(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
Telefoane Utile |  

Compartimentul Licitații și Achiziții Publice

În vederea realizării achiziţiilor publice, Autoritatea Contractantă Municipiul Săcele a înfiinţat în condiţiile legii (Art 2 din HG Nr. 395/2016 ) un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor „Compartimentul Licitații, Achiziții Publice„.

Principalele procese care se derulează în cadrul Compartimentului Licitații, Achiziții Publice sunt: realizarea achizițiilor publice organizate de autoritatea contractantă prin prisma folosirii eficiente a banilor publici ,evidența dosarului complet al achizițiilor , asigurarea încheierii și evidența contractelor de achiziție.

Activitățile organizate și desfășurate de Compartimentul Licitații, Achiziții Publice sunt, fără a se limita, următoarele:

 • Intocmește și actualizează Strategia anuală de achiziții publice, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 privind achiziţiile publice;
 • Intocmește și actualizează Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate;
 • Analizează, după caz, propunerile de achiziții de produse, servicii și lucrări ale Primăriei și ale instituțiilor publice din subordonarea Consiliului Local;
 • Asigură înregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achiziții publice;
 • Asigură întocmirea documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum şi a strategiei de contractare necesare demarării procedurii de achiziție publică pentru îndeplinirea viitoarelor contracte de achiziții publice;
 • Asigura organizare a procedurilor şi atribuirea contractului/acordului cadru, care începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 • Asigură îndeplinirea prevederilor legale privind transmiterea informațiilor legate de achizițiile publice și stadiul acestora;
 • Asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la operatorii economici participanti și rezultatele acestora;
 • Asigură colectarea și transmiterea documentelor constatatoare catre A.N.A.P. conform legislației în vigoare privind achizițiile publice;
 • Centralizează și redactează situații referitoare la achizițiile efectuate în cursul anului, precum și orice alte situații necesare;
 • Indeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor de achiziții de bunuri, servicii, lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Redactează informări privind obligațiile autorității publice, programele naționale inițiate și modul în care se pot implica autoritățile publice în derularea acestora, conform cadrului legislativ în domeniu, în limita competenței;
 • Asigură elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire, sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
 • Asigură transparența atribuirii contractelor de achiziție publică prin publicarea, în conformitate cu prevederile legale, a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire;
 • Asigură comunicarea rezultatului aplicării procedurii de atribuire către toți candidații/ofertanții la procedură;
 • Aplică și finalizează procedurile de atribuire;
 • Asigură constituirea și păstrarea, în condițiile legii, a dosarului achiziției publice; totalitatea documentelor întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire care justifică, detaliază și reglementează procesul de ințiere, desfășurare și finalizare a achiziției publice.
  • Strategia de contractare;
  • Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
  • Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  • Erata, dacă este cazul;
  • Documentaţia de atribuire;
  • Decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor cooptaţi;
  • Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
  • Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
  • Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
  • DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
  • Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
  • Raportul intermediar privind selecţia candidaţilor, dacă este cazul;
  • Procesele-verbale de evaluare
  • Raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta;
  • Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
  • Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele adiţionale;
  • Contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; dacă este cazul
  • Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  • Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; dacă este cazul
  • Hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire; dacă este cazul
  • Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant;

Documente

Achiziții Publice

DataTitlul DocumentuluiFișe de date/formulare/Caiet de sarcini
20.11.2018”Administrare cu titlu gratuit patinoar mobil în cartierul Ștefan cel Mare”Descarcă formulare, fișa de date
06.11.2018’’1 DECEMBRIE 2018- CENTENARUL MARII UNIRI ’’Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
1 DECEMBRIE 2018- CENTENARUL MARII UNIRI ’’ -Oferta castigatoare FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 13.870 lei (* agent economic neplatitor de TVA )
06.11.2018’’Caravana Sărbătorilor de Iarnă și Aprinderea Luminilor în Bradul de Crăciun’’
Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
’’Caravana sarbatorilor de iarna și Aprinderea Luminilor în Bradul de Craciun’’- oferta castigatoare FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 29.150 lei (* agent economic neplatitor de TVA )
06.11.2018”Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS;
-Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul”
Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS; -Servicii de acceptare de plăți electronice, de către institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor și impozitelor utilizând cardul.- NU a fost depusă nici o ofertă
30.10.2018”Deviere traseu de cablu electric”
Descarcă formulare, Caiet de sarcini, fișa de date
DEVIERE TRASEU DE CABLU ELECTRIC- oferta castigatoare SC DUMIAN CONSTRUCT SRL –valoare oferta 17.013,76 lei fara TVA
30.10.2018”Servicii de toaletare si reducere arbori in mun. Săcele”
Descarcă formulare, fișa de date
Servicii de toaletare si reducere arbori in mun. Săcele- oferta castigatoare SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL –valoare oferta 8.348 lei fara TVA
29.10.2018”Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS;
-Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul”
Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS; -Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul.- NU a fost depusa nici o oferta
25.10.2018”Iluminat festiv în Mun. Sacele 2018-2019”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Iluminat festiv în Mun. Sacele 2018-2019. - oferta castigatoare FLASH LIGHTING SERVICES SA –valoare oferta 134.540 lei fara TVA
23.10.2018”Refacere podeț strada Gârcinului nr.73, din mun. Săcele”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Refacere podeț strada Gârcinului nr.73, din mun. Săcele.- oferta castigatoare SC CIBIN SRL–valoare oferta 24.600,98 lei fara TVA
18.10.2018”Iluminat Festiv Municipiul Săcele 2018-2019”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
16.10.2018”Închiriere și montaj patinoar mobil”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
„Servicii inchiriere si montaj patinoar mobil”, -oferta castigatoare SC SUISSE TRAIL SRL - Valoare oferta 132.500 lei fara TVA
15.10.2018Servicii Organizarea eveniment “Festivalul-Piatra Netedă”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
„Organizare Festival Piatra Neteda –Editia VI ”, oferta castigatoare BV SMART PROD SRL - Valoare oferta 8.400 lei fara TVA
12.10.2018„Servicii de reparatii a instalatiei electrice din Policlinica Municipiului Săcele”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
„Servicii de reparatii a instalatiei electrice din Policlinica Municipiului Săcele”, Oferta castigatoare- SC HASKO INELSYS SRL – valoare oferta 20.222,78 lei TVA inclus
10.10.2018“Festival Sport Montan Săcele- Bunloc Vertical Race”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
“Festival Sport Montan Săcele- Bunloc Vertical Race”
Oferta castigatoare- ASOCIATIA SPORT MONTAN SACELE –valoare oferta 9.995 lei TVA inclus
10.10.2018”Reparații canale pluviale pe străzile Panduri și Izvoarelor și înlocuire grilaje metalice pentru canale pluviale în cartierul Electroprecizia și pe str. Rodnei din mun. Săcele”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Reparații canale pluviale pe străzile Panduri și Izvoarelor și înlocuire grilaje metalice pentru canale pluviale în cartierul Electroprecizia și pe str. Rodnei din mun. Săcele
Nu a fost depusa nici o oferta
08.10.2018Servicii Organizare eveniment cultural “Ziua armatei Romane”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
”Servicii Organizare eveniment cultural “Ziua armatei Romane”
Oferta castigatoare- SC FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 4945 lei fara TVA
03.10.2018”Servicii de documentație cadastrală de actualizare date în sistem de coordonate stereo 1970”
Descarcă formulare, fișa de date
“Servicii de documentatie cadastrala de actualizare date in sistem de coordonate stereo 1970”- NU a fost depusă nici o ofertă
03.10.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ,Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare privind ”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ - SC DAMAR PROIECT SRL – valoare oferta 47.700 lei fara TVA
01.10.2018„Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Movila”Descarcă formulare, Caiet de sarcini, fișa de date
Oferta câștigătoare ”Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Movila”.
SC TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL –valoare oferta 120.560 lei fara TVA
01.10.2018„Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Ștefan cel Mare”Descarcă formulare, Caiet de sarcini, fișa de date
Oferta câștigătoare ”Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Ștefan cel Mare”, SC TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL –valoare oferta 152.600 lei fara TVA
27.09.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de -Proiectare, execuţie şi montaj ascensor” la Spitalul Municipal Săcele”Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț- Până la data de 02.10.2018, NU a fost depusă nici o ofertă
27.09.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Modernizare și reabilitare strada Livezii din mun. Săcele ”.Descarcă formulare, fișa de date
Oferta câștigătoare privind ”Servicii de dirigenție de șantire aferente lucrărilor de - Modernizare și reabilitare strada Livezii din mun. Săcele”
26.09.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ,Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț, până la data de 02.10.2018 nu a fost depusă nici o ofertă
26.09.2018Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Extinderea sistemului de evacuare apă uzată din cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele”Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț -Până la data de 02.10.2018, NU a fost depusă nici o ofertă
26.09.2018Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele”Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț- Până la data de 02.10.2018, NU a fost depusă nici o ofertă
26.09.2018Achiziție directă a 1500 crizantemeDescarcă formulare, fișa de date
Oferta câștigătoare privind achiziția a 1500 de crizanteme

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close