.07.2021privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Compartimentului Educație Timpurie aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
199/29.07.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae- Baciu
200/29.07.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 25 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Mănăstirea Brădet cu Hramul ,,Înălțarea Domnului”
201/29.07.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 4 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Asociația HMIK
202/29.07.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Casa Evanghelică a Ceangăilor

203/29.07.2021privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 10 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Parohia Ortodoxă Turcheș II
204/29.07.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3/familie, material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Săcele și aprobarea criteriilor de acordare
205/29.07.2021privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 3049/62/2021, având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice locale, aflat pe rolul Tribunalului Brașov
Proces verbal din data de 29.07.2021Proces verbal al ședinței ordinare
206/26.08.2021privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 29 iulie 2021
207/26.08.2021privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
208/26.08.2021pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
209/26.08.2021pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al R.P.L.P. Săcele R.A.
210/26.08.2021privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2020 - 2021
211/26.08.2021privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”
212/26.08.2021privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului Gerebenes Gyula cu domiciliul în Municipiul Săcele,
Str. Panduri nr. 21
213/26.08.2021pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire «internat fete» și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 48/28.02.2019
214/26.08.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile
215/26.08.2021privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. top. 1174/2, 1175/2, înscris în CF nr. 112625 Săcele
216/26.08.2021pentru completarea art. 5 la Regulamentul privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 248/26.11.2020
217/26.08.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului constructie pod în suprafață de 67 mp
218/26.08.2021privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Biserica Ortodoxă ,,Sfânții Părinți Ioachim și Anaˮ- Dâmbu Morii
219/26.08.2021pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021
Proces verbal din data de 26.08.2021Proces verbal al ședinței ordinare

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close