(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuţie în cadrul Administraţiei Locale şi în cadrul R.A.G.C.P.S. Săcele R.A.

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5 lit.b, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificarile si completările ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.1, lit.c,  ale art.22 alin.1 si 2 , art.26 alin.1, lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, Primaria Municipiului Săcele din judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante,  după cum urmeaza

1. REFERENT, clasă III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţa Persoanei

a)    Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

      b)  Condiţii specifice :

        – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

       – vechime in specialitatea studiilor –  9 ani

       – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

BIBLIOGRAFIE (apasă aici)

2)CONSILIER JURIDIC, clasă I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Contencios Administrativ

           a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,

      b)  Condiţii specifice :

       – studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta in ştiinţe juridice, specializarea drept,  sau echivalentă;

           – vechime in specialitatea studiilor –  1 an

       – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

BIBLIOGRAFIE (apasă aici)

3.Inspector, clasă I, grad profesional asistent din cadrul Serviciul Public Local de  Asistenţă  Socială si  Cantina de Ajutor Social

           a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

      b)  Condiţii specifice :

       – studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, asistenţă socială, pshihologie, juridice, sociologie

        – vechime in specialitatea studiilor –  1 an

       – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

BIBLIOGRAFIE (apasă aici)

   Concursul  constă în urmatoarele etape :

–     selecţia dosarelor

–     proba scrisă se va susţine în data de 28.11.2014 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Săcele ,

–     interviul se va susţine în data de 02.12.2014 ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Săcele .

Dosarele de inscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Săcele .

Acte necesare pentru inscrierea la concurs , conform art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind dezvoltarea carierei functionarilor publici:

 –    Formular tip de inscriere ( se inmineaza de la unitate)

–     Copia  actului de identitate

–     Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

–    Copia  carnetului de munca sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

–    Cazierul judiciar

–   Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior  derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–    Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

–  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard  stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.

   Copiile  de pe actele prevazute   mai sus  se prezinta  in  copii legalizate sau insotite de documentele  originale , care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Concurs ocupare funcţie de execuţie R.A.G.C.P.S. SĂCELE

R.A.G.C.P.S. Săcele, scoate la concurs un post de Contabil şef în data de 25.11.2014 orele 10:00.

Condiţiile de participare şi Bibliografie (apasă aici)

print