(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

 1. Inspector, clasă I, grad profesional superior din cadrul Biroului Investiţii, Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale

            a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            b)  Condiţii specifice:

       – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

       – atestat de manager de proiect;

       – vechime în specialitatea studiilor –  9 ani

      –  cunoştinţe operare calculator nivel mediu

– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională atestată printr-un certificat lingvistic avizat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor vârstnice.

 Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. O.U.G. 34/2006 privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Inspector, clasă I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P.

        a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            b)  Condiţii specifice:

       – studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

       – vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

      –  cunoştinţe operare calculator nivel mediu

 Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul 1954/2005, pentru aprobarea Calsificaţiei Indicatorilor;
 6. Ordinul 1792/24.12.2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 8. Ordinul nr.616/19.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora;
 9. Legea 82/1991-Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Inspector, clasă I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale

            a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

             b)  Condiţii specifice:

       – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

       – vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

      –  cunoştinţe operare calculator nivel mediu

 Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 8. OG nr.54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune proprietate publică.

4. Referent, clasă III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urmărire, Recuperare Debite

           a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

             b)  Condiţii specifice:

       – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

       – vechime în specialitatea studiilor –  9 ani

      –  cunoştinţe operare calculator nivel mediu;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 1)      Cazier judiciar;

2)      Curriculum vitae;

3)      Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi dupa caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

4)      Copii: BI/CI, certificat de naştere şi certificat de căsătorie;

5)      Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

6)      Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7)      Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

8)  Formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs).

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

           Concursul  constă în următoarele etape:

–    selecţia dosarelor

–  proba scrisă se va susţine în data de 06.05.2014 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

–  interviul se va susţine în data de 08.05.2014 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele.

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarelor şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

print