(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
Telefoane Utile |  

Serviciul Administrativ

Activitatea este coordonata de un sef serviciu

Analizeaza si centralizeaza cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante si a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate, intocmeste lunar note de fundamentare catre Directia Tehnica.

Intocmeste planul de aprovizionare al Primariei.

Urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare.

Asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei Municipiului Sacele.

Avizeaza Procesele-verbale de receptie pentru contractele de prestari servicii.

Face propuneri pentru intocmirea unor contracte ce cuprind prestari servicii si utilitati necesare Primariei Municipiului Sacele.

Asigura intretinerea si functionarea in bune conditii a sediilor Primariei.

Supravegheaza lucrarile de reparatii efectuate in sediile apartinind Primariei Municipiului Sacele.

Avizeaza plata facturilor ce reprezinta bunuri si prestari servicii contractate : energie electrica, apa-canal, incalzire, chirie, salubrizare, calculatoare, telefoane, mobile, transport persoane, etc.

Administreaza toate automobilele apartinand Primariei Municipiului Sacele.

Rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie si de asigurarea in caz de avarie a autoturismului (CASCO).

Gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din cadrul serviciilor Primariei Municipiului Sacele.

Efectueaza subinventarierea de folosinta pe sedii si birouri pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar si urmareste folosirea in buna stare a lor.

Receptioneaza toate obiectele de inventar si mijloacelor fixe intrate in magazie, intocmeste NIR-uri, (note de intrare – receptie) deschizand fisa de evidenta a obiectelor de inventar.

Face propuneri pentru casare in urma inventarierilor anuale.

Tine gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetarie, produse protocol, carburanti, piese de schimb auto, etc.) pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce apartin Primariei Municipiului Sacele, gestioneaza imprimatele cu regim special operand in fisele de magazie cu regim special.

Stampileaza chitantierele cu regim special.

Incarca anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor.

Atributii privind activitatea de dotari urbane

Urmarirea activitatii de montare si intretinere a bancilor de odihna, cosurilor de gunoi stradal, pergolelor si jardinierelor si a altor dotari urbane (ceasuri publice, monumente si statui, etc.)
Verificarea sesizarilor si solicitarilor populatiei, inclusiv documentarea in teren si rezolvarea acestora pentru fiecare activitate in parte.

Atributii privind activitatea de iluminat public

Intocmirea programului de realizare a lucrarilor si a graficului de executie privind reabilitarea, intretinerea si mentinerea Sistemului de Iluminat Public (S.I.P). din Municipiul Sacele.

Vizarea proiectelor de realizare a lucrarilor de reabilitare a S.I.P.

Verificarea si semnarea ordinelor de lucru pentru lucrarile de reabilitare, intretinere si mentinere a S.I.P.

Urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare, intretinere si mentinere a SIP prin controale in teren.

Intocmirea ordinelor de lucru pentru inceperea lucrarilor contractate.

Intocmirea proceselor verbale de receptie pentru lucrarile executate.

Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate, in perioada de garantie si post garantie.

Verificarea si semnarea situatiilor de plata, oferte de pret, etc. intocmite de prestatori.

Verificarea si semnarea documentelor privind consumul de energie electrica rezultat din activitatea de intretinere in functionare a SIP

Verificarea si semnarea documentatiilor si avizelor privind iluminarea fatadelor si consumul electric al panourilor publicitare.

Participarea la elaborarea documentatiei de licitatie.

Atributii privind administrarea spatiilor verzi

urmarirea derularii contractelor si comenzilor de intretinere spatii verzi privind respectarea termenelor si tehnologiei lucrarilor

Intocmirea programelor anuale de plantare si stabilirea necesarului de material dendrologic.

Urmarirea derularii contractelor de taiere – toaletare, respectarea termenelor de executare a acestora si tehnologia lor.

Verificarea cantitatilor de lucrari executate.

Urmarirea efectuarii lucrarilor si respectarii tehnologiei in teren.

Verificarea si redactarea raspunsurilor la sesizarile populatiei ce privesc necesarul de material dendrologic, taierile si toaletarile de arbori si alte situatii privitoare la spatiile verzi din municipiul Sacele.

Atributii in domeniul igienei publice

Urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect colectarea si transportul deseurilor menajere de la populatie ,salubrizarea stradala a domeniului public din municipiul Sacele.

Urmarirea respectarii contractelor incheiate pentru perioada sezonului rece pentru deszapezirea municipiului Sacele, prin verificari zilnice.

Urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect activitatile de dezinsectie si deratizare prin verificarea zilnica a programelor etapizate de prestatii (delarvizare, combatere insecte adulte sau deratizare) pe suprafetele stabilite.

Verificarea igienei cartierelor de locuinte din municipiul Sacele, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la mentinerea curateniei – de catre persoanele juridice si persoanele fizice , carora li se inmaneaza notificari scrise pentru respectarea prevederilor legale, iar in caz de nerespectare se aplica amenzile prevazute de lege.

Verificarea si avizarea persoanelor juridice si persoanelor fizice, care solicita autorizarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile de la populatie.

Verificarea si rezolvarea reclamatiilor privitoare la efectuarea activitatilor contractate precum si a reclamatiilor primite din municipiu referitoare la gestionarea deseurilor, salubrizarea ,dezinsectia si deratizarea domeniului public.

Verificarea prezentei zilnice si verificarea lucrarilor de salubrizare stradala si a altor lucrari efectuate de catre persoanele care solicita venitul minim garantat si presteaza munca in folosul comunitatii, conform Legii nr. 416 / 2001.

Urmarirea si tinerea evidentei contractelor angajate ,verificarea si semnarea situatiilor de plata primite de la prestatorii activitatilor contractate urmarind incadrarea cheltuielilor in bugetul alocat fiecarei prestatii.

Intocmirea documentatiilor necesare pentru scoaterea la licitatie a prestatiilor (caiete de sarcini, proiecte de contract, programe de prestatii, evaluari valorice).

Propunerea de programe privind angajarea lucrarilor.

Intocmirea de rapoarte, informari, adrese, referate, raspunzand pentru exactitatea si corectitudinea datelor consemnate.

Atributii privind activitatea de ecarisaj

Supravegherea activitatii de prindere, tratare si gestionare câini comunitari.

Verificarea sesizarilor populatiei, inclusiv documentarea in teren si rezolvarea acestora pentru fiecare in parte.

Atributii privind activitatea de dezinsectie – deratizare

Urmarirea contractului de dezinsectie deratizare domeniu public, a caietelor de sarcini, comenzilor suplimentare emise pentru aceasta activitate si a tehnologiilor de lucru aprobate.

Verificarea indeplinirii conditiilor de avizare si a respectarii prevederilor O.U.G.16 / 2001 de catre persoanele juridice din municipiul Sacele.

verificarea sesizarilor populatiei, inclusiv documentarea in teren si rezolvarea acestora pentru fiecare in parte.

Atributii privind activitatea de trafic rutier

Verificarea starii de intretinere a indicatoarelor rutiere si stabilirea în teren a indicatoarelor sustrase, deteriorate si realizarea propunerilor de instalare a unora noi, functie de dinamica structurii urbanistice a municipiului, montarea, demontarea, reconditionarea si înlocuirea acestora.

Verificarea starii de intretinere a elementelor de protectie rutiera (garduri de protectie, stâlpilori), marcajelor rutiere, parcajelor rutiere si stabilirea în teren a elementelor deteriorate, sustrase si realizarea propunerilor de instalare a unora noi, functie de dinamica structurii urbanistice a municipiului, montarea-demontarea, reconditionarea si înlocuirea acestora.

Tinerea evidentei, personalizarea statiilor de taximetrie, propune realizarea unor statii noi, functie de dinamica structurii urbanistice a municipiului, urmãrirea modului în care sunt respectate conditiile impuse conducãtorilor taximetrelor.

Verificarea întocmirii corecte a documentatiei înaintate de cãtre petenti Comisiei de Circulatie si stabilirea în teren a corectitudinii celor solicitate în vederea obtinerii avizelor acestei comisii pentru construirea unui obiectiv, de functionare a unui punct de lucru sau societate, pentru eliberarea licentei de traseu în Municipiul Sacele si a capului de linie, întocmirea si eliberarea acestora.

Verificarea întocmirii corecte a documentatiei înaintate de cãtre solicitanti pentru obtinerea autorizatiilor si permiselor de circulatie, precum si întocmirea si eliberarea permiselor de liberã trecere si parcare, permiselor de liberã trecere, autorizatie de circulatie pe drumurile publice pentru autovehicule de transport în comun de persoane, , autorizatii de circulatie pe drumurile publice pentru autovehicule de transport marfa apartinând societãtilor care executã lucrãri în folosul Primãriei Municipiului Sacele.

Verificarea sesizarilor populatiei, inclusiv documentarea în teren si rezolvarea acestora pentru fiecare activitate în parte.

Atribuţii privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligaţia inmatriculării

Aplicarea legislatiei in vigoare si a hotărậrilor Consiliului Local Municipal Sacele cu privire la inregistrarea vehiculelor pentru care nu existặ obligaţia inmatriculării.

Planificarea, organizarea, conducerea si executarea activităţilor specifice inregistrării vehiculelor ce nu fac obiectul inmatricularii.

Primeşte, verifica, tine evidenta si analizează documentele inaintate de persoanele fizice si juridice prin care acestea solicita inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii si informează ierarhic situaţia acestora.

Intocmeste si asigura aducerea la cunoştinţa opiniei publice a documentelor necesare derulării procesului inregistrării vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii.

Verifica si pune in concordanta cu evidentele proprii documentele inaintate de solicitanţi in vederea inregistrării vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii.

Deschide, tine evidenta si actualizează Registrul cu evidenta vehiculelor cărora li s-au atribuit numere de inregistrare.

Eliberează certificate de inregistrare pentru vehiculele inregistrate.

Primeşte, verifica, tine evidenta si soluţionează sesizările, cererile si propunerile cetăţenilor referitoare la inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii.

Tine evidenta documentelor primite si, ori de cate ori este nevoie, executa inventarierea si indosarierea acestora.

Intocmeste documentaţiile necesare tipăririi, gestiunii si distribuirii certificatelor de inregistrare necesare inregistrării vehiculelor care nu fac obiectul inmatriculării.

Gestionează, distribuie si asigura evidenta modului de eliberare si achitare a contravalorii certificatelor de inregistrare a vehiculelor care nu fac obiectul inmatriculării.

Primeşte cererile si documentaţia legala cu privire la radierea din circulaţie a vehiculelor care nu fac obiectul inmatriculării;
intocmeste referate care stau la baza Dispoziţiilor de Primar privind anularea certificatelor de inregistrare atribuite vehiculelor care nu fac obiectul inmatriculării.

Tine evidenta computerizata a vehiculelor care nu fac obiectul inmatriculării.

Elaborează proiecte referitoare la actualizarea legislaţiei privind inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul inmatriculări.

Atributii privind protectia mediului

Supravegherea respectarii, la nivel local, a prevederilor din legislatia de mediu, – supravegherea agentilor economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti.

Coordonarea implementarii sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile.

Initierea de programe pentru dezvoltarea retelelor de canalizare, de apa potabila, de colectare a apelor pluviale, in concordanta cu planificarea de mediu.

Initierea de masuri administrative la nivel local pentru reducerea poluarii atmosferice in concordanta cu politicile de protectie a atmosferei cuprinse in strategia de dezvoltare locala.

Elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor in cadrul municipiului.

Promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei mediului in municipiu.

Primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate.

Mentinerea legaturii cu mass-media privind corecta informare asupra problemelor de mediu ivite la nivelul municipiului.

Colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in vederea aplicarii de proiecte comune, pe teme ecologice.

Colaboreaza cu institutiile abilitate (Agentia de Protectia Mediului Brasov, Comisariatul Judetean Brasov al Garzii de Mediu, Directia de Sanatate Publica Jud.Brasov, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Brasov, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor Brasov) in efectuarea unor controale tematice, la agenti economici ce isi desfasoara activitatea pe raza municipiului.

Participa, in urma invitatiilor, la seminarii si dezbateri pe teme de mediu, sanatate si alte nevoi ale colectivitatii locale.

Participa la comisiile de analiza tehnica, infiintate in baza Ordinului Prefectului, pentru avizarea diferitelor documentatii.

Acorda consultanta tehnica de specialitate agentilor economici din subordinea Consiliului Local sau altor agenti economici din municipiu, la cerere.

Efectueaza deplasari in vederea participarii la seminarii si cursuri de perfectionare pe teme ecologice sau management de proiect.

Raspunde, cu promptitudine, solicitarilor venite din partea organismelor abilitate, in scopul diminuarii efectelor unor poluari accidentale.

Se preocupa de permanenta cunoastere a legislatiei nationale; studiaza problematica internationala in domeniul mediului, in scopul elaborarii strategiilor locale.

Contact

Telefon 0268/276164, Interior 111, 133;

print
Citeste Pagina Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close