(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2017

Nr. /Data Titlul documentului
Proces verbal din data de 21.12.2017Proces verbal al ședinței ordinare
271/21.12.2017privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

270/21.12.2017pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2017
269/21.12.2017privind actualizarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuintelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință aflate în patrimoniul si administrarea Municipiul Săcele
268/21.12.2017privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului – teren și construcție, în suprafață de 966 mp, înscris în CF nr.105160 Săcele, sub nr.top.6424/2/2/5, în vederea reabilitării,cu destinația de locuințe sociale
267/21.12.2017privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a unor imobile-construcții, aflate în domeniul public al Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 17, identificate în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Săcele
266/21.12.2017pentru modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 85/27.04.2017 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
265/21.12.2017privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru materialul lemnos provenit din P946/1246094, U.P.VII, u.a 144 A% de produse secundare-rărituri, ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente fasonate loco cioată, către populație
264/21.12.2017privind aprobarea schimbării destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.17, înscris în CF nr.104489 Săcele, A1.1, nr. cad. 104489-C1, imobil – construcție S+P+E+Pod, cu suprafața construită la sol de 1.355 mp, din “spațiu de învățământ” în „Centru Multicultural și Educațional”
263/21.12.2017privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele
262/21.12.2017privind aprobarea listei de repartizare a 6 unități locative ANL din Cartier Stefan cel Mare, bloc 19 și 20 aflați pe lista de prioritate aprobată prin H.C.L. nr. 195/28.09.2017, precum și actualizarea listei de prioritate
261/21.12.2017privind repartizarea unor unitati locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017, precum și a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele
260/21.12.2017privind aprobarea prețului de vânzare, al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către populație, în anul 2018, livrare loco depozit
259/21.12.2017privind aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către populați , în anul 2018, livrare loco drum auto forestier
258/21.12.2017privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase, fasonat loco cioată, din partizi de nevoi locale și recuperări material lemnos din tăieri ilegale, la un nivel de 35,00 lei/mc, pentru producția anului 2018
257/21.12.2017privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor
256/21.12.2017privind aprobarea prețurilor de de vânzare pentru materialul lemnos provenit din tăieri ilegal , ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente loco cioată, către populație
255/21.12.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
254/21.12.2017privind alocarea sumei de 22.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor săceleni de schi - sărituri care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale
253/21.12.2017privind alocarea sumei de 10.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor A.S. Precizia Săcele care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale
252/21.12.2017privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini”
251/21.12.2017pentru modificarea Art.1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliul Local nr. 44/29.09.2016 privind aprobarea noilor facilități pe mijloacele de transport public local de calatori apartinand S.C. Servicii Sacelene S.R.L

250/21.12.2017privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.

249/21.12.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Săcele, a terenului identificat în CF 112039 Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr. top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață de 5.299 mp
248/21.12.2017privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, precum şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii
247/21.12.2017pentru aprobarea efectuării, în anul 2018, a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2017 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele
246/21.12.2017pentru aprobarea REGULAMENTULUI de acordare a materialului lemnos către populaţia Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 12.12.2017 Proces verbal al de îndată
245/12.12.2017pentru aprobarea rectificării Bugetului Local și a Bugetului activităților finanțate integral de venituri proprii pe anul 2017
Proces verbal al ședinței din 23.11.2017 Proces verbal al ședinței ordinare
244/23.11.2017privind aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 13.431 lei, fără TVA, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele
243/23.11.2017privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării către operatorii economici, din posibilitatea de producție a anului 2018, pe natură de produse
242/23.11.2017privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de material lemnos fasonat la drum auto forestier, în vederea valorificării către operatori economici, din posibilitatea de producție a anului 2017, pe sortimente industriale
241/23.11.2017privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din parchetul Vaida Mare, partida nr. 950, U.P.VI, u.a 78A,B
240/23.11.2017privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local a Municipiului Săcele nr. 199 din 28.09.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de expropriere al obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele"
239/23.11.2017pentru modificarea Art.1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 201/28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
238/23.11.2017pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 170/24.08.2017 privind modificarea și completarea HCL nr.125/30.05.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
237/23.11.2017pentru modificarea Art.1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 200 din 28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
236/23.11.2017pentru modificarea Art.1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 200 din 28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
235/23.11.2017pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 94 din 25 mai 2006 privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a două terenuri în suprafață de 1,00 mp. situate în Municipiul Săcele în vederea amplasării a două panouri publicitare tip back-light
234/23.11.2017privind atribuirea, în folosință gratuită, a spațiului, echipamentelor și dotărilor aferente Dispensarului TB Săcele, inclusiv a instalației radiologice pentru radiografii pulmonare standard, tip ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, seria 19588/2004, din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20, către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
233/23.11.2017privind aprobarea formei Contractului de închiriere și a anexelor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, destinate închirierii și preluate de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L.
232/23.11.2017privind calcularea chiriilor începând cu data de 1 ianuarie 2018 aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele
231/23.11.2017privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele, pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul I
230/23.11.2017privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov
229/23.11.2017privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Municipiilor din România
228/23.11.2017privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție
227/23.11.2017privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție
226/23.11.2017privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție
225/23.11.2017privind aprobarea Acordului de parteneriat între Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A și Municipiul Săcele
224/23.11.2017privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 206 din 28.09.2017 pentru derularea proiectului „Săcelele Verde”
223/23.11.2017pentru aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2018
222/23.11.2017privind acordarea, cu titlul gratuit, a unui cantități de 6,0 mc lemn de foc, numitului Scridon Ioan, pensionar silvic
221/23.11.2017pentru modificarea Anexelor la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161/26.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Săcele
220/23.11.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
Proces verbal al ședinței din data de 07.11.2017Proces verbal al ședinței de îndată
219/07.11.2017privind aprobarea rectificării Bugetului Local și al Bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, pe anul 2017
218/07.11.2017privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Săcele și S.C. Pilar Procarpaten S.R.L., în vederea înființării unei unități de îmbuteliere apă
Proces verbal al ședinței din data de 26.10.2017Proces verbal al ședinței ordinare
217/26.10.2017pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
216/26.10.2017pentru completarea Art. 6 din Actul Constitutiv al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. actualizat și aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 178 din 21.09.2017
215/26.10.2017pentru modificarea Art. 1 pct. 125 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Sacele
214/26.10.2017privind stabilirea condiţiilor de trecere a terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum, în proprietatea publică a Municipiului Sacele

213/26.10.2017pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2017
212/26.10.2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr.1851/2013
211/26.10.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.102510 Săcele, nr. cad.102510, în suprafață de 314 mp, CF nr.102512 Săcele, nr.cad.102512, în suprafață de 188 mp, CF nr.102513 Săcele, nr.cad.102513, în suprafață de 1439 mp, CF nr.102515 Săcele, nr.cad.102515, în suprafață de 117 mp și CF nr.102516 Săcele, nr.cad.102516, în suprafață de 285 mp
210/26.10.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2017
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
Proces verbal al ședinței din 05.10.2017Proces verbal al ședinței de îndată
209/05.10.2017pentru aprobarea investiţiei proiectului „Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele” şi a solicitării Scrisorii de Garanţie din partea „Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN” , în vederea acordării avansului
208/05.10.2017privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2017 și pentru modificarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016
Proces verbal al ședinței din 28.09.2017Proces verbal al ședinței ordinare
207/28.09.2017privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
206/28.09.2017pentru derularea proiectului „Săcelele Verde”
205/28.09.2017privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Comisia de lucru pentru elaborarea Regulamentului de acordare a masei lemnoase destinate valorificării către populaţia Municipiului Săcele, pentru încălzirea locuinţei pe timpul sezonului rece

204/28.09.2017pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Închidere depozit de deșeuri municipale clasa «b» SUBOBREJ- SĂCELE”, jud. Brașov
203/28.09.2017privind închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 8 mp, situate în Municipiul Săcele, str. Viitorului, lângă imobilul cu nr. 22
202/28.09.2017privind stabilirea tarifului de închiriere pentru spațiile din Centrul Multicultural și Educațional Săcele, precum și aprobarea modelului de contract
201/28.09.2017privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere

200/28.09.2017privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
199/28.09.2017privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele"
198/28.09.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului identificat în CF 112039 Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr.top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață de 5.299 mp
197/28.09.2017privind aprobarea Documentației cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară -prima înscriere- a unui imobil aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Săcele
196/28.09.2017privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliu Local nr. 97 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Săcele
195/28.09.2017privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitantii de locuinte ANL din Municipiul Săcele
194/28.09.2017privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov
193/28.09.2017privind repartizarea unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele, precum și aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2017 o locuință socială ,în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele
192/28.09.2017privind aprobarea cotizatiei anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV
191/28.09.2017privind aprobarea retragerii, prin demisie, a Municipiului Săcele din Asociația „Orașe Energie în România” (OER)
190/28.09.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie august 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
189/28.09.2017privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi 2 m 3 / familie de material lemnos pentru foc unui numãr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Sãcele, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei
188/28.09.2017privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare pentru imobilul situat în Municipiul Săcele,
str. Primăverii nr. 21
187/28.09.2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr.122 din 30.10.2014 privind aprobarea vânzării a două unități locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
186/28.09.2017privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Policlinicii Municipiului Săcele pentru amplasarea a două automate de cafea
185/28.09.2017pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 104 din 19.09.2013 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
184/28.09.2017privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Spitalului Municipal Săcele pentru amplasarea a două automate de cafea
183/28.09.2017privind darea în administrare a spațiilor situate la etajul imobilului Biblioteca Municipală Săcele „Victor Tudoran”, în suprafață totală de 266,86 mp, din B-dul George Moroianu nr. 110, înscris în CF nr. 114299 Săcele, sub nr. top. (1721/3, 1722/3, 1723/3, 1724/3)/1, către Liceul Teoretic „George Moroianu”
182/28.09.2017privind aprobarea cumpărării imobilului-teren, în suprafață de 819 mp, înscris în CF nr.103267 Săcele, nr. cad.1983, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2, situat în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare
181/28.09.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Electroprecizia, identificate în CF nr.103518 Săcele, nr. top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 180 mp, CF nr.113279 Săcele, nr.cad.1162/1/1/1/2/1/1/1/2, nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/1/1/2, în suprafață de 104 mp și CF nr.132 Săcele, nr.cad.1162/1/1/1/2/1/2, nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/2, în suprafață de 15 mp
180/28.09.2017privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a două autovehicule din parcul auto al Spitalului Municipal Săcele
Proces verbal al ședinței din 21.09.2017Proces verbal al ședinței de îndată
179/21.09.2017pentru aprobarea rectificării Bugetului local, a Bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017 și pentru modificarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016
178/21.09.2017privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 143/22.06.2017 pentru majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător
Proces verbal al ședinței din 05.09.2017Proces verbal al ședinței de îndată
177/05.09.2017privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele
176/05.09.2017privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Proces verbal al ședinței din 24.08.2017Proces verbal al ședinței ordinare
175/24.08.2017privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
174/24.08.2017privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 38/17.03.2016 privind constituirea Comisiei pentru sprijinire, îndrumare și exercitare a controlului financiar- contabil și de gestiune asupra activităților asociațiilor de proprietari
173/24.08.2017privind prelungirea termenului de valabilitate P.U.Z. „Construire locuințe individuale-DE 64, extravilan Săcele” și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 29/10.09.2012 privind aprobare P.U.Z. „Construire locuințe individuale-DE 64, extravilan Săcele”
172/24.08.2017privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
171/24.08.2017privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalului Public Municipal Săcele
170/24.08.2017pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 125/30.05.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative A.N.L. situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
169/24.08.2017privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2016 – 2017
168/24.08.2017privind aprobarea vânzării unei unități locative A.N.L. situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
167/24.08.2017pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017
166/24.08.2017privind aprobarea formei Contractului de închiriere, în care Municipiul Săcele are calitatea de locatar și a prețului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Săcele, str. Nicolae Pană nr. 2-4, identificat în CF nr.102333 Săcele, sub nr.cad.102333, construcție și teren, în suprafață de 1486 mp, cu destinația de școală
165/24.08.2017privind aprobarea formei Contractului de închiriere, în care Municipiul Săcele are calitatea de locatar și a prețului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 52, identificat în CF nr.104281 Săcele, sub nr.top.828, construcție și teren, în suprafață de 551 mp, cu destinația de școală
164/24.08.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Electroprecizia, identificate în CF nr.109366 Săcele, nr. cad.109366, în suprafață de 130 mp și în CF nr.109233 Săcele, nr.top.7141/3/1/1/1/2, 7141/3/1/1/1/1/2, în suprafață de 76 mp
163/24.08.2017privind acordarea pentru anul şcolar 2017-2018 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan
Proces verbal al ședinței din 26.07.2017Proces verbal al ședinței de îndată
162/26.07.2017pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2017 și pentru modificarea utilizării în anul 2017, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016
161/26.07.2017privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 19.07.2017Proces verbal al ședinței ordinare
160/19.07.2017privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și aprobarea încheierii unui Act adițional în acest sens
159/19.07.2017privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 12 mst lemn de foc, de fag, către Parohia Ortodoxă Baciu, Săcele
158/19.07.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
157/19.07.2017pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017
156/19.07.2017privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 17, înscris în C.F. nr.104489 Săcele nr. cad. 104489, A1.5, nr.cad. 104489- C5 din „corp centrală termică” în „Sediu administrativ al Direcţiei Publice de Asistenţă Socială”
155/19.07.2017pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2017
154/19.07.2017pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor” din Municipiul Săcele
153/19.07.2017privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 4,84 mst (3 mc)/persoană lemn de foc pentru încălzirea locuințelor în perioada de iarna 2017-2018, unui număr de 32 de veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
152/19.07.2017privind aprobarea schimbării destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20A (fostă str. Parcului nr.18), înscris în CF nr.103900 Săcele, nr. top.6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1.183 mp, din „internat” în „bloc de locuințe
151/19.07.2017pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Sacele
150/19.07.2017privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele, autoutilitarele , autospecialele, masinile si utilajele din dotarea Primăriei Municipiului Săcele
149/19.07.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF nr.107742 Săcele, nr. cad.1154/2, nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2, în suprafață de 100 mp
148/19.07.2017pentru aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public local de persoane în Municipiul Săcele
147/19.07.2017privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 12 mst lemn de foc către Mănăstirea ,,Înălțarea Domnului din Brădet’’
146/19.07.2017privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Proces verbal al ședinței din 22.06.2017Proces verbal al ședinței ordinare
145/22.06.2017privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
144/22.06.2017privind aprobarea listei de ierarhizare cu solicitanții de schimb locuințe ANL și repartizarea a 2 unități locative ANL din Municipiul Săcele, Cart. Ștefan cel Mare, bl.20
143/22.06.2017pentru majorarea capitalului social al SC Servicii Săcelene SRL și actualizarea actului constitutiv in mod corespunzator
142/22.06.2017pentru aprobarea schimbării categoriei de folosință forestieră a unor suprafețe de terenuri
141/22.06.2017pentru aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, condiția de livrare loco depozit, situat pe raza Municipiului Săcele
140/22.06.2017pentru completarea H.C.L. nr. 44/29.09.2016 privind aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
139/22.06.2017pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2017 al R.P.L.P. Săcele R.A.
138/22.06.2017pentru aprobarea rectificării Bugetului local, a Bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017 și pentru aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016
137/22.06.2017privind scoaterea din evidențele fiscale a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
136/22.06.2017privind acceptarea ofertei de donație a numiților Nicolae Săvel, Nicolae Mioara, Bichir Gabriel- Marius, Bichir Elena-Claudia, Suciu Jutka, Biserica Penticostală Săcele prin reprezentant Gog Ioan, pentru terenul cu destinație de drum în suprafață de 2760 mp, înscris în CF nr.113710 al localității Săcele, nr.cad. 113710 și terenul cu destinație de zonă verde în suprafață de 231 mp, înscris în CF nr.113709 al localității Săcele, nr. cad.113709
135/22.06.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
134/22.06.2017privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor (PAAR) al Municipiului Săcele
133/22.06.2017pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor” din Municipiul Săcele
132/22.06.2017privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale
131/22.06.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110125 Săcele, nr. cad.110125 în suprafață de 84 mp, CF nr.100468 Săcele, nr. cad.100468 în suprafață de 34 mp, CF nr.107743 Săcele, nr. cad.(1152/1-1153)/2, nr.top.3479/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 46 mp și CF nr.107431 Săcele, nr.cad.1982, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 761 mp
130/22.06.2017privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale, DN1A”, Municipiul Săcele
129/22.06.2017privind recalcularea chiriilor începând cu data de 01 iulie 2017 pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele, în condițiile reglementate de Ordonanța de urgență nr. 30 din 05.04.2017 și de Hotărârea nr. 304 din 5 mai 2017
Proces verbal al ședinței din 30.05.2017Proces verbal al ședinței ordinare
128/30.05.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
127/30.05.2017privind acordarea gratuită a unei cantitãţi de 10 m3, lemn rotund rãşinoase pentru industrializare, domnului Kőpe Mihail, cu domiciliul în Municipiul Sãcele, Str. Viitorului, Bl. 9, Sc .B, Et. 1, Ap.5
126/30.05.2017privind prelungirea termenului de valabilitate P.U.Z. „Construire locuinte unifamiliale-Str. Ciucas (DE 264), extravilan Sacele” și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 24/30.08.2012 privind aprobare P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale-Str. Ciucas (DE 264), extravilan Săcele”
125/30.05.2017privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
124/30.05.2017privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”
123/30.05.2017pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele , a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a. 28A%-0,0066 ha, u.a. 28B%-0,0246 ha, u.a. 29A% -0,0525 ha, 35A% -0,0042 ha, 37A%- 0,0007 ha, 38A%- 0,0143 ha, 39A%-0,0762 ha, în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări-Vl.Șipoaia"
122/30.05.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110383 Săcele, nr. cad.110383 în suprafață de 1.095 mp, CF nr.110382 Săcele, nr. cad.110382 în suprafață de 2.191 mp și CF nr.104403 Săcele, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 355 mp
121/30.05.2017privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.
120/30.05.2017privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere
119/30.05.2017pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor publicitare aferente caroseriei exterioare a mijloacelor de transport public local de persoane
118/30.05.2017privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului VOINEA DUMITRU
Proces verbal al ședinței din 27.04.2017Proces verbal al ședinței ordinare
117/27.04.2017privind aprobarea reluării activității Spitalului Public Municipal Săcele
116/27.04.2017pentru aprobarea rectificarii Bugetului local, a Bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2017 și pentru aprobarea utilizarii, în anul 2017 a excedentului anual al bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2016 al Municipiului Săcele
115/27.04.2017privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru programe, proiecte si actiuni culturale
114/27.04.2017privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 36 mst lemn de foc, către Casa Evanghelică a Ceangăilor, situată în Municipiul Săcele, str. Martin Luther nr.118
113/27.04.2017pentru modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 26/ 25.08.2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele
112/27.04.2017privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru programele cultelor religioase recunoscute de lege în România
111/27.04.2017privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele aferente acțiunilor și programelor sportive
110/27.04.2017privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din HCL nr.11/26.01.2017 privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului (construcție și teren) cu destinaţia de spațiu de producție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în B-dul George Moroianu nr.17, lângă “Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc”
109/27.04.2017privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/23.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor și Competiţiilor
108/27.04.2017privind alocarea sumei de 7500 lei, in bugetul local al Mun. Sacele, cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor AS Precizia Săcele care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale de fotbal
107/27.04.2017privind alocarea sumei de 1.500 de lei, din bugetul local al Municipiului Sacele, cu destinația de premiere a sportivului săcelean Costache Radu, care a obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale de atletism
106/27.04.2017privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
105/27.04.2017privind preluarea din administrarea S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. (fosta R.A.G.C.P.S. Săcele) a imobilelor, aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele, care constituie Fondul Locativ
104/27.04.2017pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Amenajare intersecție DN1 km 160+040 cu strada Bunloc” din Municipiul Săcele
103/27.04.2017privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalului Public Municipal Săcele
102/27.04.2017pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna martie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
101/27.04.2017privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantității de 14 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare, cu diametrul la căpătul subțire >= 24 cm către Parohia Ortodoxă Turcheș II
100/27.04.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2017
99/27.04.2017privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în CF nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA BRAŞOV
98/27.04.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF nr.100655 Săcele, nr. cad.3501 în suprafață de 6000 mp
97/27.04.2017privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor” din Municipiul Săcele
96/27.04.2017privind aprobarea formei Contractului de închiriere în care Municipiul Săcele are calitatea de locatar și a prețului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Săcele str. Viitorului nr.7, identificat în CF nr.103201 Săcele, sub nr.top.7129/3/1/1, construcție și teren, în suprafață de 3.114 mp, cu destinația de grădiniță
95/27.04.2017privind atribuirea, în folosință gratuită, a instalației radiologice de RX-diagnostic cu un post fluoroscopie/grafie/tomografie, tip MERCURY 332, seria 1500 D/2004, către Spitalul Municipal Săcele situat în str. Oituz nr. 54
94/27.04.2017privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Public Municipal Săcele
93/27.04.2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20, însușirea raportului de evaluare a acestuia și aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
92/27.04.2017privind acordarea gratuita a unei cantitati de 8 m3, lemn rotund rasinoase pentru industrializare, domnului Zaharia Teodor George, cu domiciliul in Municipiul Sacele, Str. Anotimpurilor nr. 11
91/27.04.2017privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali ai Municipiului Sacele, în decursul mandatului 2016 – 2020
90/27.04.2017pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 12 din 26.01.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, str. Câmpului nr.95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință gratuită a acestora, pe durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” și „Dale”, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braşov
89/27.04.2017privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele
88/27.04.2017privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 12 mst lemn de foc către oficiul parohial al Parohiei Turcheș II, protopopiatul Săcele
87/27.04.2017pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2017
86/27.04.2017pentru suplimentarea Programului de investiții al R.P.L.P. Săcele R.A. pentru anul 2017
85/27.04.2017 pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2018
Proces verbal al ședinței din 06.04.2017Proces verbal al ședinței de îndată
84/06.04.2017pentru completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al SC Servicii Sacelene SRL actualizat si aprobat prin HCL nr. 52/16.03.2017

83/06.04.2017pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 17/26.01.2017 privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
82/06.04.2017pentru implementarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele
81/06.04.2017privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului DEBU GHEORGHE MIRON
80/06.04.2017pentru aprobarea REGULAMENTULUI de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
79/06.04.2017pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 23.03.2017Proces verbal al ședinței ordinare
78/23.03.2017privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
77/23.03.2017pentru încheierea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016
76/23.03.2017pentru alegerea Viceprimarului Municipiului Săcele
75/23.03.2017privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului Săcele a domnului Géczi Gellért
74/23.03.2017privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc, unui număr de 16 pensionari silvici
73/23.03.2017privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 10 mc lemn foc către Parohia Ortodoxă Timiș, Protopopiatul Săcele
72/23.03.2017privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 15 mc lemn lucru rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993) către Parohia Ortodoxă Turcheș I, Săcele
71/23.03.2017privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)
70/23.03.2017privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini”
69/23.03.2017privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația „Orașe Energie în România” (OER)
68/23.03.2017privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația Clusterului Regional Electrotehnic (ASCRET)
67/23.03.2017privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB)
66/23.03.2017privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2017 la contractele de închiriere pentru suprafața totală de 1650,82 ha, cu destinația de pășune (pajiști), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
65/23.03.2017privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele
64/23.03.2017privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţia publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
63/23.03.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.103301 Săcele, nr. cad.1154/1, nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 1.244 mp, CF nr.101087 Săcele, nr.cad.1155, nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 în suprafață de 1.500 mp și, respectiv, în B-dul Brașovului nr.162, identificat în CF nr.113302 Săcele, nr. top.144 în suprafață de 2240 mp
62/23.03.2017pentru respingerea proiectului de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în CF nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV şi aprobarea închirierii acestuia, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA BRAŞOV
61/23.03.2017pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă

60/23.03.2017privind însușirea Documentației cadastrale întocmite în vederea înscrierii în Cartea funciară a imobilului Bulevardul Brașovului –Piața Libertății- Bulevardul George Moroianu şi alipirea imobilelor aferente

59/23.03.2017pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor și Competiţiilor
58/23.03.2017privind alocarea sumei de 6.000 lei către Asociația Cultural Sportivă „Izvorul” Săcele, cu destinația de premiere a sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale

57/23.03.2017privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele
56/23.03.2017privind validarea mandatului de consilier local al D-lui COPOŢ GEORGE-ROBERT
55/23.03.2017privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PASCU LUCIAN ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia
Proces verbal al ședinței din 16.03.2017Proces verbal al ședinței extraordinare
54/16.03.2017 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri poprii pe anul 2017
53/16.03.2017 privind aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc din speciile fag și diverse tari, nesortat destinat valorificării în anul către populație
52/16.03.2017 pentru actualizarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. reglementat prin H.C.L. nr. 60/2016 și H.C.L. nr. 19/2017
51/16.03.2017 privind preluarea, fără plată, a unui bun mobil, aflat în stare de funcționare, din patrimoniul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., în patrimoniul Primăriei Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 23.02.2017proces verbal al ședinței de îndată
50/23.02.2017privind aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor
Proces verbal al ședinței din 23.02.2017proces verbal a ședinței ordinare
49/23.02.2017privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A (fostă str. Parcului nr. 18), înscris în CF nr.103900 Săcele, nr. top.6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1.183 mp, din “internat” în „bloc de locuințe”
48/23.02.2017pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
47/23.02.2017pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2016 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
46/23.02.2017pentru modificarea art 1 din HCL nr. 18/26.01.2017 privind actualizarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a cererilor pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local aprobata prin HCL nr. 111/31.08.2015
45/23.02.2017privind actualizarea tarifelor prevazute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și aprobarea încheierii unui Act adițional în acest sens
44/23.02.2017privind acceptarea renunțării METROMAT SRL la terenul cu destinație de drum în suprafață de 11 mp, înscris în CF nr.114088 al localității Săcele, nr.cad. 114088
43/23.02.2017pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2017 ale R.P.L.P. Săcele – R.A.
42/23.02.2017pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2016 al R.P.L.P. Săcele - R.A.
41/23.02.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.108218 Săcele, nr. cad.108218, în suprafață de 10.869 mp, CF nr.108219 Săcele, nr.cad.108219, în suprafață de 80 mp, CF nr.107512 Săcele, nr.cad.107512, în suprafață de 301 mp și CF nr.107744 Săcele, nr. cad.107744, în suprafață de 819 mp
40/23.02.2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Anvelopare imobil situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20A”
39/23.02.2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului – teren și construcție în suprafață de 966 mp, înscris în CF nr.105160 Săcele, nr.top.6424/2/2/5 și aprobarea desfiinţării construcţiei, în vederea construirii unui bloc de locuințe sociale prin M.D.R.A.P.
38/23.02.2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.58/27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 29A%-0,0525 ha, 35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”
37/23.02.2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.59/27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”
36/23.02.2017privind atribuirea, în folosință gratuită, a imobilului – garaj în suprafață de 38,70 mp, identificat în CF nr.104433 Săcele, sub. A.1.5 nr.cad.104433 – C5, situat în incinta Spitalului Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, către Serviciul Public Județean Salvamont Brașov
35/23.02.2017privind actualizarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local
34/23.02.2017privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele
33/23.02.2017privind stabilirea chiriilor aferente anului 2017 pentru locuințele destinate închirierii, pentru tineri, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele
32/23.02.2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea sistemului de evacuare apă uzată din cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele”
31/23.02.2017pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele”
30/23.02.2017pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare strada Oituz din Municipiul Săcele”
29/23.02.2017privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2017
28/23.02.2017pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2017
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
27/23.02.2017privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.
26/23.02.2017privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.125, către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV
25/23.02.2017privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în suprafață de 2428 mp, înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170
24/23.02.2017pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor
23/23.02.2017privind aprobarea volumului de masă lemnoasă destinat recoltării şi defalcarea acestuia pe beneficiari, precum şi a preţurilor de vânzare ale materialului lemnos care se valorifica către populație, pentru anul de producţie 2017
22/23.02.2017pentru aprobarea efectuării în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2016 de către Primarul şi Viceprimarul Municipiului Săcele
Proces verbal al ședinței din 26.01.2017proces verbal al ședinței ordinare
21/26.01.2017pentru revocarea dreptului de administrare asupra imobilului înscris în C.F. nr. 100160 Săcele nr. top. 211/1, construcții și teren în suprafață de 4.497 mp situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, exercitat de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.
20/26.01.2017pentru revocarea dreptului de administrare asupra imobilului înscris în C.F. nr. 101041 Săcele nr. cad. 104041, în suprafață de 39,936 mp situat în Municipiul Săcele (SUBOBREJ), exercitat de către Consiliul Județean Brașov
19/26.01.2017pentru numirea Administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
18/26.01.2017privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local aprobată prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015
17/26.01.2017privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
16/26.01.2017privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de
contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2016
15/26.01.2017pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2016
14/26.01.2017pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 108 din 24.10.2013 privind aprobarea vânzării a 6 unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
13/26.01.2017privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei
12/26.01.2017privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, str. Câmpului nr. 95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință gratuită a acestora, pe durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” și „Dale”, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braşov
11/26.01.2017privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului (construcție și teren) cu destinaţia de spațiu de producție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în B-dul George Moroianu nr. 17, lângă „Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc”
10/26.01.2017privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima înscriere-a suprafeței de teren de 27,0888 hectare, cu destinația de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele
9/26.01.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2017
8/26.01.2017pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2016
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
Proces verbal al ședinței din 16.01.2017proces verbal al ședinței de îndată
7/16.01.2017privind modificarea H.C.L. nr. 32/09.09.2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov”
Proces verbal al ședinței din 06.01.2017proces verbal al ședinței de îndată
6/06.01.2017pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 66/28.11.2016 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
5/06.01.2017pentru aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului anual al bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2016 al Municipiului Săcele și al instituțiilor de învățământ subordonate
4/06.01.2017pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului finantat integral din venituri proprii a deficitului sectiunii de functionare pe anul 2016 a Liceului Teoretic George Moroianu
3/06.01.2017privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016
2/06.01.2017pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016
1/06.01.2017privind acordarea gratuită a unei cantități de 80 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc