(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2018

NR./DATATITLUL DOCUMENTULUI
1/09.01.2018pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017
2/09.01.2018privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
3/09.01.2018pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului finanțat integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2017 a Liceului Tehnologic Victor Jinga
4/09.01.2018pentru aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului anual al bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2017 al Municipiului Săcele, al instituțiilor de învățământ subordonate si Spitalului Municipal Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 09.01.2018Proces verbal al ședinței de îndată
05/25.01.2018privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe - Str. Nouă, Municipiul Săcele”
06/25.01.2018privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele
07/25.01.2018pentru modificarea Anexelor la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161 din 26.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Primariei Municipiului Sacele, modificată prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 221/23.11.2017
08/25.01.2018privind aprobarea inițierii demersurilor legale necesare întocmirii unui nou amenajament silvic al fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, pentru perioada 2019-2028
09/25.01.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
10/25.01.2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mijlocie, înscrisă în CF 114678 Săcele, proprietatea privată a Municipiului Săcele
11/25.01.2018privind aprobarea valorificării și a prețului de vânzare pentru lemnul de foc provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabili, amplasat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele, aflat în administrarea regiei, către populație
12/25.01.2018privind aprobarea Acordului de parteneriat realizat între Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea'' – Baza Experimentală Săcele și Municipiul Săcele
13/25.01.2018privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a trupurilor de păşune (pajişte) ,,GĂVANA’’, ,PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA'', ,,TESLA'' și ,,CAPRA MIJLOCIE'', aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini, precum și a Contractului–cadru de închiriere
14/25.01.2018privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale
15/25.01.2018privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 de pe raza Municipiului Săcele
16/25.01.2018privind atribuirea, în folosință gratuită, a patru cabinete medicale din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele
17/25.01.2018privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr .98, 108, 110, 186, 187 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele
18/25.01.2018privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de
contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2017
19/25.01.2018privind actualizarea Anexei 3.1 a Contractului de delegare nr. 1 din 23.03.2017 aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 23.03.2017
20/25.01.2018privind acceptarea ofertelor de donație pentru cotele-părți din terenul, cu destinatie de drum, reprezentând strada Rândunicii, din Municipiul Săcele
21/25.01.2018privind repartizarea a 16 unitati locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L., în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017
22/25.01.2018privind aprobarea Acordului de principiu în ceea ce priveşte acordarea măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate de către rezidenții din Parcul Industrial Electroprecizia
23/25.01.2018privind punerea în aplicare a Ordinului nr. 2980 din 24 septembrie 2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu privire la rezidenţii din perimetrul Parcului Industrial Electroprecizia
24/25.01.2018privind aprobarea încheierii unui Contract de cesiune de creanță între S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și U.A.T. Municipiul Săcele, având ca obiect cedarea de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L. în favoarea U.A.T. Municipiul Săcele, a dreptului de creanță împotriva chiriașilor debitori ai imobilelor care s-au aflat în administrarea S.C. Servicii Săcelene S.R.L. ( fosta R.A.G.C.P.S. Săcele ), aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele și care constituie Fondul Locativ
25/25.01.2018pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2017
26/25.01.2018privind actualizarea Statului de funcții pentru Spitalul Public Municipal Săcele aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr. 171 din 24.08.2017
Proces verbal al ședinței din data de 25.01.2018Proces verbal al ședinței ordinare
27/22.02.2018privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Bază auto de transport și întreținere, service auto, sedii de firme, depozitare ”- DN1A, Municipiul Săcele
28/22.02.2018privind analiza realizării obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017 ale Administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
29/22.02.2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Sacele
30/22.02.2018privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat între Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A și Municipiul Săcele, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 225 din 23.11.2017
31/22.02.2018privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
32/22.02.2018pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/21.12.2017 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 98/25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele
33/22.02.2018privind modificarea Art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 118 din 24.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea investițiilor Drum auto Forestier ,,Valea Baciului-Șapte Izvoare" și Drum auto forestier "Poiana Angelescu- Valea Largă"
34/22.02.2018privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos din specii de rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, valabile pentru anul 2018
35/22.02.2018privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatari forestiere la parchetele de exploatare (partizile) 930, 934 , 944, 961, 962, 963
36/22.02.2018privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018, către agenții economici și către populație
37/22.02.2018privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018
38/22.02.2018privind aprobarea volumului brut total de masă lemnoasă pe picior destinat recoltării pentru anul de producție 2018
39/22.02.2018privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru materialul lemnos din specii de rășinoase, fasonat la drum auto , destinat valorificării către populație, în anul de producție 2018
40/22.02.2018privind aprobarea prețurilor de pornire la licitațiile de cherestele provenite din confiscări destinate valorificării către agenții economici, respectiv, a prețurilor de vânzare la cherestelele provenite din confiscări și valorificate către populație, valabile pentru anul 2018
41/22.02.2018pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață de 1.185 mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.107154 Săcele, cad.758/20/1, nr.top.2960/3/20/1
42/22.02.2018privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 2, 82, 83 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele
43/22.02.2018privind aprobarea formei Contractului de concesiune pentru bunurile proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele
44/22.02.2018privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2018
45/22.02.2018privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2018
46/22.02.2018privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele
47/22.02.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
48/22.02.2018pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2017 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A
49/22.02.2018privind aprobarea vânzării unei unităti locative ANL situate în Municipiul Săcele,Cartier Stefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
50/22.02.2018pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2018 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
51/22.02.2018privind aprobarea exerciţiului financiar pe anul 2017 al SC SERVICII SĂCELENE SRL şi repartizarea profitului net pe anul 2017
52/22.02.2018pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
53/22.02.2018pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018
54/22.02.2018pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr.67/28.11.2016 privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” , precum şi acordarea unui spaţiu, cu titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei
55/22.02.2018privind aprobarea Acordului - cadru voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din data de 22.02.2018Proces verbal al ședinței ordinare
56/22.03.2018privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele
57/22.03.2018pentru respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A
58/22.03.2018privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător
59/22.03.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire ”internat fete” și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”
60/22.03.2018privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 cu indicele de inflație, precum și aprobarea încheierii unui Act adițional în acest sens
61/22.03.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc, loco depozit, cu titlu gratuit, pentru încălzirea locuinței unui număr de 16 pensionari silvici
62/22.03.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 80 mst lemn de foc fag și diverse tari, către Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc
63/22.03.2018pentru aprobarea „Regulamentului de acordare a licențelor de traseu și autorizațiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, în Municipiul Săcele’’
64/22.03.2018privind modificarea alin. (2) al Art. 1, din Hotârârea Consiliului Local nr. 36 din 22.02.2018, privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018, către agenții economici și populație
65/22.03.2018privind însușirea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare teren identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761, nr.top 1315/1/1, în suprafață de 5299 mp
66/22.03.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc fag și diverse tari către Mănăstirea Brădet, cu Hramul ,,Înălțarea Domnului'' din Municipiul Săcele
67/22.03.2018privind acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Parohia Ortodoxă Săcele- Gârcini
68/22.03.2018privind aprobarea, în principiu, a vânzării, prin licitație publică, a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele
69/22.03.2018privind aprobarea vânzării unei unităti locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Stefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
70/22.03.2018privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilelor situate în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 399, identificate în CF 112043 Săcele nr. cad 1660, nr.top 1184/1/1/2, în suprafață de 662 mp, CF 112044 Săcele nr. cad 1659, nr.top 1184/1/1/1, în suprafață 1156 mp, CF 114475 Săcele, nr.top 1184/1/2, în suprafață de 1062 mp
71/22.03.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
72/22.03.2018privind aprobarea repartizării a 3 unităţi locative ANL din Cartierul Ştefan cel Mare, blocurile 19 şi 20, unui schimb de locuinţă ANL, precum şi actualizării listei de prioritate pentru repartizarea de locuinţe ANL
73/22.03.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
74/22.03.2018privind aprobarea alocării sumei de 9.512,50 lei, sub formă de sponsorizare, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., reprezentând contravaloarea a 250 buc. puieți ornamentali
75/22.03.2018pentru acceptarea ofertelor de donație privind imobilul-teren în suprafață de 1498 mp, identificat în CF nr.114574 Săcele, cad.114574 și imobilul – teren în suprafață de 2299 mp, identificat în CF nr.114592 Săcele, cad.114592
76/22.03.2018aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
77/22.03.2018privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată de către organul fiscal local
78/22.03.2018privind stabilirea locațiilor de amplasare a infrastructurii de colectare deșeuri reciclabile aferente Acordului - cadru voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 55/22.02.2018
79/22.03.2018aprobarea actualizării de date referitoare la teren pentru imobilul înscris în CF 104041 Săcele, sub nr.top 104041 în suprafață de 39.936 mp
80/22.03.2018pentru însusirea măsurilor privind reglementarea situației juridice a contractelor de concesiune din zona Bolnoc, Municipiul Săcele
81/22.03.2018privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Proces verbal al ședinței din data de 22.03.2018Proces verbal al ședinței ordinare
82/24.04.2018privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția „CONSTRUCȚIE CORP NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5”
83/24.04.2018pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare și modernizare străzi, alei, platforme, trotuare din cartierul ANL –Bolnoc”
Proces verbal din data de 24.04.2018Proces verbal al ședinței de îndată
84/26.04.2018pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019
85/26.04.2018pentru modificarea H.C.L. nr. 31/22.02.2018 privind aprobarea organigramei și a Statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
86/26.04.2018privind stabilirea indemnizațiilor pentru personalul din cadrul Compartimentului Salvamont
87/26.04.2018privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului identificat în CF 114722 Săcele , nr. cad 114722, în suprafață de 11081 mp
88/26.04.2018privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață de 338 mp, aflate în domeniul privat al Statului Român şi situate în str. Horia nr.61
89/26.04.2018pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2018
90/26.04.2018privind repartizarea unor unitati locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale din Municipiul Săcele
91/26.04.2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a bunului mobil - centrală termică situat in Cartier Ștefan cel Mare, scoaterea din funcțiune și valorificarea acestuia
92/26.04.2018privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare,
către S.C. Compania APA Brașov S.A.
93/26.04.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
94/26.04.2018pentru actualizarea REGULAMENTULUI privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
95/26.04.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare ( SR 1294/1993) , cu diametrul la capătul subțire >= 24cm către Parohia Ortodoxă Turcheș I
96/26.04.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni
97/26.04.2018privind aprobarea demararii procedurilor pentru refacerea imprejmuirii obiectivului denumit „Pepinieră Tăieturica”
98/26.04.2018pentru completarea anexei 2 „Functii contractuale” la HCL nr. 29/22.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Sacele
99/26.04.2018privind aprobarea Statului de funcții și a organigramei Spitalului Municipal Săcele
100/26.04.2018privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Săcele
101/26.04.2018privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul Săcele, cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF 105843 Săcele , nr. cad 1156, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1627 mp și a terenului identificat în CF 115149 Săcele, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 425 mp
102/26.04.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 si pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
103/26.04.2018privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru programele cultelor religioase recunoscute de lege în România
104/26.04.2018privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele aferente acțiunilor și programelor sportive
105/26.04.2018privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru programe, proiecte si actiuni culturale
106/26.04.2018privind aprobarea achizitionării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea reglementării situației juridice a obiectivului de investiții „Case pentru rromi Săcele”
107/26.04.2018privind aprobarea achiziționarii serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea reglementării limitelor administrative între UAT Municipiul Brașov și UAT Municipiul Săcele
108/26.04.2018privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în Dosarul civil nr. 17061/197/2016
109/26.04.2018privind aprobarea achiziționarii serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea recuperării unor sume la bugetul local al Municipiului Săcele Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018
Proce verbal al ședinței din data de 26.04.2018Proces verbal al ședinței ordinare
110/24.05.2018pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 64 din 28.11.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Săcele si a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiului Săcele”
111/24.05.2018privind aprobarea Procedurii-cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi și a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Muicipiului Săcele
112/24.05.2018privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2017 - 2018
113/24.05.2018privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,3457 ha , terenuri forestiere amplasate în U.P. VIII Gârcin, în scopul executării obiectivului ,,Realizarea Magistralei Naționale Interurbane Subterane Intercity din Brașov, tronsonul Municipiului Brașov- Jud. Prahova”
114/24.05.2018privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 2255 mp situat în Municipiul Săcele,str. General Ion Dragalina nr.78, identificat în CF 114465 Săcele , nr. topopografic 1431,1432 și în CF 3558 Săcele , nr.topografic 1429, 1430
115/24.05.2018privind aprobarea notării în evidentele de carte funciara a sintagmei ,, Depozit gunoi menajer, conform P.U.G. nr. 36060/2000 al Municipiului Săcele“ pentru imobilul înscris în CF 104041 Săcele, sub nr.top 104041 în suprafață de 39936 mp
116.24.05.2018privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Săcele, a imobilului situat în Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 6 , identificat în CF 113715 Săcele , nr. topografic 442, 443, în suprafață de 2751 mp
117/24.05.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
118/24.05.2018pentru modificarea pozitiei 1 din Anexa la HCL nr. 42/22.02.2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 2, 82, 83 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr.98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele
119/24.05.2018privind mandatarea Administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pentru a semna la Oficiul Registrului Comertului Brasov actele privind majorarea capitalului social al societății
120/24.05.2018privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier , proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1414 ha , terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare , în scopul realizării obiectivului ,,Reglementare traseu LEA 110 KV Dârste –Predeal, circuit comun cu LEA Dârste Azuga Sinaia (în panourile 41-42,42-45,45-46 ), cu imobilul existent în deschiderea dintre stâlpii nr.42-43”
121/24.05.2018privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestiera a arborilor care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora
122/24.05.2018pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și Reabilitare strada Lungă”
123/24.05.2018pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Nicolae Pană”
124/24.05.2018privind aprobarea schimbului de locuinţă ANL din Cartier Ştefan cel Mare între blocurile 19 şi 20
125/24.05.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
126,24,05,2018privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Săcele, a imobilului situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 7 - Școala gimnazială nr. 4 ,,Frații Popeea” - în suprafață de 5927 mp
127/24.05.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2018 al RPLP Săcele R.A.
128/24.05.2018privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele domnului Profesor Teșileanu Constantin
129/21.06.2018privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta si imprejmuire”- str. Bereczki Anna, nr.4A, Municipiul Săcele
130/21.06.2018Privind scoaterea din evidentele fiscale a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate
131/21.06.2018pentru completarea H.C.L. nr. 44/29.09.2016 privind aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
132/21.06.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) /persoană lemn de foc pentru încălzirea locuințelor în perioada de iarnă 2018-2019, unui numar de 31 de veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
133/21.06.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Parohia Ortodoxă Turcheș II
134/21.06.2018privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele a unor drumuri de exploatare din Municipiul Sacele
135/21.06.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
136/21.06.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae - Baciu
137/21.06.2018privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul II
138/21.06.2018privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către Verdeata Rodica
139/21.06.2018privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării unor autovehicule aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele
140/21.06.2018pentru completarea art.1 din Hotărârea de Consiliul Local nr.69 din 22.03.2018” privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere”
141/21.06.2018privind repartizarea a 4 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L., în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017
142/21.06.2018privind însușirea rapoartelor de evaluare, aprobarea vânzării prin licitație publică, precum și prețul minim de vânzare a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele
143/21.06.2018pentru modificarea anexei la HCL nr.92/26.04.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.
144/21.06.2018Pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 si pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
145/21.06.2018pentru aprobarea documentației tehnice (Faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele”din cartierul Ștefan cel Mare
146/21.06.2018pentru aprobarea documentației tehnice (Faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele”din cartierul Movilei
147/21.06.2018pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Inchidere depozit de deșeuri municipale clasa b Subobrej Săcele”
148/21.06.2018pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 20.000 lei, din bugetul
Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primaria Municipiului Săcele în vederea sustinerii organizării de manifestari culturale și evenimente ce vor avea loc in Municipiul Săcele în anul 2018
149/21.06.2018privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, din posibilitatea de productie a anului 2018, pe natură de produse, în vederea valorificării către operatorii economici
150/21.06.2018privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 973, 977, 971 și 969, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018
151/21.06.2018privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Proces verbal al ședinței din 21 iunie 2018Proces verbal al ședinței ordinare
152/25.07.2018privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi din Municipiul Săcele
153/25.07.2018privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Str. Lanurilor, Municipiul Săcele”
154/25.07.2018privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţă individuală”, strada Bereczki Anna, nr. 19, Municipiul Săcele
155/25.07.2018pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2018
156/25.07.2018pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 236/23.11.2017 „privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere”
157/25.07.2018pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 49/22.02.2018 „privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere”
158/25.07.2018pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele-cartier Camping Apa Rece”
159/25.07.2018pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și Reabilitare strada Livezii”
160/25.07.2018pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare trotuare și accese strada Barajului”
161/25.07.2018privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV
162/25.07.2018privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Caietelor de sarcini privind vânzarea la licitație publică deschisa cu strigare a unor terenuri situate în Municipiul Săcele
163/25.07.2018privind repartizarea unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale din Municipiul Săcele
164/25.07.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2018
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
165/25.07.2018privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a acesteia
166/25.07.2018pentru completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
167/25.07.2018privind alocarea sumei de 17.000 lei cu destinaţia de „ajutoare de urgenţă“ familiilor cu domiciliul în Municipiul Sãcele, care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate în perioada iunie-iulie 2018
168/25.07.2018pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 99 din 26.04.2018 „privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal Săcele”
169/25.07.2018pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Sacele
170/25.07.2018privind revocarea dreptului de administrare operativă a Întreprinderii de locuințe și localuri Săcele asupra imobilului cu nr.top 2739/1,2740/1 - grădină de - 489,60 mp, înscris în CF 104433 Săcele
171/25.07.2018privind acordarea pentru anul şcolar 2018-2019 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”
172/25.07.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
173/25.07.2018privind acordarea, cu titlu gratuit a 5 m3/ familie lemn rotund raşinoase pentru industrializare, pentru familiile cu domiciliul în Municipiul Sãcele care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate în perioada iunie-iulie 2018
174/25.07.2018privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de partener, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 A - Ambulatorii
Proces verbal din data de 25.07.2018Proces verbal al ședinței ordinare
175/10.08.2018privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Braşov”, a chetuilelilor legate de proiect si a acordului de parteneriat
Proces verbal din data de 10.08.2018Proces verbal al ședinței de îndată
176/23.08.2018pentru prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism
177/23.08.2018privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora
178/23.08.2018privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, din posibilitatea de productie a anului 2018, pe natură de produse, în vederea valorificării către operatorii economici
179/23.08.2018privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 985, 986, 987 și 988, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018
180/23.08.2018privind aprobarea organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal ale
SC SERVICII SACELENE SRL
181/23.08.2018pentru aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A.
182/23.08.2018 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Servicii Săcelene SRL
183/23.08.2018privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipirie a imobilului identificat în C.F. nr. 101183 Săcele, nr. cadastral/nr.topografic 101183, în suprafață de 10852 mp
184/23.08.2018privind repartizarea a 3 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L., în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017
185/23.08.2018privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
186/23.08.2018privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Stefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
187/23.08.2018privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL, situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
Proces verbal din data de 23 august 2018Proces verbal al ședinței ordinare
188/06.09.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
189/06.09.2018privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locală de Sprijin cu atribuții de prevenire și combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului Săcele
Proces verbal din data de 06.09.2018Proces verbal al ședinței de îndată
190/20.09.2018privind acordul de principiu în vederea achiziționării imobilului în care funcționează Grădinița cu Program prelungit nr. 5, situata pe str.Viitorului nr.7 din Municipiul Săcele
191/20.09.2018privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a Drumului Auto Forestier Ramificație Șapte Izvoare, Tronson I și II 4,5 km
192/20.09.2018privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a Drumului Auto Forestier Valea Baciului - Șapte Izvoare
193/20.09.2018privind respingerea proiectului de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.82/22.12.2016 „privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr.107/07.08.2009 privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a
Căminului-internat din cadrul Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din Municipiul Săcele către Asociația Filantropică Medical Creștină «CHRISTIANA» pentru a fi utilizat ca și Cămin de Bătrâni, fără schimbarea destinației”
194/20.09.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) lemn de foc pentru încălzirea locuinței în perioada de iarnă 2018-2019, numitului Apostol Ion- veteran de război din Municipiul Săcele
195/20.09.2018pentru actualizarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
196/20.09.2018pentru actualizarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
197/20.09.2018privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art.1 din H.CL nr.157/25.07.2018 pentru completarea art. 1 din HCL nr. 49/22.02.2018 privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L. situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
198/20.09.2018privind declararea zilei de 22.09.2018 ca zi de gratuitate pentru transportul public în comun în Municipiul Săcele
199/20.09.2018privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018

200/20.09.2018pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018
Proces verbal din data de 20 septembrie 2018Proces verbal al ședinței ordinare
201/12.10.2018privind preluarea în administrarea Municipiuli Săcele aBlocului de locuințe ANL situat în Municipiul Săcele, str. Al. Episcop Popeea FN și revocarea dreptului de folosință al Agenției Naționale de Locuințe asupra imobilului teren în suprafață de 3765,00 mp
202/12.10.2018privind actualizarea Listei de prioritate pentru repartizarea de locuințe ANL din Municipiul Săcele
Proces verbal din data de 12 octombrie 2018Proces verbal al ședinței de îndată
203/18.10.2018privind aprobarea studiului de specialitate și a devizului general pentru investiția ”DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL SĂCELE”
Proces verbal din data de 18 octombrie 2018Proces verbal al ședinței de îndată
204/25.10.2018privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Iluminat Public, Caietului de Sarcini, Indicatorilor de Performanță, Studiului de Fezabilitate și Oportunitate privind Modul de Gestiune a Serviciului de Iluminat Public, precum si stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat Public
205/25.10.2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin H.C.L. nr. 7/16.01.2017, pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov”
206/25.10.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere canalizare menajeră cartier Baciu”
207/25.10.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”
208/25.10.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare Clubul Elevilor Săcele”
209/25.10.2018privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.109354 Săcele, nr.cad.109354
210/25.10.2018privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.109811 Săcele, nr.cad.109811
211/25.10.2018privind trecerea drumurilor forestiere proprietatea publică a Statului Român administrate de Regia Națională a Pădurilor -Romsilva , în domeniul public al Municipiului Săcele, județul Brașov
212/25.10.2018privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale - DJ 103A, extravilan Săcele”
213/25.10.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 50 mc lemn rășinoase pentru industrializare ( SR 1294/1993 ), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, doamnei Balint Magdalena
214/25.10.2018privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni
215/25.10.2018privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantități de 6,0 mc lemn de foc, d-nei Mihul Maria pensionar silvic
216/25.10.2018privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 992, 995, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018
217/25.10.2018privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de material lemnos pentru foc, familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele
218/25.10.2018pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei cu documentele de interes public produse și/sau gestionate de către Primăria Municipiului Săcele și a listei cu documentele produse și/sau gestionate, exceptate de la liberul acces al cetățenilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
219/25.10.2018pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 230/23.11.2017 privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov
220/25.10.2018pentru actualizarea Statutului Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
221/25.10.2018pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2018
222/25.10.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie, august şi septembrie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
223/25.10.2018privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
224/25.10.2018privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Săcele
225/25.10.2018pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Municipiului Săcele precum şi a Planului de acţiune în vederea implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul Municipiului Săcele, pentru perioada 2018-2020
226/25.10.2018pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 99 din 26.04.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal Săcele, modificata și completata prin H.C.L. nr. 168/25.07.2018
227/25.10.2018privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
228/25.10.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
229/25.10.2018privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. prin aport în natură și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător
230/25.10.2018pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în Regulamentul privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 195/ 20.09.2018
231/25.10.2018privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 25 octombrie 2018Proces verbal al ședinței ordinare
232/29.11.2018pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018, a bugetelor activităților finanțate integral din veniturile proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017
233/29.11.2018pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne la valoare de 25.500.000 lei
234/29.11.2018privind aprobarea documentației cadastrale-primă înscriere-cu propunere de dezlipire a suprafeței de 1124 mp, reprezentând zona verde, din imobilul indentificat în CF 112839 Săcele, nr. cad 1761, nr. topografic 1315/1/1, în suprafață de 4552 mp
235/29.11.2018privind aprobarea documentațiilor cadastrale în vederea înscrieriii în CF-primă înscriere -a suprafeței de 34,2200 ha, îndentificată în PȘ1652-pășune și a suprafeței de 40,3700 ha, indentificată în PȘ3510-pășune, cu destinații de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele
236/29.11.2018privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2017
237/29.11.2018privind organizarea unui ”Târg de Pomi de Crăciun” în perioada 17-21.12.2018 pe raza Municipiului Săcele
238/29.11.2018privind constatarea încetării de drept a unor mandate de administrator al R.P.L.P Săcele R.A.
239/29.11.2018privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotei de 19656/1080000 din terenul înscris în CF nr. 100405 Săcele, nr cad 100405
240/29.11.2018privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele terenului în suprafață de 93 mp înscris în CF nr. 115309 al localității Săcele, nr cad 115309
241/29.11.2018privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 26
242/29.11.2018privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie, nr. 34
243/29.11.2018privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanții pentru locuințe ANL, aflate pe raza Municipiului Săcele
244/29.11.2018privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, cartier Ștefan cel Mare, către titularului contractului de închiriere
245/29.11.2018privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din HCL nr. 200/28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
246/29.11.2018privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a Municipiului Săcele în speța ce formează Dosarul Civil nr. 2386/62/2018
247/29.11.2018privind atribuirea autorizațiilor taxi, disponibile necesare efectuării serviciului de transport în regim taxi în Municipiul Săcele
248/29.11.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2018 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
249/28.11.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile august, septembrie și octombrie 2018, pentru cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 4 Frații Popeea care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
250/29.11.2018privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, aflat în exploatare la Servicii Săcelene S.R.L.
251/29.11.2018privind aprobarea alocării cu titlul de sponsorizare, a sumei de 16.131,10 lei fără T.V.A. din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 29 noiembrie 2018Proces verbal al ședinței ordinare
252/18.12.2018pentru aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral din veniturile proprii pe anul 2018
Proces verbal al ședinței din 18 decembrie 2018Proces verbal al ședinței de îndată
253/20.12.2018pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
254/20.12.2018pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna noiembrie 2018 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
255/20.12.2018privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Săcele
256/20.12.2018privind constatarea încetării de drept a unor mandate de administrator ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
257/20.12.2018privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partida 996, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018
258/20.12.2018privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr. 105689 al localității Săcele, nr. cad 105689
259/20.12.2018privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, în regim de închiriere ANL, de pe raza Municipiului Săcele
260/20.12.2018pentru respingerea proiectului de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în natură, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv, în mod corespunzător
261/20.12.2018privind aprobarea efectuării în anul 2019 a concediilor de odihnă anuale neefectuate în anii 2017, 2018 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele
262/20.12.2018privind alegerea Președintelui de Ședință al Consilului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2019-31.03.2019
Proces verbal al ședinței din 20 decembrie 2018Proces verbal al ședinței ordinare