(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2020

Nr.DataTitlul documentului
1/08.01.2020pentru acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului de dezvoltare, rezultat la încheierea execițiului bugetar al anului 2019
2/08.01.2020pentru aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetului local al Municipiului Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
3/08.01.2020pentru acoperirea definitivă din execedntului bugetului finanțat integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 al Municipiului Săcele și al Liceului Teoretic George Moroianu
4/08.01.2020pentru aprobarea utilizarii, in anul 2020, a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la inchiderea exercițiului bugetar pe anul 2019 al Municipiului Săcele, al instituțiilor de
invațămant subordonate și al Spitalului Municipal Sacele
5/08.01.2020privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Prirnăriei Muncipiului Săcele
Proces verbal din data de 08.01.2020Proces verbal al ședinței extraordinare
6/30.01.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 19 decembrie 2019
7/30.01.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 08 ianuarie 2020
8/30.01.2020pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2019
9/30.01.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2019
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
10/30.01.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2019
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
11/30.01.2020privind aprobarea Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
12/30.01.2020privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2020
13/30.01.2020privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Salubrizare si Deszăpezire din Municipiul Sacele, Caietului de Sarcini, Studiului de Oportunitate privind Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare și Deszapezire, precum si stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare și Deszăpezire
14/30.01.2020privind actualizarea tarifelor prevazute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și aprobarea încheierii unui Act adițional în acest sens
15/30.01.2020privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 de pe raza Municipiului Săcele
16/30.01.2020privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2020
17/30.01.2020privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare și Modernizare Piață Electroprecizia” din Municipiul Săcele
18/30.01.2020privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str.Vulturului - reabilitare și modernizare”
19/30.01.2020privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. Bârsei - reabilitare și modernizare”
20/30.01.2020privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str.Godri Janos - reabilitare și modernizare”
21/30.01.2020privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. Highișului - reabilitare și modernizare”
22/30.01.2020privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str.Pinului - reabilitare și modernizare”
23/30.01.2020privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI - Spitalul Municipal Săcele extindere parcare și modernizare căi de acces și trotuare ”
24/30.01.2020privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin nr. H.C.L. nr. 112/23.05.2019 pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din OMDRAP nr. 1851/2013”
25/30.01.2020privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare canal pluvial de pe strada George Coșbuc și Bd. G.Moroianu, până la deversarea în canalul deschis Dârbav”
26/30.01.2020privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Nicolae Nicoleanu nr. 6A
27/30.01.2020privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 79
28/30.01.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor-terenuri înscrise în CF nr. 111018 Săcele, nr. top. 1954/1/2/1, CF nr.113516 Săcele, nr. top.1954/1/2/2, CF nr.113526 Săcele, nr. top. 1954/1/2/5, CF nr.103637 Săcele, nr. cad. 546, nr. top. 1954/1/2/6, situate în zona Bolnoc
29/30.01.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor-terenuri înscrise în CF nr. 109233 Săcele, nr.top.7141/3/1/1/1/2, 7141/3/1/1/1/1/2 și CF nr.109366 Săcele, nr.cad.109366
30/30.01.2020privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113677 Săcele sub nr.top 4, nr. top 5, a imobilului înscris în CF nr. 112796 Săcele sub nr.top 6, nr. top 7, înscris în CF nr. 115074 Săcele sub nr.top 8 și nr. top. 9
31/30.01.2020privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele – cartier Electroprecizia – tronson I în suprafață de 13052 mp, curți-construcții
32/30.01.2020privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 32268 mp curți-construcții, reprezentând cartier Electroprecizia –tronson II
33/30.01.2020privind aprobarea dezmembrarii suprafeței de 1121 mp, reprezentând zona verde, din imobilul identificat în CF nr. 112039 Săcele, nr. cad 1761, nr. top 1315/1/1 în suprafață de 1967 mp
34/30.01.2020privind alipirea unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Săcele
35/30.01.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului cu nr. top 1323/2, înscris în CF nr.116747 Săcele – în suprafață de 2890 mp, categoria de folosință fâneață
36/30.01.2020privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Biserica Muntele Sionului
37/30.01.2020privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L.
38/30.01.2020pentru aprobarea asocierii UAT Municipiul Săcele cu UAT Comuna Tărlungeni și UAT Comuna Vama Buzăului, în cadrul Societății Servicii Săcelene S.R.L., în vederea transformării acestei societăți în operator regional de transport public local al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și actualizării Actului Constitutiv în mod corespunzător
39/30.01.2020privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportunitate și a proiectului de Contract de delegare a gestiunii serviciului pentru UAT Municipiul Săcele
Proces verbal al ședinței din 30.01.2020Proces verbal al ședinței ordinare
40/27.02.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 ianuarie 2020
41.27.02.2020pentru respingerea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghita Mutu Petre
42/27.02.2020pentru aprobarea bugetului local, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 și modificarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2019
43/27.02.2020privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății Servicii Săcelene S.R.L.
44/27.02.2020privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru deținătorii de pajiști naturale (fânețe și pășuni), înregistrați la Registrul agricol al Municipiului Săcele între anii 2015-2019, pentru suprafața de 4345,70 ha
45/27.02.2020privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mică-Munții Cailor proprietatea Municipiului Brașov, aflat pe teritoriul administrativ al Municipiul Săcele
46/27.02.2020privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2020
47/27.02.2020pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2020 ale R.P.L.P. Săcele R.A
48/27.02.2020pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2019 ale R.P.L.P. Săcele R.A.
49/27.02.2020privind aprobarea valorificării lemnului de foc provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior , din crăci, vreascuri , uscături, rezultate din procesul de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabili și prețurile de vânzare ale lemnului de foc rezultat valabile în anul de producție 2020
50/27.02.2020privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2020
51/27.02.2020privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2020
52/27.02.2020privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto forestier, în anul de producție 2020
53/27.02.2020privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul de producție 2020
54/27.02.2020privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2020
55/27.02.2020privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2020, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici respectiv către populație
56/27.02.2020privind aprobarea volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă pe picior destinat recoltării, pentru anul de producție 2020
57/27.02.2020pentru aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 40 în UP VI Tărlung, u.a. 56 C%, volum 1482 mc și partida nr. 86 din UP VI Tărlung, u.a. 59 D%,
volum 2008 mc
58/27.02.2020privind aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație
pentru nevoi locale, prin vânzare directă
59/27.02.2020privind aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă
60/27.02.2020privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Mănăstirea Brădet cu Hramul ,,Înălțarea Domnului”
61/27.02.2020privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a unor imobile
62/27.02.2020privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116968 Săcele, în suprafață de 2554 mp
63/27.02.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri)
64/27.02.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului identificat în CF nr. 107439 Săcele sub nr. cad. 107439, în suprafață de 11813 mp
65/27.02.2020privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților Covășan Costel, Covășan Felicia-Mariana și Negoiță Alexandru-Ionuț, la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.115487 al localității Săcele, nr. cad.115487 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
66/27.02.2020privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situate în str. Bolnoc nr. 155
67/27.02.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului-teren, înscris în CF nr. 101300 Săcele, nr.cad. 101300, în suprafață de 78 mp
68/27.02.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc
69/27.02.2020privind darea în administrare a unor imobile – construcții și terenuri, imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Liceul Teoretic ,,Zajzoni Rab Istvan”
70/27.02.2020privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Liceul Teoretic ,,George Moroianu”
71/27.02.2020privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri, imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 5
72/27.02.2020privind darea în folosință gratuită, a două cabinete medicale din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele
73/27.02.2020privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 80
74/27.02.2020privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 21
75/27.02.2020privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele
76/27.02.2020
77/27.02.2020privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Săcele
78/27.02.2020privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea redobândirii în patrimoniul Municipiului Săcele a imobilului – Grădinița cu Program prelungit nr. 5, situată în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 7
79/27.02.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
80/27.02.2020privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2020
81/27.02.2020privind stabilirea limitelor maxime pâna la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2019
82/27.02.2020privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Săcele
83/27.02.2020privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din echipa tehnică de evaluare a proiectelor depuse în cadrul bugetării participative la nivelul Municipiului Săcele
84/27.02.2020pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Servicii Săcelene S.R.L.
Proces verbal al ședinței din data de 27.02.2020Proces verbal al ședinței ordinare
85/03.03.2020pentru aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate privind efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pentru unităţile
administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi pentru aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate
Proces verbal al ședinței din data de 03.03.2020Proces verbal al ședinței extraordinare
86/26.03.2020pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L.
nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele
87/26.03.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 februarie 2020
88/26.03.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 3 martie 2020
89/26.03.2020privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017
90/26.03.2020pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2019 al SC Servicii Săcelene S.R.L. și a Raportului Administratorului privind activitatea S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pe anul 2019
91/26.03.2020privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2019-2020, semestrul II
92/26.03.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
93/26.03.2020privind aprobarea organigramei și a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
94/26.03.2020privind aprobarea prețurilor de negociere a masei lemnoase din partizile de produse accidentale din partida 93 în U.P. III Piatra Mare-u.a 91 H, partida 94 în U.P. III Piatra Mare-u.a 90A%, partida 102 în U.P. VI Tărlung -u.a 57B, partida 99 în U.P. VII Doftana-u.a 12A,B partida 100 în U.P. VII Doftana- u.a 12 C, partida 101 U.P. VII Doftana- u.a 35A%, partida 97 în U.P. VIII Gârcin u.a. 70A, partida 94 în U.P. VIII Gârcin-u.a.90A%
95/26.03.2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Consolidare/reparare canal pluvial pe strada Morii, tronson cuprins între str. Godri Janos și str. Cloșca”
96/26.03.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe” - strada Ciucaș, Municipiul Săcele
97/26.03.2020privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Militaru Sandu și Militaru Lucia, la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.116614 al localității Săcele, nr. cad.116614 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
98/26.03.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc
99/26.03.2020privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 4 A – Corp B, str. General Ion Dragalina nr. 78
100/26.03.2020privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 5 – Corp B, str. Petöfi Sándor nr. 87
101/26.03.2020privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Școala gimnazială nr. 4 ,,Frații Popeea”
102/26.03.2020privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele, în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului-teren înscris în CF nr. 105287 Săcele, în suprafață de 450 mp, situat în Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 147
103/26.03.2020privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în CF nr. 4494 Săcele, nr.top.468/1/IV, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA BRAŞOV
104/26.03.2020privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Receˮ, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere
105/26.03.2020privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere
106/26.03.2020privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere
107/26.03.2020privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 12 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm și acodarea cu titlu gratuit a cantității de 15 mst lemn de foc, către Biserica Ortodoxă Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
108/26.03.2020privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2020-30.06.2020
Proces verbal din data de 26.03.2020Proces verbal al ședinței ordinare
109/09.04.2020privind aprobarea alocării sumei de 200.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele, în
vederea acordării unor ajutoare sub forma de pachete cu produse alimentare de bază, persoanelor aflate în nevoie socială și afectate de evoluția epidemiologică COVID - 19, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României
110/09.04.2020pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activitățlor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020
Proces verbal al ședinței din 09.04.2020Proces verbal al ședinței extraordinare
111/30.04.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 martie 2020
112/30.04.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată
a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 9 aprilie 2020
113/30.04.2020pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021
114/30.04.2020pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2020
115/30.04.2020privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. Morii reabilitare și modernizare”
116/30.04.2020pentru completarea H.C.L. nr. 96/26.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe” - strada Ciucaș, Municipiul Săcele
117/30.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Service Auto”, DJ103A, Municipiul Săcele
118/30.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire clădire-sediu sucursală, sistematizare verticală și funcțiuni complementare”, strada Calea București, nr. 7C, Municipiul Săcele
119/30.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stație mixtă de distribuție carburanți - magazin stație, totem afișare prețuri, copertină, skid GPL”, strada Zizinului, Municipiul Săcele
120/40.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,Zonă unități industriale, depozite și prestări servicii”, strada Electroprecizia (fostă Parcului), nr. 3, Municipiul Săcele
121/30.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire depozit, birouri, amenajări exterioare, împrejmuie și racorduri utilități”, strada Ecologiștilor, Municipiul Săcele
122.30.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Gârcinul Mic”, Municipiul Săcele
123/30.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuințe” - strada Nouă, Municipiul Săcele
124/30.04.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire magazin de retail și hale de producție și depozitare”, str. Câmpului, nr. 97, Municipiul Săcele
125/30.04.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare HC 1636 - tronson I, în suprafață de 135 mp și HC 4121- tronson I, în suprafață de 433 mp
126/30.04.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile categoria de folosință drumuri de exploatare
127/30.04.2020privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc către Casa Evanghelică a Ceangăilor
128/30.04.2020privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de focunui număr de 16 pensionari silvici
129/30.04.2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.46/27.02.2020 privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2020
130/30.04.2020privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020
131/30.04.2020 privind prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul închiriat către S.C. Farmacia Precizia S.R.L. și încheierea unui act adițional în acest sens
Proces verbal din data de 30.04.2020Proces verbal al ședinței ordinare
132/28.05.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 aprilie 2020
133/28.05.2020pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
134/28.05.2020pentru aprobarea modificării și completării Anexei la H.C.L. nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2020
135/28.05.2020privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Sacele
136/28.05.2020privind aprobarea modificării structurii funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada Pandemiei Covid - 19
137/28.05.2020pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele
138/28.05.2020privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020
139/28.05.2020pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/30.04.2020 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020
140/28.05.2020aprobarea tarifului de 135,00 lei/ mc, pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 133/1635585, UP VI Tărlung, u.a. 53A%,
141/28.05.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116793 Săcele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/3, în suprafață de 174 mp
142/28.05.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc
143/28.05.2020privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren categoria de folosință fâneată, înscris în CF nr. 116747 Săcele, nr.top 1323/2, în suprafață de 2890 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele
144/28.05.2020privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 105217 Săcele, construcții A1.1 – nr. cadastral 105217-C1, proprietar Municipiul Săcele, domeniul public
145/28.05.2020privind aprobarea dezmembrarii imobilului în suprafață de 5086 mp, teren curți-construcții, identificat în CF nr. 100160 Săcele, nr. cad 100160, proprietar Municipiul Sacele, domeniul public
146/28.05.2020privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe catre titularul contractelor de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 8B
147.28.05.2020privind îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 125/30.04.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare HC 1636 - tronson I, în suprafață de 135 mp și HC 4121- tronson I, în suprafață de 433 mp
148/28.05.2020pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga”
149/28.05.2020privind Organizarea activității de aparare împotriva incendiilor din Municipiul Săcele
150/28.05.2020privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
151/28.05.2020privind repartizarea a trei unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea nr. 20A
152/28.05.2020pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 28.05.2020Proces verbal al ședinței ordinare
153/18.06.2020pentru aprobarea modificării utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 și rectificării bugetului local pe anul 2020
154/18.06.2020pentru aprobarea virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a sumei de 680 mii lei către bugetul local al Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 18.06.2020Proces verbal al ședinței extraordinare
155/25.06.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 mai 2020
156/25.06.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată
a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 18 iunie 2020
157/25.06.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie, aprilie si mai 2020
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
158/25.06.2020privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
159/25.06.2020privind indexarea costului unitar pe kilometru prevăzut în Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017 si incheierea unui act aditional in acest sens
160/25.06.2020privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul
„Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”
161/25.06.2020privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George Moroianu”
162/25.06.2020privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al
Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
163/25.06.2020privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Compartimentului Educație Timpurie aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
164/25.06.2020privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, din producția anului 2020, din partida
144-UP III-ua. 91B,C, partida 145-UP III-u.a. 10C, partida 146-UP III-ua. 90B, 91 D
165/25.06.2020privind acordul de principiu în vederea participării Municipiului Sacele la procedurile de achiziție a imobilului aparținând S.C. TELEKOM COMMUNICATIONS S.A. (vechea clădire P.T.T.R.), situat pe B-dul G. Moroianu nr. 8 , din Municipiul Săcele
166/25.06.2020privind completarea art. nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 152/19.07.2017 «privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A ( fostă str. Parcului nr. 18 ) înscris în CF nr. 103900 Săcele, nr.top 6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1183 mp, din ,,internat‘’ în ,,bloc de locuințe‘’»
167/25.06.2020privind transmiterea sectorului de drum național DN1A de la km 183+070 (sens giratoriu Gîrcini), la Km 185+943, suprapus pe o portiune din B-dul George Moroianu, cu o lungime de 2873 m și a sectorului de drum național DN1A de la Km 185+943, la km 186+233, aflat pe str. Zizinului, cu o lungime de 290 m, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transportului, în domeniul public al Municipiului Săcele și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sacele și declasarea acestor porțiuni din drum național în stradă
168/25.06.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 5262 mp, categoria de folosință curți- construcții, situat în Municipiul Săcele, str. Tărlungului
169/25.06.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116793 Săcele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/3,
în suprafață de 174 mp
170/25.06.2020privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 104836 Săcele
171/25.06.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 1373 mp, categoria de folosință curți-construcții, situat în Municipiul Săcele, str. Oituz nr. 60
172/25.06.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.106349 Săcele, nr.top 1373/1/1/2, 1374/1/2, 1407/1/2 în suprafață de 416 mp
173/25.06.2020privind aprobarea alipirii imobilului identificat în CF nr. 104433 Săcele, nr. cadastral 104433, în suprafață de 14249 mp cu imobilul identificat în CF nr. 116968 Săcele, nr.cadastral 116968, în suprafață de 2554 mp
174/25.06.2020privind darea în folosință gratuită, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele
175/25.06.2020privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
176/25.06.2020privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție cu privire la Decizia nr. 7/23.03.2020 emisă de Camera de Conturi Brașov
177/25.06.2020privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2020-30.09.2020
178/25.06.2020pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere canalizare menajeră strada Lungă”
Proces verbal din data de 25.06.2020Proces verbal al Ședinței Ordinare
179/30.07.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 iunie 2020
180/30.07.2020pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2020
181/30.07.2020pentru aprobarea modificării utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 și rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
182/30.07.2020pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plații comisionului de garantare
183/30.07.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă

184/30.07.2020privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 și aprobarea procedurilor de acordare a facilitățiilor fiscale
185/30.07.2020privind acordarea pentru anul şcolar 2020-2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”
186/30.07.2020privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov, pentru anul 2020
187/30.07.2020privind modificarea H.C.L. nr. 137/28.05.2020 pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele

188/30.07.2020pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele
189/30.07.2020privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele și aprobarea criteriilor de acordare

190/30.07.2020privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 48 mc (77 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 16 persoane veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
191/30.07.2020pentru modificarea Anexei la H.C.L nr. 138/28.05.2020 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020
192/30.07.2020pentru modificarea art. 2 al H.C.L nr. 73/27.02.2020 privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul –teren situat în Municipiul Săcele, Str. Viitorului nr. 80
193/30.07.2020pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.04.2020 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020
194/30.07.2020pentru îndreptarea unei erori materiale din Art. 3 al H.C.L. nr. 159/25.06.2020 ,,privind indexarea costului unitar pe kilometru prevăzut în Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.57/ 23.03.2017 si incheierea unui act aditional in acest sens”, precum și completarea Art. 1 din ACTUL ADIȚIONAL Nr. 4/15.06.2020 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017
195/30.07.2020privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul „Reabilitare construcții administrative și social culturale și schimbare de destinație în Centru de zi pentru educație timpurie, Municipiul Săcele” din cadrul obiectivului de investitii ,,DALI- Centru de zi – reamenajare și schimbare de destinație”
196/30.07.2020privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 43850 mp curți-construcții, reprezentând cartier Electroprecizia-tronson III
197/30.07.2020
privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a imobilului înscris în CF nr. 117103 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public
198/30.07.2020privind darea în administrare către ,,Liceul tehnologic Victor Jinga'' a imobilelor înscrise în CF nr. 103923 Săcele, CF nr. 116677 Săcele, CF nr. 105217 Săcele, CF nr. 105222 Săcele, CF nr. 105246 Săcele, CF nr.105247 Săcele, CF nr. 103901 Săcele, CF nr. 116869 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public
199/30.07.2020privind darea în administrare către societatea Servicii Săcelene S.R.L. a imobilului înscris în CF nr. 117104 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public

200/30.07.2020privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor înscrise CF nr.104528 Săcele, sub nr.top 1609/12/1 nr cad. 1400 și CF nr. 104529 Săcele sub nr.top 1609/12/2 , nr.cad 1401 categoria de folosință curți-construcții situate in Municipiul Săcele, str. Timis nr. 1
201/30.07.2020pentru respingerea plangerii prealabile nr. 50668/06.07.2020, formulată de Szen Enikö împotriva H.C.L. nr. 227/24.10.2019 privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Săcele
202/30.07.2020privind aprobarea achizitionării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speță ce face obiectul dosarului nr. 6097/3/2020, având ca obiect acțiune în daune contractuale, aflat pe rolul Tribunalului București
203/30.07.2020privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri de tip ANL, în regim de închiriere de pe raza Municipiului Săcele
Proces verbal din data de 30.07.2020proces verbal al ședinței ordinare
204/18.08.2020privind aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacitatii Spitalului Municipal Sacele, jud. Brașov de a gestiona criza sanitara generata de Covid-19" și a indicatorilor tehnico-economici aferenti
Proces verbal din data de 18.08.2020proces verbal al ședinței extraordinare
205/27.08.2020privind aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 iulie 2020
206/27.08.2020privind aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 18 august 2020
207/27.08.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie 2020 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesionala în alta localitate decât cea de reședință
208/27.08.2020privind acordarea unor compensații financiare elevilor din învățământul gimnazial și liceal din Municipiul Săcele care sunt premianți la finele anului școlar 2019 - 2020
209/27.08.2020pentru modificarea H.C.L. nr. 93/26.03.2020 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
210/27.08.2020privind modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Săcele
211/27.08.2020privind modificarea și completarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele
212/27.08.2020privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale SERVICII SA.CELENE S.R.L.
213/27.08.2020privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL, situate In Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. B, etaj 2, ap. 10, către titularul contractului de închiriere
214/27.08.2020privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL, situate In Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj l, ap. 6, către titularul contractului de închiriere
215/27.08.2020privind aprobarea preturilor de pornire la licitația publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020
216/27.08.2020privind aprobarea tarifului de 125 ,00 lei/mc pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Săcele, provenita din partida nr. 164, UP VI Tărlung, u.a.438, pentru producția anului 2020 ~i 2021
217/27.08.2020privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc, către Biserica Ortodoxa Sfântul Nicolae Baciu
218/27.08.2020privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu Loredana-Nicoleta pentru imobilul-teren identificat in CF nr. 108978 Săcele, în suprafață de 800 mp, situat in zona străzii Livezii și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
219/27.08.2020privind aprobarea Declarației de renunțare a numitei Gheorghe Elena la dreptul de proprietate asupra imobilelor-terenuri în suprafață de 23 mp, înscris In CF nr.117169 al localității Săcele, nr. cad.117169 și în suprafață de 3 mp, înscris In CF nr. 117168 Săcele, nr. cad. 117168 și trecerea acestora In domeniul public al Municipiului Săcele
220/27.08.2020privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele in domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris in CF nr. 117261 Săcele, în suprafață de 135 mp și a imobilului înscris in CF nr. I 17260 Săcele, în suprafață de 433 mp
221/27.08.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate In zona Bolnoc
222/27.08.2020privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 351 Cernatu, nr. top (644,645,646,647)/3/1
223/27.08.2020privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris In CF nr. 114209 Săcele
224/27.08.2020privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele
225/27.08.2020pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 158/25.06.2020 privind aprobarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de calatori din Municipiul Săcele, aparținând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
226/27.08.2020pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
227/27.08.2020privind îndreptarea erorii materiale strecurate In H.C.L. nr. 196/30.07.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat In intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 43850 mp, curți-construcții, reprezentând cartier Electroprecizia-tronson III
228/17.09.2020privind aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 august 2020
229/17.09.2020privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. dr. Mihail BENCZE
230/17.09.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna august 2020 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesionala în altă localitate decât cea de reședință
231/17.09.2020pentru completarea HCL nr. 208/27.08.2020 privind acordarea unor compensații elevilor din Învățământul gimnazial și liceal din Municipiul Săcele care sunt premianți la finele anului școlar I2019 - 2020
232/17.09.2020privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților Szelyes loan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei, la dreptul de proprietate asupra mobilului- teren în suprafața de 5141 mp, înscris in CF nr. 110698 Săcele, reprezentând strada Gospodarilor și trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului Săcele
233/17.09.2020privind aprobarea dezmembrării imobilului identificat in CF nr. l 07518 Săcele, nr. cad I 07518, in suprafață de 3279 mp , proprietar Municipiul Săcele, domeniul public
234/17.09.2020privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice în vederea modificării suprafeței imobilului înscris în CF nr. 106953 Săcele , situat în Municipiul Săcele, Str. Barajului nr. 51
235/17.09.2020pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
236/17.09.2020privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Săcele şi darea în administrare către societatea Servicii Săcelene S.R.L. și a imobilului înscris în CF nr. 351 Cernatu, nr. top. (644,645,646,647)/3/1
237/16.10.2020privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru a prezida
ședința extraordinară convocată de îndata din data de 16.10.2020
238/16.10.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 17 septembrie 2020
239/16.10.2020pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2020
240/16.10.2020pentru aprobarea modificării utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 și rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
Proces verbal al ședinței din data de 16.10.2020Proces verbal al ședinței extraordinare
241/11.11.2020privind constatarea depunerii jurământului de către consilieri locali supleanţi în Consiliul Local al Municipiului Săcele
242/11.11.2020privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021
243/11.11.2020pentru constituirea comisiei de numărare a voturilor exprimate ele către consilierii locali ai Municipiului Săcele prin vot secret pentru legislatura 2020-2024
244/11.11.2020pentru alegerea Viceprimarului Municipiului Săcele
245/11.11.2020pentru stabilirea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate, pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Săcele
Proces verbal din data de 11.11.2020Proces verbal al ședinței extraordinare
246/26.11.2020privind aprobarea Procesului - verbal al ședintei extraordinare convocate de indata a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 11 noiembrie 2020
247/26.11.2020privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Sacele d-lui prof. universitar dr. Gheorghe MUNTEANU
248/26.11.2020pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Sacele
249/26.11.2020pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transp01i pe lunile septembrie, octombrie 2020 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care iși desfășoară activitatea profesionala in alta localitate decat cea de reședinta
250/26.11.2020privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face pa1te din Consiliul de administratie al Spitalului Municipal Sacele
251/26.11.2020privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta" - str. Campului, nr. 77 A, Municipiul Sacele
252/26.11.2020privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire trei case de vacanta" - str. Timocului, nr. 47, Municipiul Sacele
253/26.11.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire pensiune din fonduri europene", strada Morii f.n., extravilan Municipiul Sacele
254/26.11.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece-Camping Darste, Municipiul Sacele
255/26.11.2020privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei rara T.V.A., din bugetul Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A., catre Primaria Municipiului Sacele, reprezentand pomi de Craciun
256/26.11.2020privind acordarea, cu titlu gratuit, a cate 6 me de lemn de foe pensionarilor silvici Arsu Lagufi Gheorghe și Nitescu Adrian Valentin
257/26.11.2020privind aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea publica a Municipiului Sacele și a metodologiei de fundamentare a pretului de pornire la licitatiile pentru masa lemnoasa pe picior oferita la vanzare, pentru anul de productie 2021
258/26.11.2020privind aprobarea proiectului ,,Achizitia de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din Municipiul Sacele la educatie online" - cod SMIS 144632 și a cheltuielilor generate de implementarea acestuia
259/26.11.2020privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul înfiintare Centru socio-medical in ZUM (SF)" in Municipiul Sacele
260/26.11.2020privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,, Reabilitare și modernizare strada Vulcan" din cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Vulcan - reabilitare și modernizare"
261/26.11.2020privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare și modernizare strada Aleea Brandușelor" din cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Aleea Brandușelor - reabilitare și modernizare"
262/26.11.2020privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,, Reabilitare și modernizare strada Baciului" din cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Baciului - reabilitare și modernizare"
263/26.11.2020privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Brandușelor" din cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Brandușelor - reabilitare și modernizare"
264/26.11.2020privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare și modernizare strada Fanetii" din cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Fanetii - reabilitare și modernizare
265/26.11.2020privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare și modemizare strada Noua (tronson str. Noua - str. Baciului), din cadrul obiectivului de investitii DALI - str. Noua - reabilitare și modernizare"
266/26.11.2020privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica și/sau reprezentare 1n justitie 1n vederea solutionarii unor cauze civile aflate pe rolul instantelor judecatorești
267/26.11.2020pentru aprobarea rectificarii bugetului local și a bugetului institutiilor și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020
268/26.11.2020privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apartinand societatii Servicii Sacelene S.R.L.
268/26.11.2020privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apartinand societatii Servicii Sacelene S.R.L. - Republicată
Proces verbal din data de 26.11.2020Proces verbal al ședinței ordinare
269/14.12.2020privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei BUSUIOC ANCA, ca urmare a demisiei acesteia și declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Săcele
270/14.12.2020pentru aprobarea rectificarii bugetului local și a bugetului institutiilor și activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii pe anul 2020
Proces verbal din data de 14.12.2020Proces verbal al ședinței extraordinare
271/17.12.2020privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 noiembrie 2020
272/17.12.2020pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele
273/17.12.2020pentru aprobarea efectuării în anul 2021 a concediului de odihna anual neefectuat de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele
274/17.12.2020privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
275/17.12.2020privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele
276/17.12.2020privind modificarea structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19
277/17.12.2020privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I
278/17.12.2020pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2020 al Societății Servicii Săcelene S.R.L.
279/17.12.2020pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
280/17.12.2020privind desemnarea a câte 3 consilieri locali pentru a face parte din ,,Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii” și, respectiv din ,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele
281/17.12.2020privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din ,,Comisia de analiză a documentelor privind vânzarea locuințelor pentru tineri”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele
282/17.12.2020privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din ,,Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele”
283/17.12.2020privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de control pentru verificarea respectării obligațiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
284/17.12.2020privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafețelor de teren pășune (pajiști) aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
285/17.12.2020privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele

286/17.12.2020privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de Soluționare a Contestațiilor

287/17.12.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, B-dul Brașovului, nr.246, Municipiul Săcele
288/17.12.2020privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat în CF nr. 114609 Săcele, în suprafață de 1.179 mp, situat în zona străzii Mihai Eminescu tronson II și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
289/17.12.2020privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților Sandu Ion și Sandu Conseluța, Drobotă Claudiu- Aurelian și Drobotă Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului –teren în suprafață de 97 mp, înscris în CF nr. 117245 Săcele, reprezentând parte din strada Carpenului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
290/17.12.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF nr. 107350 Săcele , a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF nr. 105698 Săcele , a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103724 Săcele si a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103723 Săcele
291/17.12.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 117702 Săcele, nr.top 7141/63/9 în suprafață de 24 mp
292/17.12.2020privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 105886 Săcele , nr. top 897/1/3 în suprafață de 162,43 mp
293/17.12.2020privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 116066 Săcele, în suprafață de 954574 mp, categoria de folosință pădure și a imobilului înscris în CF nr. 116065 Săcele, în suprafață de 891300 mp, categoria de folosință pădure
294/17.12.2020privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, din producția anului 2021, pe partizi de producție nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Gârcin, partizi de producție nr.23-57-89-159-176-183 din U.P. VII Doftana, partizi de producție nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tărlung, partida de producție nr. 193 din U.P.V Tesla, partizi de producție nr. 60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III Piatra Mare
295/17.12.2020pentru modificarea taxei pentru eliberare/vizare anuală a autorizației privind desfășurarea activitații de alimentație publică cuprinsă în anexa 1 la H.C.L. nr. 113/2020, stabilită conform art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Proces verbal din data de 17.12.2020Proces verbal al ședinței ordinare
296/29.12.2020privind constatarea depunerii jurământului de către d-na BALINT TUNDE - SARA, consilier local supleant în Consiliul Local al Municipiului Săcele
296/29.12.2020privind validarea modificarilor efectuate asupra bugetului local pe anul 2020 prin Dispozitia Primarului Municipiului Sacele nr. 1441/ 22.12.2020
Proces verbal din data de 29.12.2020Proces verbal al ședinței extraordinare