Compartimentul Licitații și Achiziții Publice

În vederea realizării achiziţiilor publice, Autoritatea Contractantă Municipiul Săcele a înfiinţat în condiţiile legii (Art 2 din HG Nr. 395/2016 ) un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor „Compartimentul Licitații, Achiziții Publice„.

Principalele procese care se derulează în cadrul Compartimentului Licitații, Achiziții Publice sunt: realizarea achizițiilor publice organizate de autoritatea contractantă prin prisma folosirii eficiente a banilor publici ,evidența dosarului complet al achizițiilor , asigurarea încheierii și evidența contractelor de achiziție.

Activitățile organizate și desfășurate de Compartimentul Licitații, Achiziții Publice sunt, fără a se limita, următoarele:

 • Intocmește și actualizează Strategia anuală de achiziții publice, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 privind achiziţiile publice;
 • Intocmește și actualizează Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate;
 • Analizează, după caz, propunerile de achiziții de produse, servicii și lucrări ale Primăriei și ale instituțiilor publice din subordonarea Consiliului Local;
 • Asigură înregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achiziții publice;
 • Asigură întocmirea documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum şi a strategiei de contractare necesare demarării procedurii de achiziție publică pentru îndeplinirea viitoarelor contracte de achiziții publice;
 • Asigura organizare a procedurilor şi atribuirea contractului/acordului cadru, care începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 • Asigură îndeplinirea prevederilor legale privind transmiterea informațiilor legate de achizițiile publice și stadiul acestora;
 • Asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la operatorii economici participanti și rezultatele acestora;
 • Asigură colectarea și transmiterea documentelor constatatoare catre A.N.A.P. conform legislației în vigoare privind achizițiile publice;
 • Centralizează și redactează situații referitoare la achizițiile efectuate în cursul anului, precum și orice alte situații necesare;
 • Indeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor de achiziții de bunuri, servicii, lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Redactează informări privind obligațiile autorității publice, programele naționale inițiate și modul în care se pot implica autoritățile publice în derularea acestora, conform cadrului legislativ în domeniu, în limita competenței;
 • Asigură elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire, sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
 • Asigură transparența atribuirii contractelor de achiziție publică prin publicarea, în conformitate cu prevederile legale, a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire;
 • Asigură comunicarea rezultatului aplicării procedurii de atribuire către toți candidații/ofertanții la procedură;
 • Aplică și finalizează procedurile de atribuire;
 • Asigură constituirea și păstrarea, în condițiile legii, a dosarului achiziției publice; totalitatea documentelor întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire care justifică, detaliază și reglementează procesul de ințiere, desfășurare și finalizare a achiziției publice.
  • Strategia de contractare;
  • Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
  • Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  • Erata, dacă este cazul;
  • Documentaţia de atribuire;
  • Decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor cooptaţi;
  • Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
  • Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
  • Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
  • DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
  • Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
  • Raportul intermediar privind selecţia candidaţilor, dacă este cazul;
  • Procesele-verbale de evaluare
  • Raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta;
  • Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
  • Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele adiţionale;
  • Contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; dacă este cazul
  • Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  • Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; dacă este cazul
  • Hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire; dacă este cazul
  • Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant;

Documente

Achiziții Publice

DataTitlul Documentului 
18.09.2018Achiziții Servicii: Servicii de intocmire D.A.L.I.-Extindere ,dezvoltare si dotare ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal SaceleDescarca formulare, caiet de sarcini.
13.09.2018Achiziții Servicii: Servicii de formare profesională pt .salariatii Primariei Municipiului SaceleDescarca formulare, caiet de sarcini.
13.09.2018Achiziții Servicii: Servicii privind Organizarea eveniment “Zilele Sf.Mihail –editia XXII in perioada 25-30
sept. 2018
Descarca formulare, caiet de sarcini.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close