(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunţ privind organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanţare pe RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”- Granturile SEE 2009-2014

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Săcele, strada  Piaţa Libertăţii nr. 17, jud. Braşov, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanţare pe RO10 Copii şi tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitătilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”– Granturile SEE 2009-2014 . Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatelor pentru depunerea Cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte SEE sunt specificate în Apel pentru propuneri de proiecte si în Ghidul Aplicantului. Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitătile eligibile mentionate în Ghidul Solicitantului.

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor neguvernamentale care respectă următoarele condiţii:
Condiţii generale de eligibilitate:

  • este o organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile non-guvernamentale.
  • are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
  • are o experienţă relevantă în furnizarea de servicii în domeniul abordat de
  • proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant principal, sau a participat, în calitate de partener, la gestionarea a cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);
  • dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Activitati eligibile DMI:

Activităţile planificate în cadrul proiectelor depuse la acest apel trebuie să fie adaptate condiţiilor specifice de la nivel local/ regional/ naţional, după caz, trebuie să aibă în vedere prevederile documentelor strategice europene şi naţionale, precum şi recomandările Consiliului Europei în domeniul incluziunii sociale, trebuie dezvoltate într-o manieră participativă şi având în vedere o abordare integrată, cu scopul de a produce rezultate concrete la nivelul beneficiarilor finali, atât pe durata de derulare a proiectului, cât și pe termen mediu şi lung (în funcţie de dimensiunea și complexitatea proiectului).

Activităţi eligibile:

• studii menite să documenteze expunerea persoanelor defavorizate la contexte/ măsuri discriminatorii, să identifice și să evalueze nevoile lor specifice de sprijin, ca punct de pornire pentru elaborarea de politici publice, strategii şi planuri locale, regionale sau naţionale de acţiune, de planuri de dezvoltare locală, planuri de monitorizare și evaluare, de programe, proiecte, proceduri, metodologii, instrumente specifice etc. destinate combaterii/ reducerii discriminării/ inegalităţilor şi îmbunătăţirii accesul grupurilor vulnerabile la servicii publice etc. și/ sau pentru a evalua impactul acestor măsuri, strategii, planuri, proceduri, metodologii etc.;

• campanii de informare și conștientizare cu privire la aspectele abordate în cadrul apelului (incluziune socială, discriminare, inegalităţi, diversitate etc.), realizate la nivel local, regional sau naţional, prin utilizarea instrumentelor moderne de comunicare (inclusiv social media);

• dezvoltarea la nivel local, regional sau naţional, folosind o abordare participativă, de politici publice, strategii, planuri de acţiune, planuri de dezvoltare locală, planuri de monitorizare și evaluare, programe, proiecte, proceduri, metodologii, instrumente etc. destinate combaterii/ reducerii discriminării/ inegalităţilor și promovării incluziunii sociale, diversităţii și înţelegerii interculturale;

• ajustarea/ dezvoltarea și testarea unor standarde de furnizare a unor servicii locale/ regionale, testarea planurilor de acţiune, planurilor de dezvoltare locală, programelor, proiectelor, metodologiilor, instrumentelor etc. dezvoltate în cadrul proiectului în scopul combaterii/ reducerii discriminării/ inegalităţilor;

• activităţi de tip reţea, destinate facilitării schimbului și transferului de bune practici, combaterii practicilor discriminatorii, excluziunii sociale și economice a grupurilor defavorizate, precum și promovării diversităţii și înţelegerii interculturale, inclusiv seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, vizite de studiu etc.;

• sesiuni de instruire adresate grupurilor ţintă eligibile, în vederea modernizării sectorului public și creşterii accesibilităţii acestuia pentru grupurile vulnerabile, sau care să răspundă nevoilor de sprijin ale entităţilor private, inclusiv non-profit, care lucrează cu personae dezavantajate expuse excluziunii sociale și economice, cu accent special pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de șanse, discriminare, inegalitate, înţelegere interculturală, respect pentru diversitate, reducerea sărăciei etc., sesiuni de instruire furnizate de entităţile autorizate/ certificate în acest sens;

• crearea de facilităţi corespunzătoare pentru furnizarea de servicii specifice, inclusiv lucrări de mică infrastructură (de exemplu: lucrări de construcţie sau reabilitare a clădirilor în care vor fi prestate serviciile pentru beneficiari, de conectare a acestora la utilităţi – apă, canalizare, electricitate etc., în scopul creării de condiţii decente pentru furnizarea respectivelor servicii);

• dezvoltarea de structuri formale sau non-formale de cooperare la nivel local, regional, naţional, cu scopul de a contribui la procesul de luare a deciziilor și/ sau la identificarea de măsuri, instrumente etc. care să fie puse în aplicare în scopul combaterii inegalităţilor sociale;

• activităţi bilaterale cum ar fi: seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, vizite de studiu etc. menite să faciliteze schimbul și transferul de bune practici între entităţi din România și entităţi din statele donatoare;

• alte activităţi (inovatoare), care să contribuie la realizarea obiectivelor și la atingerea rezultatelor specifice ale apelului, care vor fi menţionate în Ghidul aplicantului.

Entitatile interesate să participe la selectie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intentie, conform modelelor ataşate, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri RO10 Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitătilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”– Granturile SEE 2009-2014 – la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Săcele, sau la adresa de e-mail: primaria@municipiulsacele.ro până la data de 13.05.2014.
Propunerile de parteneriat împreună cu o copie scanată după statutul organizatiei si informatile referitoare la finantările anterioare sunt asteptate pe adresa de e-mail: primaria@municipiulsacele.ro până la data de 13.05.2014, ora 12:00.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

    Primar

EC. NISTOR RADU FLOREA

 

print