(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2019

Nr./DataTitlul Documentului
1/08.01.2019pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunilor de functionare și dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
2/08.01.2019pentru aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetului local al Municipiului Sacele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
3/08.01.2019pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului finantat integral din venituri proprii a deficitului secțiunilor de functionare/ dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 al Municipiului Sacele, al unitatilor de invatamant subordonate si al Spitalului Municipal Sacele
4/08.01.2019pentru aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2018 al Municipiului Săcele, al instituțiilor de învățământ subordonate si al Spitalului Municipal Săcele
Proces verbal al ședinței din 8 ianuarie 2019Proces verbal al ședinței de îndată
5/23.01.2019pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2018
6/23.01.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
7/23.01.2019privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2019
8/23.01.2019privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și aprobarea încheierii unui Act adițional în acest sens
9/23.01.2019pentru modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire «internat fete» și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”
10/23.01.2019privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice Asistenţă Socială organizate la nivelul Primăriei Municipiului Săcele
11/23.01.2019privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2019
12/23.01.2019privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 de pe raza Municipiului Săcele
13/23.01.2019privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem semnatarilor documentului ,,Hotărârea noastră”
14/23.01.2019privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2019
15/23.01.2019privind aprobarea organigramei și a Statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
16/23.01.2019privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Muncipiului Săcele
17.23.01.2019privind desemnarea a 6 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de negociere a prețului de achiziționare a imobilului – Grădinița cu Program prelungit nr. 5, situată pe str. Viitorului nr. 7 din Municipiul Săcele
18/23.01.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotei de 2/24 din terenul înscris în CF nr.109354 Săcele, nr.cad.109354, în suprafață de 1.913 mp
19/23.01.2019privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire a imobilului identificat în CF 107744 Săcele, în suprafață de 819 mp și a imobilului identificat în CF 108218 Săcele, în suprafață de 10879 mp
20/23.01.2019privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- str. I.C. Brătianu, nr. 14, Municipiul Săcele
21/23.01.2019privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justitie în spețele ce formeaza dosarele civile nr. 4448 /62/2018 și nr. 4450/62/2018
22/23.01.2019pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.27/ 21.02.2013 privind înființarea unei linii directe de transport pe ruta Săcele Garaj-capăt linie str. Poienelor
23/23.01.2019privind constatarea încetării de drept a unor mandate de administrator ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., precum și desemnarea unor administratori provizorii
24/23.01.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 40 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare ( SR 1294//1993 ) cu capătul subțire > =24 cm, domnului Rosu Gigi, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Unirii Nr. 111
25/23.01.2019privind aprobarea demarării procedurilor în vederea constituirii Consiliului de administrație la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
26/23.01.2019privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. prin aport în natură, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător
27/23.01.2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF 110975 Săcele, sub nr.top 9446/1/1/3/1 în suprafață de 2480 mp
Proces verbal din data de 23.01.2019Proces verbal al ședinței ordinare
28/28.02.2019privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor pentru anul 2019
29/28.02.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/ vânzare directă valabile pentru anul de producție 2019, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării către agenții economici prin licitație/negociere, respectiv către populație prin vânzare directă
30/28.02.2019privind modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 82/06.04.2017 pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”
31/28.02.2019privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată, destinat valorificării către populație în anul de producție 2019
32/28.02.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 2019, pe natură de produse
33/28.02.2019privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabile, valorificate către populație ca lemn de foc, în anul de producție 2019
34/28.02.2019privind aprobarea tarifului de 35, 00 lei/mc, pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase, fasonată loco cioată, rezultată din recuperări de material lemnos provenit din tăieri ilegale, pentru anul de producție 2019
35/28.02.2019pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A.
36/28.02.2019privind constituirea unei Comisii de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație al R.P.L.P Săcele R.A. și desemnarea unui consilier local din cadrul autoritatii publice tutelare, în calitate de Președinte al acesteia
37/28.02.2019privind constatarea încetării de drept a unui mandat de administrator al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., precum și desemnarea unui administrator provizoriu
38/28.02.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și calculul profitului anual și investiției specifice, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Reconstituirea consolidare-reabilitare drum auto forestier Valea Gârcin, drum auto forestier Târlung-Ciorica drum auto forestier Valea Zimbruluiˮ
39/28.02.2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele, a unor imobile situate în intravilan
40/28.02.2019privind aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere de dezlipire a suprafeței de 555 mp, reprezentând zona verde, din imobilul identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761, nr. topografic 1315/1/1, în suprafață de 3428 mp
41/28.02.2019privind schimbarea destinației de folosință a unor imobile-construcții, aflate în domeniul public al Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. GeorgeMoroianu nr. 17, identificate în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Săcele
42/28.02.2019privind aprobarea vânzarii la licitație publica deschisa a 23 loturi de teren situate în Municipiul Săcele, zona ANL Bolnoc
43/28.02.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.113386 al localității Săcele, nr.cad.113386, în suprafață de 55 mp
44/28.02.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 2953 mp înscris în CF nr.115664 al localității Săcele, nr.cad.115664
45/28.02.2019privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- str. I.C. Brătianu nr. 20, Municipiul Săcele
46/28.02.2019privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 205/25.10.2018 pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele, județul Brașov”
47/28.02.2019privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 160/25.07.2018 pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare trotuare și accese strada Barajului”
48/28.02.2019privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire «internat fete» și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”
49/28.02.2019pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere RED în localitatea Săcele, str. Toamnei, jud. Brașov”
50/28.02.2019privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, aflate pe raza Municipiului Săcele
51/28.02.2019privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele
52/28.02.2019privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2018
53/28.02.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
54/28.02.2019privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2019
55/28.02.2019privind acordarea unui mandat special Asociației De Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr. 5, cod 500007, Brasov, Jud. Brasov, în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu
56/28.02.2019privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de personae, cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017
57/28.02.2019privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Sacele
58/28.02.2019pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Municipiului Săcele şi a Planului de acţiune în vederea implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul Municipiului Săcele, pentru anul 2019
59/28.02.2019pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții
60/28.02.2019pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 28.02 2019Proces verbal al ședinței ordinare
61/28.03.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
62/28.03.2019pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și al Raportului Administratorului privind activitatea S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pe anul 2018
63/28.03.2019privind actualizarea tarifului pentru închirierea sălilor de sport existente la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ- teritorială a Municipiului Săcele

64/28.03.2019privind ajustarea tarifelor taxi stabilite în Anexa 1 la Regulamentul de organizare și executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Săcele aprobat prin H.C.L nr. 81/25.09.2008
65/28.03.2019privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în natură, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător
66/28.03.2019privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.


67/28.03.2019privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
68/28.03.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a unor cote de drum din terenul înscris în CF nr.100405 al localității Săcele, nr.cad.100405, reprezentând strada Rândunicii din Municipiul Săcele și a terenului înscris în CF nr.114269 al localității Săcele, nr.cad.114269, în suprafață de 24 mp
69/28.03.2019privind aprobarea documentației cadastrale cu propunere de dezmembrare a imobilului- teren înscris în CF nr.110823 Săcele, nr.cad.110823, în suprafață de 307 mp


70/28.03.2019privind aprobarea Documentației cadastrale de identificare, cu propunere de dezmembrare pentru imobilul identificat în CF 101041 Săcele, sub nr.top 1609/11/1, în suprafață de 720 mp
71/28.03.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a unor cote de drum din terenul înscris în CF nr.100405 al localității Săcele, nr.cad.100405, reprezentând strada Rândunicii din Municipiul Săcele și a terenului înscris în CF nr.114269 al localității Săcele, nr.cad.114269, în suprafață de 24 mp
72/28.03.2019privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2019-30.06.2019
73/28.03.2019privind revocarea H.C.L. nr. 35/28.02.2019 pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A.
74/28.03.2019pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A.
75/28.03.2019privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, în regim de inchiriere ANL de pe raza Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 28.03 2019Proces verbal al ședinței ordinare
76/18.04.2019pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018
77/18.04.2019pentru aprobarea aplicarii la ,,Programul privind Închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconformeˮ
78/25.04.2019privind aprobarea actualizării Anexei 3.1 și a costului unitar pe kilometru prevăzute în Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.57/ 23.03.2017
79/25.04.2019pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
80/25.04.2019privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
81/25.04.2019privind aprobarea volumului brut total de 60,8 mii mc de masă lemnoasă pe picior destinat recoltării pentru anul de producție 2019
82/25.04.2019privind aprobarea valorificării în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă lemnoasă
83/25.04.2019pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2019 ale R.P.L.P. Săcele R.A.
84/25.04.2019pentru aprobarea „Scrisorii de asteptări” privind administrarea si conducerea Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A
85/25.04.2019privind aprobarea valorificării în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă către agenții economici prin licitație/ negociere și către populație pentru nevoi locale prin vanzare directa
86/25.04.2019privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de 25 m3 lemn rotund răşinoase pentru industrializare (SR 1294/1993) cu capătul subţire >=24 cm, domnului Muntean Alexandru, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Mocanilor nr. 44
87/25.04.2019pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020
88/25.04.2019privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini”
89/25.04.2019privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Săcele la Vire (Franța) și a cheltuielilor de deplasare
90/25.04.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
91/25.04.2019privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local
92/25.04.2019privind repartizarea unei unități locative sociale din Municipiul Săcele
93/25.04.2019privind repartizarea a 2 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L., în condiţiile stabilite în Hotărârea de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017
94/25.04.2019privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
95/25.04.2019privind constituirea unei comisii pentru definirea criteriilor și a modalității de stabilire a zonelor de impozitare în Municipiul Săcele
96/25.04.2019privind neexercitarea de către Municipiul Săcele a dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului-construcție, identificat în CF 115014-C1-U2 al localității Săcele, nr.top.(1308, 1309, 1310)/1, situat în Municipiul Săcele B-dul George Moroianu nr. 382
97/25.04.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.115591 al localității Săcele, nr.cad.115591, în suprafață de 56 mp
98/25.04.2019privind aprobarea documentației – actualizare date imobil înscris în CF 110975 Săcele, nr.top 9446/1/1/3/1, domeniul privat al Municipiului Săcele
99/25.04.2019privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF 113677 Săcele nr.top 4,5 și a imobilului înscris în CF 112796 Săcele nr.top 6,7
100/25.04.2019privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere imobil - Tabără Brădet, în suprafață de 24.976 mp curți- construcții, domeniul public al Municipiului Săcele
101/25.04.2019pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 57/28.02.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Săcele
102/25.04.2019privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10% din bugetul local al Municipiului Săcele, în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele
103/25.04.2019privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 76/18.04.2019 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018
104/25.04.2019pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2019
Proces verbal al ședinței din data de 25.04.2019Proces verbal al ședinței ordinare
105/09.05.2019pentru aprobarea virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Sacele R.A. a sumei de 612.547 lei către bugetul local al Municipiului Săcele, reprezentând 35% din suma disponibilă pentru surse de finanțare investiții, conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018
106/09.05.2019privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele, care sunt premianţi la finele anului şcolar 2018 – 2019
Proces verbal al ședinței din data de 09.05.2019Proces verbal al ședinței de îndată
Proces verbal al ședinței din data de 18.05.2019Proces verbal al ședinței extraordinare
107/23.05.2019aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2019 si modificarea programului de investitii publice finantate din excedentul anual rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2018
108/23.05.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2019
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
109/23.05.2019privind aprobarea cotizației anuale si a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov
110/23.05.2019privind aprobarea cotizației anuale de membru a UAT Municipiul Săcele în cadrul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov
111/23.05.2019privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele
112/23.05.2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 212/26.10.2017 pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013
113/23.05.2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin H.C.L. nr. 206/25.10.2018 pentru proiectul „Extindere canalizare menajeră, cartier Baciu”
114/23.05.2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”, aprobați prin H.C.L. nr. 207/25.10.2018
115/23.05.2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Clubul Elevilor Săcele”, aprobati prin H.C.L. nr. 208/25.10.2018
116/23.05.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.111484 al localității Săcele, nr.cad.111484 în suprafață de 13.623 mp, reprezentând străzile Terra și Marte din Municipiul Săcele
117/23.05.2019privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 48
118/23.05.2019pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 248/21.12.2017 „privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, precum şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii”
119/23.05.2019pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 83/21.05.2015 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităților în folosul comunității
120/23.05.2019privind aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 1638,60 lei fără T.V.A., reprezentand contravaloarea a 30 de puieți ornamentali, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Liceul Teoretic George Moroianu
121/23.05.2019privind constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare pentru evaluarea și selecția membrilor Consiliului de administratie al Servicii Săcelene S.R.L.
122/23.05.2019privind aprobarea documentatiei necesare ȋn procesul de recrutare si selectie a membrilor in Consiliul de Administratie al Servicii Săcelene SRL
123/23.05.2019pentru aprobarea „Scrisorii de așteptări” privind administrarea și conducerea Servicii Săcelene S.R.L.
Proces verbal al ședinței din 23.05.2019Proces verbal al ședinței ordinare
124/06.06.2019privind aprobare a prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul 2019, pe natură de produse
125/06.06.2019privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere la parchetele de exploatare (partizile ) nr. 16, 20, 21, 24
126/06.06.2019privind aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și diverse tari ( DT ), destinat valorificării în anul 2019 către populație, livrare loco depozit
127/06.06.2019privind aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și diverse tari ( DT ), destinat valorificării în anul 2019 către populație, livrare loco drum auto forestier
128/06.06.2019privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul 2019
129/06.06.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, în anul 2019
130/06.06.2019pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 82/25.04.2019 privind aprobarea valorificării în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mc masă lemnoasă
131/06.06.2019privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea reglementării situației juridice a imobilului construcție „Centrul de Informare turistică”, situat pe raza Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 06.06.2019Proces verbal al ședinței de îndată
132/20.06.2019pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018
Proces verbal al ședinței din 20.06.2019Proces verbal al ședinței de îndată
133/25.06.2019aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018
Proces verbal al ședinței din 25.06.2019Proces verbal al ședinței de îndată
134/27.06.2019privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Ionel PAVELUC
135/27.06.2019privind alocarea sumei de 12.000 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor săceleni de la schi sărituri care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale în anul competițional 2018
136/27.06.2019privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România
137/27.06.2019privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale
138/27.06.2019privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive
139/27.06.2019privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în numerar, cu suma de 130.000 lei și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător
140/27.06.2019privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către Stoia Iulian Mircea
141/27.06.2019privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, completarea Caietului de sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Săcele prin Concesiune și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
142/27.06.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
143/27.06.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr. 115687 al localității Săcele, nr. cad.115687, în suprafață de 734 mp, reprezentând parte din strada Postăvarului din Municipiul Săcele
144/27.06.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A., în baza Contractului de delegare din 24.09.2008

145/27.06.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele, a imobilului situat în intravilan, identificat în CF 113526 Săcele, sub nr.top 1954/1/2/5, în suprafață de 250 mp
146/27.06.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului situat în Cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF 107435 Săcele, sub nr.top 3479/2/1/1/1/1/2, în suprafață de 22 mp
147/27.06.2019privind aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere de dezlipire a suprafeței de 670 mp, reprezentând zona verde, din imobilul identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761, nr. topografic 1315/1/1 în suprafață de 2873 mp
148/27.06.2019privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de folosinta a clădirii aparținând Scolii Gimnaziale nr. 4 ,,Frații Popeea”, aflată în domeniul public al Municipiului Săcele, identificata în C.F. nr.115740 Săcele, nr. cadastral 115740-C2, cladire parter, în suprafata de 169 mp, din ateliere școală în Sala de sport
149/27.06.2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 158/25.07.2018 pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele-cartier Camping Apa Rece”
150/27.06.2019privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioada determinată de 5 ani, a două cabinete medicale și a fișierului din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele
151/27.06.2019privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Săcele
152/27.06.2019privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2019-30.09.2019
Proces verbal al ședinței din 27.06.2019Proces verbal al ședinței ordinare
153/12.07.2019privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Săcele
Proces verbal al ședinței din 12.07.2019Proces verbal al ședinței de îndată
154/25.07.2019pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2019
155/25.07.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
156/25.07.2019privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10% din bugetul local al Municipiului Săcele în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale pentru dezinfecție a Spitalului Municipal Săcele

157/25.07.2019pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal Săcele
158/25.07.2019privind aprobarea – „primă înscriere în cartea funciară a imobilului – în suprafață de 2554 mp curți-construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”
159/25.07.2019privind darea în administrare, a unui imobil și a terenului aferent, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, identificat în CF nr. 100160 Săcele, nr.cad.100160, către S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
160/25.07.2019pentru modificarea și completarea art. 2, alin. (1) și alin. (3) din H.C.L. nr. 80/25.04.2019 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
161/25.07.2019privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. AUTOCHELU S.R.L. asupra terenului în suprafață de 46 mp identificat în CF nr.104990 Săcele, nr. cad. 104990, teren situat în Municipiul Săcele, zona străzii Zizinului
162/25.07.2019privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele, prin Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Săcele și Municipiul Săcele
163/25.07.2019privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare spălatorie auto self service” - str. Al.I. Lapedatu nr. 132, Municipiul Săcele
164/25.07.2019privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Turismului, în vederea inițierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea Municipiului Săcele ca stațiune turistică de interes local
165/25.07.2019privind aprobarea modificării Capitolului II Art. 2 lit. a) - Obiectul contractului de concesiune - la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și încheierea unui Act Adițional în acest sens
166/25.07.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul 2019, pe partizi de producție
167/25.07.2019privind aprobarea tarifului pentru prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoase, provenită din partida nr. 35, U.P. V- Tesla , u.a 74 D%
168/25.07.2019privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din U.P. V , u.a 74 D % -partida nr. 35, destinat valorificării către populație în anul 2019
169/25.07.2019privind acordarea pentru anul şcolar 2019-2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”
170/25.07.2019pentru aprobarea rectificarii bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
Proces verbal al ședinței din 25.07.2019Proces verbal al ședinței ordinare
171/29.08.2019privind desemnarea președintelui de ședință, pentru a prezida ședința ordinară din data de 29.08.2019
172/29.08.2019pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 49/28.02.2019 privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere RED în localitatea Săcele str. Toamnei, jud. Brașov”
173/29.08.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 19 mp, înscris în CF nr.116447 al localității Săcele, nr.cad. 116447
174/29.08.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotelor de 404/5000 și de 81/5000 din terenul în suprafață de 1.014 mp înscris în CF nr. 105689 al localității Săcele, nr.cad. 105689
175/29.08.2019privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 1.153 mp, înscris în CF nr. 104352 al localității Săcele, nr.cad. 104352, reprezentând strada Arțarului
176/29.08.2019pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 144/27.06.2019 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A., în baza Contractului de delegare din 24.09.2008
177/29.08.2019privind aprobarea - ,,Primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, B-dul Brașovului nr. 227, în suprafață de 1659 mp, având categoria de folosință curți-construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”
178/29.08.2019privind scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafeței de teren de 15400 mp, înscrisă în C.F. nr. 114141, sub nr. cadastral 114141, proprietar Municipiul Săcele și a suprafeței de 17600 mp înscrisă în C.F. nr. 114142, sub nr. cadastral 114142, proprietar Municipiul Săcele
179/29.08.2019pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
180/29.08.2019privind aprobarea procedurii de atestare a persoanelor fizice pentru obținerea calității de ,,administrator de condominii" la asociaţiile de proprietari din Municipiul Săcele
181/29.08.2019privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Săcele, respectiv din Comisia pentru soluționarea contestațiilor
182/29.08.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, provenită din partida nr. 46 U.P. III Piatra Mare -u.a 85 B, partida nr. 47 , U.P.III Piatra Mare-u.a 90 A, partida nr. 41 U.P. VII Doftana -u.a. 147 A
183/29.08.2019 privind aprobarea tarifului de 120 lei/mc pentru prestări servicii silvice–exploatări forestiere a masei lemnoase provenită din partida nr. 40, U.P. VI- Tărlung , u.a 56C%, pentru producția anului 2019
184/29.08.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele si aprobarea criteriilor de acordare
185/29.08.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 15 pensionari silvici
186/29.08.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 60 mc (96,8 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 20 de persoane veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Sacele
187/29.08.2019privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc din Municipiul Săcele
188/29.08.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc către Casa Evanghelică a Ceangăilor - Săcele
189/29.08.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Biserică Ortodoxă Sfântul Nicolae Baciu- Săcele
190/29.08.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Mănăstirea Brădet cu Hramul ,,Înălțarea Domnului”
191/29.08.2019privind aprobarea organigramei și a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele
192/29.08.2019pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
193/29.08.2019privind respingerea proiectului de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 162/25.07.2019 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele, prin Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Săcele și Municipiul Săcele
194/29.08.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul 2019, pe partizi de producție nr. 28-29-30-31-32-33-34, din UP III Piatra Mare și partida 23 din UP VII Doftana
195/29.08.2019privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru a prezida ședința extraordinară convocată de îndată din data de 29.08.2019
196/29.08.2019pentru completarea H.C.L. nr. 162/25.07.2019 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele, prin Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Săcele și Municipiul Săcele
197/12.09.2019privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru a prezida ședința extraordinară din data de 12.09.2019
198/12.09.2019pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
199/12.09.2019privind declararea zilei de 22.09.2019 ca zi de gratuitate la transportul public în comun din Municipiul Săcele
200/26.09.2019privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui dr. Aurel PENCIU
201/26.09.2019privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. Andrei SIMON
202/26.09.2019privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, Bdul Brașovului nr. 227, în suprafață de 1659 mp, categoria de folosință curți-construcții
203/26.09.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103839 Săcele și a imobilului înscris în CF nr. 115788 Săcele
204/26.09.2019privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului – în suprafață de 2554 mp curți-construcții
205/26.09.2019privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 152536 Brașov
206/26.09.2019privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a suprafeței de 236 mp, reprezentând zona verde, rezultată din dezmembrarea imobilul identificat în CF nr.112039 Săcele, nr. cad. 1761, nr. topografic 1315/1/1, în suprafață de 2203 mp
207/26.09.2019privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 125, către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV
208/26.09.2019privind aprobarea casării a trei refugii statii călători și actualizarea Anexei 3.1 la Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017
209/26.09.2019pentru aprobarea documentației tehnice (SR+PT+DE) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reglementări instalații electrice Intersecție str. Oituz cu str. Mocanilor, Săcele”
210/26.09.2019privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
211/26.09.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
212/26.09.2019privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea retragerii Municipiului Săcele din Acordul de parteneriat încheiat pentru proiectul – „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 UAT –uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”
213/26.09.2019privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L.
214/26.09.2019privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
215/26.09.2019privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
216/26.09.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul 2019, pe partizile de producție nr. 50 din U.P. III Piatra Mare și partizile de producție nr. 51-52 -54 din U.P VIII Gârcin
217/26.09.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul 2019, pe partizile de producție nr. 31-32-33-34-46-47 din U.P. III Piatra Mare și partizile de producție nr. 23 - 41 din U.P. VII Doftana
218/26.09.2019privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețului de pornire la licitațiile pentru masă lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2019, în perioada septembrie-decembrie și pentru anul de producție 2020
219/26.09.2019privind acordarea gratuită a unei cantități de 25 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, domnului Tothpal Alexandru Claudiu, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. G-ral Ion Dragalina nr. 60
220/26.09.2019privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2019-31.12.2019
221/26.09.2019pentru aprobarea rectificării bugetului local, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local și al bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018
Proces verbal al ședinței din data de 26.09.2019Proces verbal al ședinței ordinare
222/15.10.2019privind acordul în vederea utilizării drumurilor forestiere Valea Gârcinului (cca. 3,0 km) și Chiolto (7,5 km) pentru desfăşurarea evenimentului automobilistic raliul Brașovului - ,,Tess Rally 48ˮ, în perioada 16-19 octombrie 2019
223/24.10.2019pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele
224/24.10.2019pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2019
225/24.10.2019privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2019-2020, semestrul I
226/24.10.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
227/24.10.2019privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Săcele
228/24.10.2019pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Rețea de apă cartier Baciu, etapa II”
229/24.10.2019pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Rețea de canalizare menajera cartier Baciu, etapa II”
230/24.10.2019pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare si amenajări interioare la Scoală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea”, din Municipiul Săcele, aferent Obiectivului de Investiție „Scoala Gimnazială nr. 4 - Extindere și reamenajare clădire ateliere (DALI)”
231/24.10.2019privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Semafor Bd. Brașovului nr. 118”
232/24.10.2019privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Semafor Bd. Brașovului nr. 227”
233/24.10.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 107483 Săcele, nr.cad. 846, nr.top.1954/1/5/81 și a imobilului înscris în CF nr. 113278 Săcele, nr.cad. 113278
234/24.10.2019privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 412 mp, înscris în CF nr. 112869 al localității Săcele, nr.cad. 112869, reprezentând parte din strada Crizantemelor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
235/24.10.2019privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de 15188 mp, categoria de folosință curți-construcții, identificate în CF nr. 116677 Săcele și a suprafeței de 282 mp, categoria de folosință curți-construcții, identificate în CF nr. 116678 Săcele
236/24.10.2019privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de 446109 mp, categoria de folosință fâneață, identificate în CF nr. 116707 Săcele și a suprafeței de 1000 mp, categoria de folosință fâneață, identificate în CF nr. 116708 Săcele
237/24.10.2019privind actualizarea valorii de inventar a pozițiilor 40, 62 și 197 din Anexa la HCL nr. 98/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a Drumului Auto Forestier Adânca de Sus, a Drumului Auto Forestier Vaida și a Drumului Auto Forestier Tărlung Ciorica
238/24.10.2019privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF nr. 152536 Brașov nr.top 8896/1/2/1
239/24.10.2019privind revocarea dreptului de administrare operativă a Spitalului Orășenesc Săcele, asupra imobilului cu nr.cadastral 105286, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 165 mp, înscris în CF nr. 105286 Săcele și asupra imobilului cu nr.cadastral 105287, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 450 mp, înscris în CF nr. 105287 Săcele
240/24.10.2019pentru modificarea anexei nr. 1 „Funcții Publice” și completarea anexei nr. 2 „Funcții contractuale” la H.C.L. nr. 16/23.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Săcele
241/24.10.2019privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată
242/24.10.2019pentru aprobarea rectificării bugetului local, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018
243/24.10.2019pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2019 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
Proces verbal al ședinței din data de 24.10.2019Proces verbal al ședinței ordinare
244/21.11.2019privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată la Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 15 octombrie 2019
245/21.11.2019privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 24 octombrie 2019
246/21.11.2019privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele
247/21.11.2019pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele
248/81.11.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
249/21.11.2019privind modificarea și completarea HCL nr. 80/2019 privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L
250/21.11.2019privind actualizarea Anexei 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele nr. 1 din 23.03.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 57/23.03.2017
251/21.11.2019privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și încheierii unui Act Adițional in acest sens
252/21.11.2019privind aprobarea Listei de prioritate cuprinzând solicitanții îndreptațiți să primească în anul următor o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele
253/21.11.2019privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 15.908,42 lei fără T.V.A., din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând pomi de Crăciun
254/21.11.2019privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, anexă și împrejmuire”- str. I.C. Brătianu, nr. 14A, Municipiul Săcele
255/21.11.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103693 Săcele, nr. cadastral 103693
256/21.11.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri)
257/21.11.2019privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Nistor-Constantinescu Daniel și Nistor-Constantinescu Alina-Bianca, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 60 mp, înscris în CF nr.116450 al localității Săcele, nr. cad.116450 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
258/21.11.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 107512 Săcele, nr.cad.107512, în suprafață de 311 mp
259/21.11.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor înscrise în CF nr. 115577 Săcele, nr. top.469/2/3 - 470/2/3, CF nr. 101030 Săcele, CF nr. 101032 Săcele, CF nr. 111453 Săcele, CF nr. 111454 Săcele, CF nr. 111863 Săcele, CF nr. 111444 Săcele, CF nr. 108397 Săcele
260/21.11.2019privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. DENCOPAN S.R.L. asupra terenului în suprafață de 51 mp identificat în CF nr. 107439 Săcele, nr. cad.107439, teren situat în Municipiul Săcele, zona străzii Câmpului
261/21.11.2019privind acordarea, contra cost, a cantității de 10 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993 ), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, numitului Kocsis Gavril domiciliat în Municipiul Săcele, str. Oituz nr. 13 A
262/21.11.2019privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 16 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, către Liceul Tehnologic ,, Victor Jinga” din Municipiul Săcele
263/21.11.2019pentru aprobarea rectificării bugetului local, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificării Programului de investitii publice finanțate din excedentul anual rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018
Proces verbal al ședinței din 21.11.2019Proces verbal al ședinței ordinare
264/12.12.2019pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
265/12.12.2019pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2019
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
266/12.12.2019privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul 2020, pe partizi de producție nr. 55-56-68-71-72 din UP III Piatra Mare, partizi de producție nr. 77-78 din UP V Tesla, partizi de producție nr. 69-73-74-75-76 din UP VI Tărlung, partizi de producție nr. 49-57-65-66-70 din UP VII Doftana și pe partizi de producție nr. 13-26-64-67 din UP VIII Gârcin
267/12.12.2019privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 27/1509943 din u.a 33 B -U.P. VII Doftana și din partida nr. 80 din u.a. 84A% - U.P. V Tesla, din producția anului 2020
Proces verbal al ședinței din 12.12.2019Proces verbal al ședinței extraordinare
268/19.12.2019privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2019
269/19.12.2019privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 12 decembrie 2019
270/19.12.2019privind aprobarea efectuării în anul 2020 a concediului de odihnă anual neefectuat din anul 2018 și din anul 2019 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele
271/19.12.2019privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar la constituirea familiei
272/19.12.2019privind aprobarea suplimentării valorii estimate a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și încheierii unui Act Adițional în acest sens
273/19.12.2019privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr.87
274/19.12.2019privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 177
275/19.12.2019pentru respingerea proiectului de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Nicolae Nicoleanu nr. 6A
276/19.12.2019pentru respingerea proiectului de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 79
277/19.12.2019pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI-Bretea str. Armata Română - Modernizare și reabilitare”
278/19.12.2019privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI-Bretea B-dul George Moroianu - Modernizare și reabilitare”
279/19.12.2019privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI-Bretea str. Movilei - Modernizare și reabilitare”
280/19.12.2019privind aprobarea Documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI-Bretea str. Câmpului - Modernizare și reabilitare”
281/19.12.2019privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire Cresă în cartierul Electroprecizia” din Municipiul Săcele
282/19.12.2019privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectulv„Rețea de apă cartier Cernatu”
283/19.12.2019privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectulv„Rețea de canalizare menajera cartier Cernatu”
284/19.12.2019privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele
285/19.12.2019privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților Vilagi Sandor și Vilagi Codruța-Mariana, prin mandatar Grăjdeanu Constantin, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 20 mp înscris în CF nr.116212 al localității Săcele, nr. cad.116212 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele
286/19.12.2019privind aprobarea ofertei de donație și a declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor imobile - terenuri situate în zona străzii Plugarilor și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele
287/19.12.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 2554 mp curți-construcții
288/19.12.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului identificat în CF nr. 5166 Satulung, nr.top 7141/36/1/1/1/1 (nr.cad 623), a imobilului identificat în CF nr. 5167/N Satulung, nr.top 7141/36/1/1/1/2 (nr.cad 624), a imobilului identificat în CF nr. 115325 Săcele (Nr. CF vechi 3570A+100), nr.top 7141/36/1/1/2
289/19.12.2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor înscrise în CF nr.105916 Săcele, CF nr.108464 Săcele, CF nr.102388 Săcele, nr.top.1954/1/2/94, 1954/1/2/95, CF nr.109335 Săcele, CF nr.113846 Săcele, CF nr.111976 Săcele, cad.1631, nr.top.1954/1/2/29, CF nr.112689 Săcele, nr.top.1954/1/2/69
290/19.12.2019privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020
Proces verbal al ședinței din data de 19.12.2019Proces verbal al ședinței ordinare

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close