(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2015

Nr./DataTitlul Hotărârii
176/15.12.2015privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
175/15.12.2015privind aprobarea finanțării serviciului de mentenanță aferent perioadei post-implementare de 5 ani pentru sistemul informatic integrat implementat în cadrul proiectului ,,Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, cod SMIS-CSNR’’
174/15.12.2015privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 cu indicele de inflaţie de 5,19%, precum şi aprobarea încheierii actului adiţional
173/15.12.2015pentru aprobarea efectuării în anul 2016 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2015 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele
172/15.12.2015privind stabilirea procedurilor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 pentru acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de la bugetul local aprobate prin H.C.L. nr. 141/29.10.2015
171/15.12.2015privind respingerea proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele
170/15.12.2015pentru prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism
169/15.12.2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Dispensarul nr. 2 din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 71, însușirea Raportului de evaluare a acestuia și aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
168/15.12.2015privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în C.F. nr.101499 Săcele, sub nr.cad.101499, în suprafață de 250 mp și respectiv, în C.F. nr.112977 Săcele, sub nr. cad.112977, în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr. 87
167/15.12.2015privind aprobarea Documentaţiilor cadastrale si înscrierea în C.F. - Prima înscriere –a unor imobile aflate pe teritoriul administrativ al Municipiului Săcele
166/15.12.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
165/15.12.2015privind aprobarea Regulamentului Cadru
pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice deschise privind închirierea, concesionarea și vânzarea bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Sacele
164/15.12.2015privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mihail KISS
163/15.12.2015pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie pe raza Municipiului Săcele”
162/15.12.2015privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 și a prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Centru Multicultural și Educațional în Municipiul Săcele”
161/04.12.2015pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni în sumă de 6.715.029,32 lei
160/04.12.2015privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare
159/04.12.2015privind modificarea Art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 107/24.10.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele”
158/04.12.2015privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Săcele
157/04.12.2015privind transmiterea, fără plată, a unui bun mobil, aflat în stare de funcţionare, din patrimoniul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Brădet –Municipiul Săcele, în patrimoniul Municipiului Săcele
156/04.12.2015privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a Comisiei
155/26.11.2015pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliu Local nr. 102/2015 privind aprobarea Contractului de Subvenţie pentru Transportul Public Local de Călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi Municipiul Săcele, precum și pentru aprobarea achiziției de autobuze urbane second-hand
154/26.11.2015pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, în sumă de 6.715.029,32 lei
153/26.11.2015privind stabilirea condiţiilor necesare pentru utilizarea drumurilor forestiere de interes turistic aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A. Săcele
152/26.11.2015privind alocarea, sub formă de sponsorizare, a sumei de 5.000 lei din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A și acordarea unui pom de Crăciun și a 400 bucăți de pomi de Crăciun cu înălțime cuprinsă între 1,7 și 7 m, în vederea organizării festivităților prilejuite de sărbătorile de iarnă
151/26.11.2015privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire locuințe și funcțiuni complementare – str. Mercur (DE64), extravilan Săcele
150/26.11.2015privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției „Coexistență P.U.Z. Podul Timișului Săcele cu LEA 400 Kv Dârste-Brașov și Brazi-Dârste”
149/26.11.2015privind constatarea caducității Hotărârii de Consiliu Local nr. 127/30.10.2014 pentru aprobarea asocierii Municipiului Săcele cu Judeţul Braşov în vederea alocării sumei de 250.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele
148/26.11.2015privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării a două autovehicule din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele şi a două rampe lumini (girofare), aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele
147/26.11.2015privind modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea / suspendarea acordării contravalorii financiare a Normei de hrană nr. 6, respectiv a Normei de hrană nr. 12 B, personalului Direcţiei Poliţia Locală Săcele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 22 / 19.02.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 135 /27.11.2014
146/26.11.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitǎţi de 12 mst lemn de foc Asociației „Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor”, Codlea
145/26.11.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
144/05.11.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități a câte 2 m3 material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinței, unui număr de 25 familii nevoiașe, cu domiciliul în Municipiul Săcele
143/05.11.2015pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
142/29.10.2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele, a unor bunuri – mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcţiune, casării si valorificării acestora
141/29.10.2015pentru stabilirea acordării unor facilități fiscale la bugetul local în baza O.U.G. nr. 44/14.10.2015
140/29.10.2015pentru aprobarea rectificarii bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni în sumă de 6.715.029,32 lei
139/29.10.2015pentru modificarea și completarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 11/05.02.2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţiile din patrimoniul public al Municipiului Săcele administrat de Consiliul Local Săcele, aferenţi Studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov, România” întocmit de echipa de consultanţă CES Germania, UTCB Romania, GFA Germania
138/29.10.2015privind stabilirea condiţiilor necesare pentru trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum, în proprietatea publică a Municipiului Săcele
137/29.10.2015privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile, înscrise în C.F. nr. 102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39, în suprafață de 250 mp și, respectiv, în CF nr. 103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40, în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în
str. Bolnoc nr. 119
136/29.10.2015privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 54 /22.05.2014 privind aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului – cadru pentru închirierea, prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele
135/29.10.2015privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spațiilor de învățământ execedentare disponibile existente la nivelul unităților de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Săcele
134/29.10.2015privind propunerea pentru schimbarea destinaţiei de folosinţă a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea nr. 20, înscris în C.F. nr. 105217, nr. top. 6424/2/2/6, din „cămin – internat” în „bloc de locuințe”
133/29.10.2015privind însuşirea variantei finale de Stemă a Municipiului Săcele
132/29.10.2015pentru aprobarea execuței bugetare pe trimestrul III al anului 2015
131/29.10.2015privind aprobarea Documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în C.F. - Prima înscriere – a suprafeței totale de teren de 1.082 ha, cu destinaţia de izlaz comunal, întocmite de S.C. Expert Infocad S.R.L.
130/29.10.2015pentru aprobarea Documentaţiei tehnice nr. 15-564/03.09.2014, întocmită de U.S.E. SYSTEMS S.R.L., având ca obiect „ Instalații și mijloace de supraveghere și alarmare pentru Sala de sport, cartier Ștefan cel Mare f.n., din Municipiul Săcele”, precum şi a valorii totale a investiției de 22.320.00 lei cu T.V.A. inclus
129/29.10.2015privind aprobarea noilor facilități la transportul urban de călători și a condițiilor de acordare ale acestora
128/29.10.2015privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. pentru perioada 2015-2018
127/29.10.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
126/29.10.2015privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință, Săcele, Str. Bisericii Române nr. 7”
125/24.09.2015privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
124/24.09.2015privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată
123/24.09.2015privind transmiterea, fără plată, a unui bun mobil, aflat în stare de funcţionare, din patrimoniul Municipiului Săcele, în patrimoniul Liceului Teoretic „George Moroianu”, situat în Municipiul Săcele
122/24.09.2015privind punerea în executare a Sentinței nr. 335/CA pronunțate de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 2337/62/2014
121/24.09.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 2015 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
120/24.09.2015privind aprobarea documentaţiei pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a unor terenuri cu destinaţie forestieră de la folosinţa „pădure” la folosinţa de „drum auto forestier” pe traseele
Valea Baciului-Şapte Izvoare şi Poiana Angelescu-Valea Largă
119/24.09.2015privind aprobarea Documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului-teren, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, înscris în C.F. nr.112625 Săcele (nr. CF vechi 682A+9 Cernatu), sub nr. top. 1174/2, 1175/2, în suprafaţă de 2.093 mp, situat în Municipiului Săcele, str. Ady Endre nr. 112
118/24.09.2015privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investițiilor: Drum auto forestier „Valea Baciului-Șapte Izvoare” și Drum auto forestier „Poiana Angelescu-Valea Largă” din Municipiul Săcele
117/24.09.2015privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă de locuințe unifamiliale - str. Câmpului f.n., intravilan Municipiul Săcele”
116/24.09.2015privind aprobarea Documentaţiei tehnice ,,Ridicare topografică în vederea identificării terenului situat în Municipiul Săcele, str. Zizinului nr. 8, înscris în C.F. 107055 Săcele, sub nr.top 7010/3/4, în suprafaţă de 3.004 mp’’, aflat în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi darea în folosinţă gratuită a acestuia către Biserica Ortodoxă Română Cernatu Protopopiatul Ortodox Român Săcele, cu destinaţia de cimitir
115/24.09.2015privind aprobarea Documentației tehnice ,,Ridicare topografică în vederea identificării terenului situat în Municipiul Săcele, str. Zizinului nr. 8, înscris în C.F. 107054 Săcele, sub nr.top 7010/3/3, în suprafaţă de 1.000 mp’’, aflat în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi darea în folosinţă gratuită a acestuia către Biserica Ortodoxă Română Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul Protopopiatul Ortodox Român Săcele, cu destinaţia de cimitir
114/31.08.2015privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de control pentru verificarea respectării obligaţiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
113/31.08.2015pentru aprobarea investiției privind „Construire fântâni stradale în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele” și a documentației tehnico-economice nr. 45969/25.08.2015 întocmită de S.C. Hydroeola Transilvania S.R.L.-D privind „Construire fântână stradală cu pompă manuală”
112/31.08.2015pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015
111/31.08.2015pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local
110/30.07.2015privind acceptarea comunelor Teliu județul Brașov și Hăghig județul Covasna ca noi membri în Asociația Intercomunitară în domeniul Apei din Judeţul Braşov
109/30.07.2015privind mandatarea Liceului Tehnologic „Victor Jinga”, prin Director, ca, în numele și pentru Municipiul Săcele, să demareze și să răspundă de efectuarea procedurilor legale în vederea închirierii spațiilor de învățământ execedentare existente la nivelul unității școlare
108/30.07.2015privind aprobarea Caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unității locative situate în Municipiul Săcele, Cart. Ștefan cel Mare, bl. 44, sc. B, ap. 3
107/30.07.2015pentru completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 80/21.05.2015 privind darea în administrare a sediului din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, înscris în C.F. nr. 100160 Săcele, sub nr. top. 211/1, construcții și teren în suprafață de 4.497 mp, către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele – R.A.
106/30.07.2015pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015
105/30.07.2015privind revocarea H.C.L. nr. 40 din 19.03.2015, privind concesionarea unei suprafețe de teren de 1640 mp, situat în zona Brădet, în vederea extinderii construcției existente
104/30.07.2015pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2015
103./30.07.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2015 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
102/29.06.2015privind aprobarea Contractului de Subvenţie pentru Transportul Public Local de Călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi Municipiul Săcele
101/25.06.2015privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
100/25.06.2015privind respingerea proiectului de hotârâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe, intravilan Municipiul Săcele” – str. Câmpului f.n.
99/25.06.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitǎţi de 34 m3 lemn lucru rǎşinoase, Parohiei Ortodoxe Sǎcele-Gârcini prin domnul Gasparovici Vasile, în calitate de preot paroh, pentru construirea bisericii în Municipiul Sǎcele, Cartier Gârcini
98/25.06.2015privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Municipiului Săcele
97/25.06.2015privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al Municipiului Săcele
96/25.06.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc/persoană pentru încalzirea locuinţelor, unui număr de 14 pensionari silvici
95/25.06.2015pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015
94/25.06.2015pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna mai 2015 pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
93/25.06.2015privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren de 1.200 mp situate în Municipiul Săcele, Zona Brădet, înscrisă în CF nr.111819 Săcele, sub nr. cad.111819, cu destinaţia „locuri de parcare autoturisme”
92/25.06.2015privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unei suprafete de teren de 440 mp situate în Municipiul Săcele, Zona Brădet, identificată în C.F. nr. 111820 Săcele, sub nr. cad.111820, în vederea extinderii construcției existente, către S.C. ALISTOR COMEXIM S.R.L
91/25.06.2015privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea prețului pentru vânzare și aprobarea vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 105, titularului contractului de concesiune
90/25.06.2015pentru acordarea de înlesniri la plata obligațiilor
fiscale datorate bugetului local pentru Grosu Ana Mihaela
89/25.06.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 3,0 mc lemn de foc/persoană, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 44 de persoane veterani de război și văduve de veterani de război
88/25.06.2015privind închirierea, prin licitație publică, a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, în suprafață de 16,80 mp, situat la etajul Policlinicii Municipiului Săcele, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 430, Săcele, sub nr. top. 7141/1/1/1/1/1/1/29, nr. cad. 1116-C1-U29, cu destinația „desfășurare servicii medicale
87/25.06.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități a câte 2 m3 material lemnos pentru foc, sub forma de ajutor pentru încălzirea locuinței, unui număr de 100 familii nevoiașe, cu domiciliul în Municipiul Săcele
86/25.06.2015privind acordarea gratuită a unei cantități de 72 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc
85/25.06.2015privind atribuirea de denumiri unor străzi din Municipiul Săcele
84/21.05.2015pentru revocarea H.C.L. nr. 60/23.04.2015 privind aprobarea vânzării unei unități locative situate în Municipiul Săcele Cartier Ștefan cel Mare, Bl. 44, Sc. B, Ap. 3, către titularul contractului de închiriere și aprobarea vânzării aceleiași unități locative prin licitație publică
83/21.05.2015privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităților în folosul comunității
82/21.05.2015privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 143/17.12.2014 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2015
81/21.05.2015Privind însuşirea variantei finale de Stemă a Municipiului Săcele
80/21.05.2015privind darea în administrare, a bunului aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.111, înscris în C.F. nr. 100160 Săcele, sub nr. top. 211/1, construcții și teren în suprafața de 4.497 mp, către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele – R.A.
79/21.05.2015privind aprobarea vânzării a două unități locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
78/21.05.2015privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a imobilului “Centru de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc”
77/21.05.2015privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A.
76/21.05.2015privind trecerea în domeniul public al Municipiului SĂcele a imobilului “Bloc Locuințe Sociale” din Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, Bloc 45, precum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de teren de 819 mp, identificată în C.F. 101449 Săcele, sub nr. cadastral 101449, afectată de construcția Blocului de Locuințe Sociale
75/21.05.2015pentru aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2014
74/21.05.2015privind aprobarea Contractului de Subvenţie privind Serviciile de Transport Public Local de călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi Municipiul Săcele
73/21.05.2015privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr.105 și întocmirea raportului de evaluare, în vederea vânzării
72/21.05.2015privind aprobarea Documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului inscris in CF nr. 105675, sub nr. cad. 105675, in suprafata de 452.467 mp, aflat in proprietatea privata a Municipiului Sacele, trecerea in proprietate publica a Municipiului Sacele, a suprafetei de teren de 4.000 mp identificat sub nr.cadastral 111789, avand destinatia de cimitir si atribuirea in folosinta gratuita a acesteia catre Parohia Ortodoxa Sacele-Gârcini, precum si trecerea in proprietate publica a Municipiului Sacele, a suprafetei de teren de 1.358 mp identificata cu nr. cadastral 111790 având destinația de drum
71/21.05.2015pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două sectiuni în suma de 6.715.029,32 lei aprobat prin H.C.L. nr.1/ 08.01.2015
70/21.05.2015privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
69/21.05.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2015
pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință
68/21.05.2015privind atribuirea, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren de 1 mp în Municipiul Săcele, pentru amplasarea unei stații de protecție catodică pe reteaua de distribuție gaze, pe durata existentenți instalației de protecție catodică
67/21.05.2015Privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptǎțiți sǎ primeascǎ în anul 2015 o locuințǎ socialǎ, în ordinea de prioritate stabilitǎ de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se aflǎ în patrimoniul Municipiului Sǎcele
66/21.05.2015privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele
65/23.04.2015privind aprobarea închirierii suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini şi a Contractului-cadru de închiriere
64/23.04.2015privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire imobil-teren înscris în C.F. nr. 111325 Săcele, nr. cad. 111325, în suprafaţă de 1640 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet
63/23.04.2015pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015
62/23.04.2015pentru aprobarea exerciţiului financiar pe anul 2014 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A.
61/23.04.2015pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2015
60/23.04.2015privind aprobarea vânzării unei unităţi locative situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, blocul 44, sc. B, ap. 3, către titularul contractului de închiriere
59/23.04.2015privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţie publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
58/23.04.2015privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. pe perioada 2015-2018
57/23.04.2015privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din comisia constituită în vederea aplicării măsurilor pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor rome pentru perioada 2015-2020
56/23.04.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 15 m3 lemn lucru răşinoase, sub forma de ajutor de urgenţă în situaţii de necesitate, domnului Zamfir Nicolae, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Closca nr. 38
55/23.04.2015privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F.101491 Săcele, cu nr. top 4250/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele
54/23.04.2015privind aprobarea Contractului de mandat de administrare, stabilirea indicatorilor de performanţă, a valorii planificate a indicatorilor propuşi şi a criteriilor (indicatorilor) de performanţă pentru anul 2015 pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
53/23.04.2015privind aprobarea vânzării a trei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele,
Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere
52/23.04.2015privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe, extremitate vest str. Nouă”
51/23.04.2015privind revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 21/19.02.2015 privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima Înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F. 101491 Săcele, cu nr. top 4250/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi transmiterea, fără plată, a Lotului nr. 2, în suprafaţă de 5.000 mp, cu nr. top (4250/2/1/1/1)/2, rezultat în urma dezlipirii, în proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Române Turcheş I
50/23.04.2015privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pentru anul 2015
49/23.04.2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A.
48/23.04.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoara activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
47/23.04.2015privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „P.U.Z. Construire locuință de serviciu și birouri”
46/26.03.2015privind mandatarea Domnului Nichitean Laurenţiu-Petru pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Braşov a modificărilor aduse componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A
45/26.03.2015pentru aprobarea utilizării, în anul 2015, a excedentului anual al bugetului finanţat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercitiului bugetar al Primăriei Municipiului Săcele şi al institutiilor de învăţământ subordonate, în sumă de 965.428,13 lei
44/26.03.2015privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 – Caietul de sarcini pentru licitaţia privind închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sacele - la H.C.L. 34/27.02.2015 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini şi a Contractului-cadru de închiriere
43/19.03.2015privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
42/19.03.2015pentru modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 227/29.11.2007 privind transmiterea a două imobile Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, în vederea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineret
41/19.03.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 24 metri steri lemn foc fag, pentru Casa Creştină „Csangó Ház” pe durata sezonului rece 2015-2016
40/19.03.2015privind concesionarea unei suprafeţe de teren de 1.640 mp situat în zona Brădet, în vederea extinderii construcţiei existente
39/19.03.2015pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
38/19.03.2015pentru aprobarea exerciţiului financiar, a situaţiei realizării investiţiilor şi a repartizării profitului net pe anul 2014 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
37/19.03.2015privind Acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc industrial de către S.C. Electroprecizia S.A.
36/19.03.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
35/19.03.2015pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire locuinţe şi funcţiuni complementare, strada Mercur (DE64), extravilan Săcele
34/27.02.2015privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini şi a Contractului-cadru de închiriere
33/27.02.2015pentru aprobarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015
32/19.02.2015pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi a Caietului de sarcini
31/19.02.2015privind aprobarea achiziţionării de către Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. de consultanţă, asistenţă juridică şi/sau reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3863/62/2014
30/19.02.2015privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2015
29/19.02.2015pentru numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
28/19.02.2015pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. Săcele pe pozitia vacantă
27/19.02.2015pentru constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor
26/19.02.2015privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 15 m3/persoană, lemn lucru răşinoase, unui număr de 2 persoane cu domiciliul în Municipiul Săcele
25/19.02.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
24/19.02.2015privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2015
23/19.02.2015privind aprobarea renunţării la răscumpărarea cabinetului medical deţinut de Cabinet Medical Individual Szots Ildico în Policlinica Municipiului Săcele
22/19.02.2015privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 135 din 27.11.2014 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, începând cu data de 01.01.2015
21/19.02.2015privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F. 101491 Săcele, cu nr. top 4250/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi transmiterea, fără plată, a Lotului nr. 2, în suprafaţă de 5.000 mp, cu nr. top (4250/2/1/1/1)/2, rezultat în urma dezlipirii, în proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Române Turcheş I
20/19.02.2015privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a două autovehicule, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele
19/19.02.2015privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 20 m3 lemn de lucru răsinoase domnului Carp Fanică, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Al. I. Cuza, nr. 20A
18/19.02.2015privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi a câte 4,8 mst (3 mc)/persoană, de material lemnos pentru foc, unui număr de 2 persoane nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele
17/19.02.2015privind aprobarea vânzării unei unităţi locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere
16/19.02.2015privind acceptarea comunei Crizbav ca nou membru al Asociaţiei Intercomunitare în domeniul Apei din Judeţul Braşov
15/19.02.2015privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Clădire multifuncţională” – B-dul Braşovului nr. 264
14/19.02.2015privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
13/31.01.2015pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 19.474,76 lei, sub formă de sponsorizare, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., în vederea achiziţionării materialului lemnos necesar reparării locuinţei afectate de incendiu a d-lui Carp Fănică, situate în Municipiul Săcele, str. Al. I. Cuza nr. 20A
12/31.01.2015privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile Municipiului Săcele
11/31.01.2015pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2014
10/31.01.2015privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
9/22.01.2015privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 10 m3 lemn de lucru răşinoase domnului Cardiş Adrian, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Morii nr. 93
8/22.01.2015pentru aprobarea utilizarii, în anul 2015, a excedentului anual al bugetului finanţat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al Spitalului Municipal Săcele, în sumă de 72 lei
7/22.01.2015privind numirea persoanelor pentru ţinerea evidenţei în Registrul Datoriei Publice Locale şi Registrul Garanţiilor Locale la nivelul Municipiului Săcele
6/22.01.2015pentru acordul privind utilizarea drumului forestier Valea Gârcinului în vederea desfăşurării unor teste sportive, în data de 24.01.2015, în intervalul 09:00 – 17:00, pe sectorul de drum cuprins între barieră şi saivan de aproximativ 5,5 km, beneficiar Clubul Sportiv PRORALLY TEAM BRAŞOV
5/22.01.2015pentru acordul de principiu privind dezmembrarea unei suprafeţe de 2.000 mp din imobilul identificat în C.F. 105675 Săcele, sub nr. cad. 105675, în suprafaţă de 452.467 mp, aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Săcele-Gîrcini, cu destinaţia de cimitir
4/22.01.2015pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2014 pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă

3/22.01.2015privind aprobarea Regulamentului de organizare a
păşunatului pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Săcele
2/08.01.2015pentru aprobarea majorării valorii de inventar aferentă drumului forestier Tărlung, aflat în patrimoniul public al Municipiului Săcele şi care a fost modernizat prin fonduri nerambusabile F.E.A.D.R.
1/08.01.2015pentru aprobarea utilizării, în anul 2015, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni, în sumă de 6.715.029,32 lei.


Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close