(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcții contractuale de execuție

In conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, si art.VII alin.(3) din OUG.nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene,  Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele  de :

1) Inspector –  Compartiment  Activitati  Sport,  Turism -1 post

1) Condiţii de participare:

1.a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice de participare:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 Domeniu de studiu: Ştiinţe economice (Domeniul economic),Stiinte geografice (geografia turismului, turism si servicii)

-vechime în muncă minim  5 ani

a) Durata timpului de muncă: 8ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40/ore pe săptămână,

b) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

c) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  12.03.2024  și pană la  data limită  25.03.2024, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) probă scrisa în data de 03.04.2024 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei practice  la sediul Primăriei Municipiului Săcele

Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei practice  şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

BIBLIOGRAFIE  Pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de Inspector la  COMPARTIMENTUL ACTIVIATI SPORT  TURISM –

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Cap. II,  Titlul III  ale părții a VI  din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  modificările și completările ulterioare;
 3. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor  de  discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare;
 5. LEGEA nr.319/2006  a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. ORDIN nr. 2.409/3.501/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  organizarea,  funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea  centrelor  naţionale şi locale  de informare şi   promovare turistică
 7. HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind  aprobarea  Programului multianual de   marketing       şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a   destinaţiilor, formelor şi produselor turistice cu modificarile si completarile ulterioare
 8. ORDONANŢĂ nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea   activităţii  de turism în România cu  modificarile si completarile  ulterioare;

2) Inspector –  Cantina de Ajutor Social -1 post

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice de participare:

             – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

              – vechime în muncă minim 5 ani

b) Durata timpului de muncă: 8ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40/ore pe săptămână,

c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

d) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  12.03.2024  și pană la  data limită  25.03.2024, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) probă scrisa în data de 03.04.2024 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei practice  la sediul Primăriei Municipiului Săcele

Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei practice  şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – în original

h) curriculum vitae, model comun european.

Declarație G.D.P.R. 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul  organizat în vederea ocuparii  functiei contractuale vacante  de Inspector la Cantina de Ajutor Social

 1. Constituţia României, republicată,
 2. Cap. II din Titlul III  ale părții a VI  din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  modificările și completările ulterioare
 1. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor   de  discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. LEGEA nr.319/2006  a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile  ulterioare
 1. LEGEA nr.53/2003– Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. 7. LEGEA   208 /1997 privind cantinele de ajutor social

Dosarele de înscriere se depun la sediul  Primăriei Municipiului Săcele,  mun. Săcele, str. Piata Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anuntului în perioada  12.03.2024 și pană la  data limită  25.03.2024, ora 15.30.

Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia și tematica  pentru postul pentru care se organizează  concursul/examenul  sunt anexate prezentei

Actualizare 27.03.2024

Selectie dosare de inscriere

Actualizare 03.04.2024

Rezultate proba scrisă

Actualizare 04.04.2024

Comisia de concurs constituita in baza dispozitiei nr.533/13.03.2024 anunţă susţinerea interviului in data de  05.04.2024 ora  10.30  la sediul institutiei  pentru candidatul  admis la proba scrisa, concurs organizat in data de 03.04.2024.

Actualizare 05.04.2024

Rezultate proba interviu

Actualizare 08.04.2024

Rezultate finale 

print