(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Directorul Economic Municipiului Săcele

Directorul executiv coordonează şi sprijină activitatea urmatoarelor servicii si birouri subordonate privind:
 • Aplicarea legislaţiei în domeniul bugetar financiar;
 • Întocmirea şi fundamentarea bugetelor acestora;
 • Coordonează, analizează şi propune măsuri în domeniul său de activitate pentru serviciile publice;
 • subordonate Consiliului Local;
 • Verifică şi analizează proiectele bugetelor proprii ale instituţiilor subordonate;
 • Stabileşte împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice dimensionarea veniturilor proprii ale bugetelor locale, nivelul cheltuielilor şi stabileşte echilibrul bugetar necesar consiliilor locale, având la bază propunerile unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Elaborează normative de cheltuieli, care să stea la baza determinării cuantumului de echilibrare a bugetelor locale;
 • Verifica operarea pe calculator in programele proprii specifice domeniului de activitate;
 • Întocmeşte sinteze, rapoarte, informări din domeniul său de activitate solicitate de conducerea primariei , a consiliului local precum si a forurilor superioare ;
 • Verifica şi analizeaza preopunerile de modificari  în vederea elaborării hotărârilor supuse analizei Consiliului Local;
 • Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, susţine proiectele de hotărâri spre avizare, prezintă rapoarte, informări şi alte materiale, la solicitarea consilierilor şi informează conducerea executivă despre acestea;
 • Analizează modul de fundamentare a bugetelor pentru activitatea curenta cat si a institutiilor subordonate, propune spre aprobare repartizarea de sume defalcate din impozitul pe venit pentru finanţarea acestora;
 • Verifica confruntarea exactităţii datelor din execuţia de la trezorerie cu evidenţa proprie;
 • Analizează şi avizează deschiderea de credite pentru activitatea proprie cu încadrarea în nivelul de cheltuieli aprobat pe trimestre, capitole şi articole;
 • Întocmeşte şi supune spre aprobare contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipilui Săcele;
 • Supune spre aprobare utilizarea fondului propriu de rulment, în situaţia ivirii golurilor de venituri proprii, faţă de bugetul aprobat;
 • Analizează cu ordonatorii terţiari propunerile de virări de credite între capitolele şi articolele aceluiaşi capitol şi le supune spre aprobare;
 • Analizează cererile ordonatorilor terţiari şi necesităţile proprii de fonduri bugetare;
 • Analizează veniturile proprii ce se realizează peste prevederile bugetare şi propune utilizarea acestora în funcţie de necesităţile urgente;
 • Verifică şi analizează dările de seamă ale ordonatorilor terţiari şi cele proprii, privind execuţia bugetului in vederea centralizarii;
 • Analizează şi propune spre aprobare soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor din domeniul său de activitate;
 • Întocmeşte raportări statistice din domeniul său de activitate;
 • Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi hotărârile şi dispoziţiile organului local;
 • Urmăreşte intocmirea lunară a situaţiilor centralizatoare privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • Urmăreşte încadrarea în prevederile bugetare aprobate a plăţilor de casă;
 • Verifică referatele de necesitate depuse de serviciile de specialitate şi serviciile publice subordonate şi întocmeşte comenzi în vederea aprovizionării;
 • Participă împreună cu compartimentul administrativ şi compartimentul patrimoniu la inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat propriu şi al serviciilor publice subordonate şi supune spre aprobare rezultatele inventarierii;
 • Efectuează verificarea drepturilor de cheltuieli pentru deplasări şi detaşări;
 • Achită drepturile personalului şi efectuează alte plăţi şi decontări în relaţie cu banca;
 • Urmăreşte încasarea chiriilor şi a cotei părţi din cheltuielile comune;
 • Urmăreşte încasarea debitelor conform prevederilor legale;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici, transmise de conducerea Primăriei municipiului Săcele;
 • Solicita sanctionarea celor vinovati de nerespectarca instructiunilor sau dispozitiunilor date pe linie financiar-contabila;
 • Stabileste raspunderea materiala a celor care au cauzat pagube din lipsuri sau fraude sau prin incalcarea regulilor de disciplina conlabila si intocmeşte actele necesare solicitând, dupa caz, consilierului juridic, in termenele prcvazute de dispozitiile legale in vigoare, deferirea lor organelor de urmarire penala instantelor judecatoresti;
 • Controleaza gestiunile in termenele stabilite prin dispozitiunile legji in vigoare;
 • Controleaza efectuarea la zi a evidentelor contabile;
 • Verifica şi vizeaza actele comisiilor de receptie,  inventariere,  casare,  transformare a bunurilor;
 • Are obligatia de a-si perfectiona cunostintele profesionale, sa respecte legislatia in vigoare ;
 • Raspunde de buna gospodarire a instituţiei, urmand realizarea unui regim sever dc economii;
 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioare si Regulamentul de Organizare si Functionare a  Primariei Municipiului Sacele;

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close