(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 28 noiembrie - 0.24  |  

Anunţ Acord de Parteneriat – Cerere de Finanţare RO10

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Săcele, cu Mun. Săcele,  P-ţa Libertăţii nr. 17, jud. Braşov anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanţare pe RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalitaţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Granturile SEE 2009-2014, “Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc”.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatelor pentru depunerea Cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte SEE sunt specificate în Apel pentru propuneri de proiecte şi în Ghidul Aplicantului “Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc”.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Aplicantului, care vor respecta si principiile transversal ale apelului. Ghidul aferent acestui Apel pentru propuneri de proiecte se poate descărca de pe site-ul www.frds.ro .

Profilul partenerilor
Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor neguvernamentale care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:

 • este o organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile non-guvernamentale, cu o experienţă de cel puţin 12 ani în domeniu.
 • are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
 • are o experienţă relevantă în furnizarea de servicii pentru tineri în domeniul abordat de
 • proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant principal, sau a participat, în calitate de partener, la gestionarea a cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);
 • dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Activitati eligibile DMI:
– servicii ce vizeaza creşterea accesului tinerilor în situaţii de risc la educaţia formala şi non- formala (de ex., programe educaţionale de tip “a doua şansa”, educaţie remediala, alfabetizare, centre comunitare de învaţare pe tot parcursul vieţii, precum şi alte servicii de educaţie – dezvoltare personala, activitaţi extra-curriculare şi de petrecere a timpului liber, cum ar fi tabere sau excursii educaţionale, vizite de studiu etc)

 •  informare şi comunicare/ campanii de conştientizare/ servicii pe diferite teme legate de nevoile grupurilor ţinta (de ex., importanţa educaţiei formale/ informale, frecventarea şcolii, formarea continua, voluntariatul, riscul de a deveni victima a traficului de fiinţe umane, consumului de droguri, alcool etc., promovarea incluziunii sociale, cooperarea interculturala, o stare buna de sanatate, antreprenoriatul, protecţia mediului etc);
 •  studii având drept scop documentarea privind situaţia tinerilor în de risc, pentru a identifica şi a evalua nevoile lor sociale specifice, servicii pentru ocuparea forţei de munca şi servicii educaţionale, pentru a evalua impactul furnizarii serviciilor etc;
 •  servicii specifice pentru tinerii care parasesc centrele rezidenţiale, la vârsta de 18 ani sau dupa (cum ar fi serviciile rezidenţiale, servicii care au scopul de a facilita reintegrarea tinerilor în familii etc);
 • servicii de sprijin pentru tineri şi familiile lor care se confrunta cu probleme specifice (de ex., abuz, trafic de persoane, violenţa domestica, excluziune sociala, discriminare, rasism; tineri cu probleme de comportament sau infractori sub supravegherea familiilor în vederea reintegrarii în societate, tinerii în detenţie sau în probaţiune, care traiesc în unitaţi/servicii de tip rezidenţial pentru copii şi tineri abandonaţi, tineri care sufera de o boala cronica etc);
 •  servicii integrate de angajare pentru tinerii în situaţii de risc (de ex., de orientare profesionala, activitaţi motivaţionale, creşterea gradului de conştientizare, asistenţa pentru gasire de locuri de munca, consiliere şi alte servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri, inclusiv asistenţa cu privire la modul de accesare şi utilizare a micro-creditelor, târguri de locuri de munca, cluburi de locuri de munca etc);
 •  programe de formare pentru tineri în situaţii de risc privind îmbunataţirea aptitudinilor şi competenţelor cerute pe piaţa forţei de munca (inclusiv cursuri IT, module de limbi straine, implicarea tinerilor în activitaţi de voluntariat, cu scopul de a îmbunataţi cunoştintţele şi abilitaţile lor, consiliere şi asistenţa pentru dezvoltare personala, consiliere în cariera etc);
 •  masuri de sprijin pentru nevoile tinerilor în situaţii de risc, care sunt parinţi sau vor deveni parinţi (de ex., educaţia parentala, consiliere şi sprijin privind dezvaluirea sarcinii, sprijin în timpul sarcinii şi naşterii, sprijin pentru tinerii taţi, asistenţa şi formare pentru cadrele didactice care au de-a face cu parinţi adolescenţi);
 •  evaluarea competenţelor dobândite informal de catre tineri în situaţii de risc, în scopul de a valida şi certifica cunoştinţele, competenţele şi aptitudinile acestora pentru anumite locuri de munca;
 •  acţiuni complementare menite sa îmbunataţeasca integrarea sociala (ex., educaţie pentru sanatate, educaţie pentru un mediu curat, promovarea înţelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale tinerilor care îi împiedica sa mearga la şcoala, lucru cu parinţii/ tutorii, îmbunataţirea participarii tinerilor în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile etc);
 •  sesiuni de formare şi activitaţi pentru schimbul de experienţa, vizite de studiu etc. pentru specialişti/ personal care furnizeaza servicii tinerilor defavorizaţi cu scopul de a dobândi noi cunoştinţe şi abilitaţi specifice pentru a lucra cu ei;
 •  stimulente care vizeaza creşterea motivaţiei şi mobilizarii beneficiarilor pentru activitaţile proiectului (de ex., premii pentru beneficiarii care participa la anumite activitaţi sau pentru beneficiarii cu o prezenţa constanta la activitaţile proiectului, organizarea de competiţii sportive etc);
 •  crearea de reţele şi parteneriate pentru schimbul de experienţa şi integrarea celor mai bune practici în sprijinirea tinerilor în situaţii de risc, inclusiv parteneriate cu entitaţi din statele donatoare;
 •  crearea de facilitaţi corespunzatoare pentru furnizarea serviciilor, inclusiv lucrari de mica infrastructura (ex., construirea sau reabilitarea cladirilor în care se vor derula activitaţile educative, conectarea lor la utilitaţi – apa, canalizare, electricitate etc., în scopul de a crea condiţii decente pentru furnizarea serviciilor, şi/ sau reabilitarea principalelor cai de acces la aceste centre – drumuri, trotuare, poduri etc);
 •  alte servicii inovative cu scopul de a contribui la incluziunea sociala a tinerilor în situaţii de risc (de ex., pilotarea masurilor inovative pentru sistemul de educaţie).
 • Entitatile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenţie, conform modelelor ataşate, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalitaţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, “Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc” la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Săcele, sau la adresa de e-mail: primaria@municipiulsacele.ro până la data de 14.03.2014
  Propunerile de parteneriat împreună cu o copie scanată după statutul organizaţiei şi informaţiile referitoare la finanţările anterioare sunt aşteptate pe adresa de e-mail: primaria@municipiulsacele.ro pînă la data de 14.03.2014, ora 12:00.
  Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close