(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie contractuală de execuţie

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC

  ASISTENT SOCIAL  – 1 POST

a)  Conditii specifice  de participare:

–  Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

–  Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

– Abilități de comunicare și experiență în lucru cu copii

– Vechime in specialitatea studiilor   3 –  5 ani

– Cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

      Examenul/Concursul  consta in urmatoarele etape :

–         selectia dosarelor

–         proba  scrisa se va sustine in data 05.11.2014 la  ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele ,

–         interviul se va sustine in data de 07.11.2014 la ora 12,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele .

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE :  candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotararea nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,  pentru inscrierea la examen/concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice

Dosarele de inscriere se pot depune in termenm de 20 de zile lucratoare de la publicarea anuntului,  la Compartimentul Resurse Umane.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

 

BIBLIOGRAFIE

 Pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacanta  de ASISTENT SOCIAL  la COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ACTIVITATI  TINERET

  1.LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale

2.LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

3.LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)

4.ORDINUL  nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie

5.ORDINUL nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului

6.HOTĂRÂREA nr. 1.438 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

 7.LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) Codul muncii*)

 8.LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale

print